06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Ruime Kamermeerderheid wil gedragen telcijfers en beoordelingssystematiek wildsoorten

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie aangenomen die de minister voor Natuur en Stikstof verzoekt om samen met onder meer de Jagersvereniging en SOVON te komen tot een wetenschappelijk gedragen telprotocol alsmede analyse- en beoordelingssystematiek. CDA Kamerlid Derk Boswijk diende deze motie mede namens VVD, D66 en ChristenUnie in tijdens het debat over de plannen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor volgend jaar en kreeg hiervoor ook steun vanuit diverse oppositiefracties.

Ook steun voor motie BBB om reeds verzamelde WBE-data alsnog te betrekken
Tijdens het debat stond Caroline van der Plas (Boer Burger Beweging) al uitgebreid stil bij de maatschappelijke en economische waarde van jacht. Jagers zijn op jaarbasis goed voor 13.000 FTE vrijwillige tijdsinzet voor fauna- en natuurbeheer, omgerekend meer dan 600 miljoen euro per jaar aan inzet. Daarnaast benoemde zij de onvolkomenheden die ecologen en (internationale) wetenschappers hebben geconstateerd in de cijfers en rapporten waarop besluitvorming over het nu lopende jachtseizoen is gebaseerd. Een motie van haar hand die de minister verzoekt om de al jarenlang door wildbeheereenheden verzamelde cijfers alsnog te betrekken werd eveneens met brede steun van de Kamer aangenomen.

Logisch vervolg op Rondetafelgesprek Jacht
Twee weken geleden vond een zogeheten Rondetafelgesprek over jacht plaats in de Tweede Kamer, waar onder andere de Jagersvereniging en experts een inhoudelijke bijdrage leverden en ook vertegenwoordigers van de anti-faunabeheerlobby hun mening uitten. Toen al tekende zich breed politiek draagvlak af voor de noodzakelijke verbetering van cijfers en beoordelingsmethodiek om wetenschappelijk en maatschappelijk gedragen besluiten op te baseren, hetgeen nu is bevestigd met de aangenomen Kamermoties.

Jagersvereniging positief
De Jagersvereniging vindt het positief dat de Kamer nu meer inhoud geeft aan zorgvuldige omgang met jachtbeleid, eerder met het rondetafelgesprek en vandaag met deze aangenomen moties van BBB en de coalitiefracties. Het verzoek van de Kamer richting de minister om samen met alle betrokken organisaties werk te maken van gedragen cijfers en gefundeerde analyses neemt de Jagersvereniging graag ter harte, want uiteindelijk is iedereen gebaat bij draagvlak en een juist beeld van gezonde wildpopulaties.

Lees het Kamerstuk op de website van de overheid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023
  • Delen:

Gerelateerd nieuws