06:25
20:48
Nachtmodus

Provincies gaan boekje te buiten – provincies geen bevoegdheid sluiting vrijgestelde soorten

Provincies gaan boekje te buiten, Raad van State geeft aan dat uitspraak Rechtbank Midden Nederland alleen de proces partijen bindt en de minister is het oneens met uitspraak rechtbank Midden Nederland inzake onverbindend verklaren Rnb ten aanzien van de vos en heeft inmiddels hoger beroep ingesteld

We hebben onlangs reeds vaker bericht dat enkele provincies een te grote broek aantrekken door het bejagen van de nationaal vrijgestelde soorten in hun provincie te verbieden. Zoals destijds aangegeven is het wel of niet bejagen van deze soorten uitdrukkelijk geen bevoegdheid van de provincie. De minister is in deze kwestie het wettelijk bevoegd gezag. De desbetreffende provincies gaan dus juridisch gezien hun boekje ver te buiten.

Naar nu blijkt staan wij als Jagersvereniging niet als enige op deze manier in de wedstrijd. Maar zit zowel de minister als de Raad van State (de hoogste bestuursrechter, hierna RvS) in hetzelfde kamp. Zo diende vandaag het  verzoek om een voorlopige voorziening van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (hierna GS Utrecht) naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland over de ontheffing nachtelijk afschot vossen. De rechter overwoog tijdens de behandeling dat de onverbindend verklaring in deze uitspraak alleen bindend is ten aanzien van de bij deze procedure betrokken partijen. Daarmee zijn de gevolgen van de uitspraak dus niet landelijk en blijven deze beperkt tot binnen de provinciegrenzen van Utrecht. Hierdoor blijkt eens temeer dat provincies zoals bijvoorbeeld Zuid-Holland, Drenthe en Groningen juridisch gezien hun boekje ruimschoots te buiten gaan. Deze provincies handelen niet alleen onbevoegd maar daarnaast is dus hun interpretatie van de uitspraak rechtbank Midden Nederland ook nog eens onjuist. Aldus de RvS.

Ook de minister heeft inmiddels de radiostilte doorbroken en duidelijkheid verschaft door te stellen het oneens te zijn met de uitspraak van de rechtbank. Zij is dezelfde mening toegedaan als wij, zo blijkt uit haar antwoord op tweede kamer vragen van de leden Bisschop (SGP) en Van Campen (VVD) over het jachtbeleid. De minister heeft bij de beantwoording onomwonden gesteld het volstrekt oneens te zijn met de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland waarbij de bepaling van artikel 3.1, tweede lid, van de Rnb onverbindend is verklaard ten aanzien van de vos. Zij verwoorde dit als volgt: “Ik ben het niet eens met het oordeel van de rechtbank dat ik onbevoegd ben om de vrijstelling in artikel 3.1, tweede lid, van de Rnb op te nemen. Van onbevoegdheid is geen sprake, want de vrijstelling is door het bevoegde orgaan verleend binnen de door artikel 3.15 van de Wnb voorgeschreven kaders. Ik ben daarom voornemens om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak.”

Uit voorgaande vloeit volgens ons als Jagersvereniging voort dat het (onrechtmatige) beleid dat enkele provincies ten aanzien van de nationaal vrijgestelde soorten voorstaan volstrekt onhoudbaar is geworden. En zijn we de mening toegedaan dat de betreffende provincies dat beleid per direct een halt dienen toe te roepen. Middels onze provinciale lobby door de Afdelingen en regiomanagers zullen we ons standpunt bij hen kenbaar maken.

Destijds bij de publicatie van de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland hebben we reeds kritische kanttekeningen geplaatst. En daarbij aangegeven dat de Wet, het Besluit en de Regeling natuurbescherming wel degelijk een (toereikende) grondslag bieden voor de landelijke vrijstelling van de vos in de vorm van een Ministeriële regeling. We zien ons daarin gesterkt door de uitspraak van de minister.

Bovenstaande staat overigens los van een andere procedure die bij de RvS loopt en die ook over de houdbaarheid van de landelijke vrijstelling gaat. Deze procedure kent een andere invalshoek en is juridisch inhoudelijk gezien van een andere orde dan de procedure bij de rechtbank Midden Nederland. De kwestie die bij de RvS speelt gaat over de mogelijkheden tot uitvoering van de landelijke vrijstelling en de koppeling daarvan met het provinciale Faunabeheerplan. Naast het dossier inzake de vos in Utrecht, volgen we ook laatstgenoemde zaak op de voet en zullen u daarover informeren op het moment dat daar nieuws te melden is.

  • Delen: