05:22
21:57
Nachtmodus

Commissie van Beroep

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. De Jagersvereniging kent naast de bestuurlijke organen als het Landelijk Bestuur, de Ledenraad, de Raad van Advies en de Ereraad een Commissie van Beroep waar in beroep kan worden gegaan tegen uitspraken van de Ereraad.

Wat is de taak van de Commissie van Beroep?

Tegen een uitspraak van de Ereraad kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. De taak van de Commissie van Beroep is om te beoordelen of de opgelegde uitspraak door de Ereraad op de juiste gronden is genomen.

Wie vormen de Commissie van Beroep?

De Commissie van Beroep bestaat uit zes leden, die op voordracht van het Landelijk Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Ledenraad. De leden van de Commissie van Beroep mogen geen lid zijn van het Landelijk Bestuur, de Ledenraad of een afdelingsbestuur. De leden van de Commissie van Beroep hebben een juridische achtergrond en/of grote deskundigheid op een specifiek vakgebied.

Procedure

Wanneer een ‘straf’ is opgelegd aan een lid kan dat lid tegen de uitspraak in beroep gaan. Wanneer het Landelijk Bestuur een uitspraak van de ereraad in strijd acht met het algemeen belang van de vereniging, kan ook het landelijk bestuur namens de vereniging beroep instellen.

De termijn voor het elektronisch of per post indienen van een beroepschrift bedraagt dertig dagen na de datum van ontvangst van de uitspraak van de ereraad. Het beroepschrift wordt ingediend bij de secretaris van de Commissie van Beroep. In het beroepschrift dient te worden vermeld waarom beroep is ingesteld.

De voorzitter van de Commissie van Beroep benoemt voor elke te behandelen zaak een kamer van drie leden. Bij de benoeming van een kamer wordt tevens de voorzitter van die kamer aangewezen.

1. Het instellen van beroep moet schriftelijk (mag ook per mail) bij het bureau van de vereniging ter attentie van de secretaris van de Commissie van Beroep worden ingediend1).
2. Betrokken partijen worden door de Commissie van Beroep in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken en dienaangaande hun standpunt weer te geven dan wel toe te lichten.
3. De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn met redenen omkleed en worden per mail en desgewenst per brief aan betrokkenen en aan het Landelijk Bestuur toegezonden.

Uitspraken van de Commissie van Beroep worden geanonimiseerd vermeld in de officiële mededelingen. De publicatie van een straf geschiedt alleen met vermelding van de naam en woonplaats van de betrokkene indien de Commissie van Beroep dit in hun uitspraak hebben beslist.

Tegen een uitspraak van de Commissie van Beroep staat in de vereniging geen beroep open.

1) U kunt de  Commissie van Beroep schriftelijk bereiken via: Verenigingsbureau Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging , t.a.v. secretaris Commissie van Beroep, Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort. Of u kunt een e-mail sturen naar [email protected], vermeld in het onderwerpveld ‘T.a.v. Secretaris Commissie van Beroep’.

NB: Deze tekst is een samenvatting van de betreffende artikelen in het tuchtreglement. Bij klachten en geschillen zijn de teksten van het tuchtreglement bepalend.