05:53
21:37
Nachtmodus

De Ledenraad

Met de wijziging van de statuten op 6 juni 2015 kent de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een compacte Ledenraad als vervanger van de grote Algemene Ledenvergadering. Deze raad bestaat uit gekozen provinciale vertegenwoordigers van WBE’s en leden op basis van het vastgestelde profiel* voor deze functie.

Waarom een Ledenraad?

De Jagersvereniging heeft 21.000 leden. Het is onmogelijk om met al die leden tegelijkertijd te vergaderen en om snel tot besluiten te komen. En in de moderne maatschappij zijn besluiten die snel en slagvaardig genomen kunnen worden, wel een vereiste om voldoende te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarom is er voor gekozen om een vertegenwoordiging van de leden in te stellen in de vorm van een Ledenraad. U kunt dit vergelijken met de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer, waar 150 vertegenwoordigers onze bevolking van bijna 18 miljoen inwoners vertegenwoordigen.

Wat is de Ledenraad?

Onze Ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Het Landelijk Bestuur dat belast is met de leiding van de vereniging moet verantwoording afleggen aan de Ledenraad, net als de ministers dat moeten doen aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt door het vaststellen van de begroting, de meerjarenbegroting en de jaarrekening. Daarnaast benoemt de Ledenraad de leden van het Landelijk Bestuur, de Raad van Advies, de Ereraad en de Commissie van Beroep. Bovendien bepaalt de Ledenraad samen met het Landelijk Bestuur het strategisch beleidsplan voor de komende jaren. De leden van de Ledenraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn tweemaal herkiesbaar (max. 9 jaar). De Ledenraad overlegt over het algemeen vier keer per jaar met het Landelijk Bestuur.

Wie vormen de Ledenraad?

De Jagersvereniging kent twee soorten leden: individuele leden en Wildbeheereenheden (WBE’s). Deze WBE’s zijn als rechtspersoon lid. Beide groepen hebben hun eigen vertegenwoordigers in de Ledenraad.

Bekijk wie de Ledenraad vormen

Namens de leden

Het aantal vertegenwoordigers van de individuele leden wordt vastgesteld op basis van het aantal individuele leden van de Jagersvereniging in de provincie (zie overzicht). Leden bepalen zelf in welke provincie ze als lid ingeschreven willen zijn. Het aantal ledenvertegenwoordigers per provincie varieert van 1 tot 3. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks door de leden gekozen. De Ledenraad bestaat uit 20 vertegenwoordigers van de individuele leden.

Namens de WBE’s

Naast de vertegenwoordigers van de leden zijn er twaalf vertegenwoordigers die worden gekozen door de WBE-besturen in de provincie. Per provincie kiezen de WBE’s in die provincie 1 vertegenwoordiger in de Ledenraad.

Namens de Jonge Jagers

De Jagersvereniging wil toekomstige generaties jagers alle gelegenheid bieden om ervaring op bestuurlijk gebied op te doen. Daarom woont totaal één vertegenwoordiger van de Commissie Jonge Jagers de vergadering van de Ledenraad bij. Hij of zij heeft geen stemrecht maar mag wel aan de beraadslagingen deelnemen.

Hoe komt de Ledenraad tot stand?

Om de Ledenraad samen te stellen worden er verkiezingen georganiseerd. Dat betekent dat leden zich kandidaat kunnen stellen als vertegenwoordiger. Op basis van die kandidaatstelling worden kieslijsten per provinciale afdeling opgesteld en kunnen de leden hun stem uitbrengen. Leden die aan het vastgestelde profiel voldoen, kunnen zich aanmelden als kandidaat voor hun afdeling. In hun kandidaatstelling geven ze een korte omschrijving van zichzelf en omschrijven ze hun motivatie om de belangen van de leden te vertegenwoordigen in de Ledenraad. Deze gegevens worden samen met een pasfoto weergegeven op de kieslijst die per afdeling wordt gemaakt. Zo kunnen de overige leden zien wie de kandidaat is en waar de kandidaat voor staat. De aanmeldingen worden per afdeling verwerkt in de kieslijst voor die afdeling, waarbij het afdelingsbestuur toetst of de aangemelde kandidaten voldoen aan de profielschets.

Voor de vertegenwoordiger van de WBE’s geldt een vergelijkbare procedure. Elk WBE-bestuur kan een lid die voldoet aan het profiel voordragen als kandidaat. Deze voordracht gebeurt door de secretaris van de WBE, waarbij per kandidaat dezelfde gegevens worden ingevuld (omschrijving en motivatie van de kandidaat en foto). Het afdelingsbestuur toetst ook van de WBE-kieslijst per provincie of de aangemelde kandidaten voldoen aan de profielschets. Op basis van de WBE-kieslijst kiezen de WBE-besturen hun vertegenwoordiger in de Ledenraad.

*Profielschets

Profielschets voor leden van de ledenraad
1. Om te kunnen worden benoemd tot lid van de ledenraad dient de kandidaat te voldoen aan het in deze bijlage vermelde profiel.

2. Het te benoemen lid van de ledenraad:
a. heeft kennis van de jacht uit eigen ervaring;
b. is actief in WBE, een afdeling, vereniging en maatschappelijk betrokken;
c. is een effectief vergaderaar;
d. denkt op hoofdlijnen, delegeert ruim maar controleert ook stevig;
e. kijkt naar de lange termijn en het belang van de totale jacht;
f. weet dat controleren iets anders is dan besturen (of ondernemen);
g. kan strategisch denken;
h. kent ook de (on)mogelijkheden van bestuur en werkorganisatie;
i. kan plannen en begrotingen op hoofdlijnen doorzien.

3. Het te benoemen lid van de ledenraad beschikt voorts over de volgende eigenschappen:
a. weet de juiste vragen te stellen, zonder aanzien des persoons;
b. is gedreven als lid en helpt de vereniging als totaal verder;
c. heeft een eigen oordeel, is geen meeprater; is soms lastig; autonoom denker;
d. kan enthousiast meedenken over strategische hoofdlijnen, maar kan het bepalen daarvan in hoge mate overlaten aan anderen (bestuur).

4. Voor het te benoemen lid van de ledenraad geldt voorts dat het lid:
a. van onbesproken gedrag is (geen veroordeling ereraad, zwaarwegende overtredingen die hebben geleid tot intrekking jachtakte);
b. geen conflicterende andere functies heeft;
c. bereid is en gelegenheid heeft actief deel uit te maken van het afdelingsbestuur.