05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Eline de Jong

Provincie Friesland: reewildbeheer uitsluitend gericht op beperken aanrijdingen

Op 25 juni 2019 maakte de provincie Friesland bekend dat in haar nieuwe Faunabeheerplan reewildbeheer uitsluitend plaatsvindt op basis van het beperken van aanrijdingen. Voorzitter van de Jagersvereniging Friesland Siebren Siebenga vindt het nieuwe beleid ‘een hachelijke onderneming’.

Concreet houdt dit in dat de populatie reeën zo wordt beheerd, dat er niet meer dan vijfhonderd aanrijdingen per jaar plaatsvinden op het Friese vasteland. Met dit nieuwe beleid wordt beheer op basis van een doelstand (maximaal aantal reeën in de provincie) losgelaten. De provincie geeft aan dat er eerst gekeken wordt of er preventieve maatregelen getroffen kunnen worden, voordat overgegaan wordt tot afschot. Gedeputeerde Staten verzoeken daarom de Faunabeheereenheid (FBE) een nieuw faunabeheerplan voor reeën op te stellen dat past binnen het nieuwe beleid van de provincie. Daarin wordt uitgewerkt hoe de FBE uitvoering gaat geven aan het reebeheer.

Voorzitter Siebren Siebenga: ‘Nieuw beleid reewild wordt hachelijke onderneming’
De voorzitter van de Jagersvereniging Friesland Siebren Siebenga waarschuwt voor provinciaal beleid dat achter de feiten aanloopt. ‘Als Jagersvereniging provincie Friesland hebben we richting verantwoordelijk gedeputeerde aangegeven dat zowel het aantal reeën als het aantal aanrijdingen met deze dieren toeneemt, terwijl het toegewezen afschot daar geen gelijke tred mee houdt. Het beheerafschot moet daarmee in lijn worden gebracht om de populaties niet verder te laten groeien.

De provincie kiest er voor om de focus te leggen op het voorkomen van aanrijdingen (niet meer dan 500 per jaar). Daarbij wil zij eerst bekijken of zij met preventieve maatregelen het aantal aanrijdingen kan verminderen voordat zij tot beheer over gaat, waarbij het beheer vooral plaatsvindt daar waar de aanrijdingen zijn, de zogenaamde hotspot-benadering. Hierdoor lijkt populatiebeheer naar de achtergrond te verdwijnen. Immers, daar waar populaties blijven toenemen, zullen territoria vol raken. Dit heeft tot gevolg dat jonge dieren uit de populatie gaan zwerven op zoek naar nieuwe leefgebieden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

De provincie vat haar beleid als volgt samen: ‘Ze streeft er naar om daar waar zich geen problemen voordoen dit zo te houden, en daar waar deze problemen zich wel voordoen deze aan te pakken’. Welnu, met alleen een hotspot-benadering los je het probleem niet op en blijft de provincie achter de feiten aanhollen. En zolang de provincie niet meer investeert in de registratie van aanrijdingen met reeën wordt het nieuwe beleid een hachelijke onderneming.’

Lees het hele bericht op de site van provincie Friesland

Beheer reeën gericht op beperken aanrijdingen
  • Delen: