06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Duizenden bezwaren tegen plan tijdelijke beperking jacht

Behandeling jachtdossier waarschijnlijk pas na zomerreces Tweede Kamer

Ruim 3200 mensen hebben een uiterst kritische en uitgebreid onderbouwde zienswijze ingediend op het voorstel van de minister voor Natuur en Stikstof om het aanstaande seizoen de jacht op het konijn landelijk niet te openen en in drie provincies ook niet op de haas. De rode draad in vrijwel alle zienswijzen is: minister, zie af van dit voorstel, of betrek dit op zijn minst eerst in een zorgvuldiger traject, dat u toch al wilt opstarten rond faunabeheer.   

Naar het zich laat aanzien zal de Tweede Kamer zich pas na het zomerreces buigen over het jachtdossier. Op 6 oktober staat een commissiedebat Natuur gepland, waaronder ook dit onderwerp valt. Naar verluidt wil de Kamer enkele weken daarvoor een rondetafelgesprek over jacht organiseren. Tijdens deze twee activiteiten zouden Kamerleden en stakeholders in de gelegenheid gesteld moeten worden verdere inzichten bij te dragen aan het vraagstuk. Ook dit pleit ervoor dat de minister nu geen overhaaste beslissingen neemt, maar de noodzakelijke input betrekt bij haar overwegingen.

Negatieve impact
Vele maatschappelijke (natuur-)organisaties, bedrijven, experts en betrokken burgers hebben in hun zienswijzen gewezen op de talloze onvolkomenheden in het voorstel en de onzorgvuldige onderbouwing. De minister zelf gaf eerder al aan nauwelijks of waarschijnlijk geen positief effect te verwachten van de maatregel. Provincies vrezen juist grote negatieve impact op natuurbeheer, woningbouw, (lucht)verkeersveiligheid, infrastructuur, voedselvoorziening, bescherming van weidevogels en andere maatschappelijke opgaven.

Uitzonderlijk veel zienswijzen
De minister voor Natuur en Stikstof heeft afgelopen weken via een internetconsultatie gevraagd om feedback op haar voornemen. En die heeft zij ook gekregen: meer dan 3.250 kritische reacties zijn openbaar ingebracht. Waarschijnlijk zijn ook veel zienswijzen anoniem ingediend. Deze hoeveelheid reacties is uniek voor een internetconsultatie, zeker gezien de uitgebreide onderbouwingen die in de vele authentieke zienswijzen zijn te lezen.

Ecologische analyse
Veel reacties gaan in op de voorziene nadelige werking en de gebrekkige onderbouwing van het voorstel. Een ecologische analyse legde recent ook al onvolkomenheden bloot. Dit soort kritische reviews is belangrijk en noodzakelijk. In algemene zin bestaat wetenschap bij de gratie van kritiek. Bovendien gaat het hier om tamelijk onontgonnen terrein en een nog in ontwikkeling zijnde beoordelingsmethode (overigens bedoeld voor heel andere diersoorten dan algemeen voorkomende hazen en konijnen) waarover geen brede consensus is bereikt.

Juridische bezwaren
Daar komt bij dat er geen juridische noodzaak is voor de uiterst ingrijpende maatregel die de minister overweegt. Deze lijkt juist eerder strijdig met criteria die zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Dit valt ook af te leiden uit jurisprudentie van de Raad van State. Gesteld wordt dat het voorstel niet voldoet aan elementaire beleidsuitgangspunten, zoals algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit is zeer ernstig, aangezien het gaat om aantasting van het eigendomsrecht. Onder andere grondbezitters benadrukken dat dit recht Europees beschermd is en niet zomaar met voeten getreden kan worden.

Ingrijpend besluit ongepast
De Jagersvereniging verwacht van de minister dat zij serieus en inhoudelijk ingaat op al deze uitvoerige zienswijzen. Vanzelfsprekend heeft de Jagersvereniging zelf ook bijgedragen, evenals provinciale afdelingen. Hoe dan ook vergt serieuze omgang met de zienswijzen tijd. Aangezien het aankomend jachtseizoen al voor de deur staat is het volgens de Jagersvereniging inmiddels niet gepast om daarover nog een ingrijpend besluit te nemen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws