05:50
21:39
Nachtmodus

Op welke manier mag men kruit en munitie voorhanden hebben?

Bevoegdheid en wetgeving

De bevoegdheid om (bepaalde aantallen) wapens en munitie voorhanden te mogen hebben is geregeld in het verlof of in de jachtakte. Daarbij zit ook de bevoegdheid om voor die wapens zelf munitie met kruit te mogen herladen, of kruit te gebruiken voor het schieten met zwartkruit-vuurwapens. Het bezit van dit kruit (in losse vorm) is geregeld in de Wet explosieven voor civiel gebruik (de Wecg).

Wecg-erkenning

Verlofhouders en jachtaktehouders kunnen voor het bezit van los kruit een vergunning krijgen bij de afdeling Korpscheftaken van de politie. Dit is de erkenning Wecg. Hierbij dient men zelf aan te geven dat men herlader is, of dit is vastgesteld bij een thuiscontrole

Een erkenning (Wecg) wordt alleen verstrekt (en is alleen geldig) in combinatie met een bestaand verlof of jachtakte. Als het verlof of de jachtakte zijn geldigheid verliest, dan vervalt ook de bevoegdheid om kruit voorhanden te hebben.

Registratieverplichting

De Wecg stelt het bijhouden van een registratie verplicht. Dit betekent dat de herlader de aankoopbonnen van het kruit moet bewaren. Uit deze aankoopbonnen moeten blijken waar het kruit is gekocht, om wat voor kruit het gaat en de hoeveelheid. De aankoopbonnen van het kruit moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.

Veiligheid

Wanneer u de bevoegdheid krijgt om zelf munitie te mogen herladen (en daarvoor ook de toestemming het benodigde kruit te bewaren), of kruit gebruikt voor het schieten met zwartkruit-vuurwapens, dan krijgt u te maken met 3 veiligheidsaspecten.

I Veiligheid in de omgang met kruit

De juiste kennis en vaardigheid in herladen kan op verschillende manieren verkregen worden.

  • Leren van een ervaren collega verlofhouder of jager.
  • Een cursus te volgen (bijvoorbeeld via de KNSA).

Een cursus heeft het voordeel dat het kennis- en vaardigheidsniveau objectief is geborgd.

II Het veilig opslaan van kruit en munitie

Kruit

Het opslaan van kruit valt onder verschillende wettelijke kaders. De milieuwetgeving bepaalt dat u maximaal 1 kilogram zwart buskruit of 3 kilogram (nitro) rookzwak buskruit vergunningsvrij mag opslaan. Slaat u beide soorten kruit op, dan mag het totaal van de opslag niet meer zijn dan 3kg. Hierbij geldt voor de berekening dat het zwart buskruit dubbel telt. Met andere woorden: 1kg zwart buskruit levert in de berekening 2kg op. Daarnaast zou dan nog maar 1kg rookzwak buskruit opgeslagen mogen worden.

Ter illustratie enkele rekenvoorbeelden

1kg zwartbuskruit (berekend: 2kg) – rookzwak buskruit nog maximaal 1kg = totaal 3kg.

 

0,5kg zwartbuskruit (berekend: 1kg) – rookzwak buskruit nog maximaal 2kg = totaal 3kg.

Munitie

Voor de opslag van munitie geldt een maximum van 10.000 stuks.

III Het vervoer van kruit en munitie
Kruit Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen geeft een algemene vrijstelling voor het vervoer van maximaal 1kg buskruit. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwart en rookzwak buskruit. Munitie Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen geeft ook een algemene vrijstelling voor het vervoer van maximaal 2.000 patronen (of 2.000 hulzen) binnen Nederland.

De Regeling wapens en munitie kent nog een afzonderlijke vrijstelling voor vervoer binnen Europa. Hiervoor geldt een maximum van 1.000 patronen (schietwedstrijden of jacht) . Voor vervoer binnen Europa is bovendien het bezit van een Europese vuurwapenpas vereist.

Overschrijding van de norm

Het overschrijden van de normen die gelden voor het bezit of het vervoer van munitie en kruit kan ernstige consequenties hebben! Behalve het risico dat procesverbaal wordt opgemaakt kan ook worden besloten de aan u verleende vergunning in te trekken.

In het kort

Opslag aan huis Hoeveelheid Wettelijk kader
Kruit 1 Kg zwart buskruit + 1 Kg rookzwak buskruit. Samen nooit meer dan (berekend 2:1) 3 Kg Besluit omgevingsrecht, Bijlage I, Cat. 3
Munitie 10.000 stuks Regeling wapens en munitie
Vervoer nationaal    
Kruit 1 Kg maximaal, ongeacht de kruitsoort Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, art. 4
Munitie 2.000 stuks Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
Vervoer internationaal    
Munitie 1.000 stuks (Europese vuurwapenpas noodzakelijk) Regeling wapens en munitie

Handreiking kruitopslag bij particulieren

Download hier de handreiking voor kruitopslag bij particulieren. Hierin staan adviezen over hoe kruit ( zwart buskruit of rookzwak kruit ) op een veilige manier thuis kan worden opgeslagen.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items