06:29
20:45
Nachtmodus

Wie zijn wij?

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is dé belangenbehartiger van jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland. Wij komen op voor de belangen van onze leden door actief in contact te treden met organisaties, politici, pers en het Nederlandse publiek. Wij voorzien deze partijen van informatie en gegevens over jacht en werken samen op belangrijke thema’s.

Elke provincie heeft een eigen provinciale afdeling, waarvan het bestuur uit vier tot zes leden bestaat. Zij zijn de spreekbuis van de provinciale WBE’s en jagers en de gesprekspartner van de gedeputeerde, de provinciale ambtenaren, de FBE en de provinciale terreinbeheerders en natuurorganisaties.

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Jagersvereniging en bestaat uit 31 ledenvertegenwoordigers van WBE’s en individuele jagers. Dit orgaan controleert het landelijk bestuur. Zij keurt de begroting, de meerjarenbegroting en de jaarrekening goed. Samen met het landelijk bestuur stelt de Ledenraad het strategische beleidsplan vast waarin staat opgeschreven wat de vereniging wil bereiken: het Strategisch Meerjarenplan 2017-2022. De Ledenraad kwam in 2019 vier maal bijeen.

Het landelijk bestuur bestaat uit vijf leden. Zij vergaderen maandelijks en zorgen ervoor dat het Strategisch Meerjarenplan wordt uitgevoerd. De uitvoering ligt bij het verenigingsbureau. In 2019 kwamen de mensen van het landelijk bestuur elf maal bij elkaar.

Lees meer over de historie van de Jagersvereniging

Missie en visie

Onze missie is om dé belangenbehartiger te zijn voor jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland.

Onze visie:

• De jager is een in de Nederlandse maatschappij ingebedde en gewaardeerde professionele vrijwilliger, die maatschappelijk verantwoord handelt en over zijn handelen verantwoording aflegt.

• Benuttingsjacht is de basis. Waar nodig wordt dit aangevuld met beheerjacht en beschermingsjacht.

• De Jagersvereniging is een gewaardeerd expert op het gebied van jacht en natuurbeheer, waarbij wij onze kennis baseren op wetenschappelijk en praktisch onderzoek en op de deskundigheid van onze leden en ons verenigingsbureau. We werken samen met partijen die zich inzetten voor duurzame benutting en beheer van ons landschap.

We willen onze visie bereiken door te werken aan:

  1. Werkbare regels voor jagers en wildbeheereenheden.
  2. Versterking van de vereniging.
  3. Imago van de vereniging versterken.
  4. Erkenning van de jager als professionele vrijwilliger.

Cijfers en feiten

  • De Jagersvereniging heeft in 2019 20.554 individuele leden. Nederland telt in 2019 iets meer dan 26.600 jachtaktehouders. In totaal vertegenwoordigen wij ruim 75% van alle jagers in Nederland.
  • De Nederlandse jagers werken samen in 285 wildbeheereenheden. Dit zijn bijna allemaal verenigingen. Er zijn 278 wildbeheereenheden lid van de Jagersvereniging. Dat is 98%. De WBE’s vormen een landsdekkend netwerk.
  • De medewerkers van het verenigingsbureau zijn in dienst van de Jagersvereniging. In 2019 waren dat 22 fulltime banen van 40 uur. Wij hebben vijf afdelingen: ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en bedrijfsvoering.

Jaarverslagen

Met de jaarverslagen informeren we in de eerste plaats onze leden. Het laat zien waar de vereniging zich in het jaar ervoor hard voor maakte en haar tijd, energie en geld aan besteedde. Daarnaast heeft het tot doel om alle andere partijen met wie jagers, voorjagers en wildbeheereenheden samenwerken te voorzien van informatie over de Jagersvereniging.

Bekijk de jaarverslagen van de Jagersvereniging