06:25
20:48
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Plan van aanpak om dreigend tekort aan nieuwe jagers in Limburg te voorkomen

Vrijdag 13 mei jongstleden is in het Limburgs Parlement een motie aangenomen waarin de politieke partijen de Gedeputeerde Staten van Limburg oproepen een actieplan te maken voor de werving van nieuwe jagers. Het streven is om in 2025 200 extra jagers beschikbaar te hebben voor de uitvoering van het faunabeheerplan. Demografische ontwikkelingen enerzijds en de verwachte aantalsontwikkelingen van populaties grofwild anderzijds maken deze uitbreiding noodzakelijk.

Acht van de negen politieke partijen van de Provinciale Staten van Limburg stemden vrijdag 13 mei in met de motie Continuïteit van faunabeheer in Limburg. Door demografische ontwikkelingen als vergrijzing van de Nederlandse bevolking  en verstedelijking, zal er naar verwachting in 2025 een tekort zijn van enkele honderden jagers. Gecombineerd met de verwachte toename van de grofwildstand in Limburg, met name wilde zwijnen, de tijd en kosten die verbonden zijn aan het bejagen van de dieren én het feit dat jagen in Duitsland aan zoveel minder bureaucratie is onderworpen als in Nederland waardoor dreigt dat er veel nieuwe Limburgse jagers zich in de nabije toekomst verbinden aan een jachtveld in het buitenland, maakt dat de provincie vreest voor een tekort aan jagers. Zij geven aan dat een solide basis van minimaal 2.000 jagers voor deze provincie een vereiste is.

Inzet van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en LLTB
Het provinciebestuur Limburg van de Jagersvereniging heeft deze ontwikkeling samen met de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB) onder de aandacht van Provinciale Staten Limburg gebracht. Zij hebben zich daarbij sterk gemaakt voor een prominente rol van de Limburgse wildbeheereenheden, in lijn met de nieuwe Wet Natuurbescherming waarin de wildbeheereenheden een nog belangrijkere rol krijgen.

Plan van aanpak
De provincie heeft de Faunabeheereendheid Limburg en de Jagersvereniging (namens de 37 Limburgse wildbeheereenheden) gevraagd om met een plan van aanpak te komen. Het kernpunt van dit plan moet de wildbeheereenheden faciliteren om – in lijn met de Limburgse Natuurvisie (in wording) – meer schade aan de vóórkant van het groeiseizoen te voorkomen waardoor er ná het groeiseizoen minder schadevergoeding betaald hoeft te worden. Ook moet er een beleidsimpuls komen die er voor zorgt dat de komende jaren meer vrijwilligers gestimuleerd worden om opgeleid te worden tot jager. Onderdelen van dit plan kunnen zijn;

  • Kennisuitwisseling tussen bestaande generatie jagers en nieuwe jagers waarborgen
  • Drempel verlagen waardoor het voor nieuwe jagers makkelijker en goedkoper is om te starten als jager
  • Een natuurgebied in Limburg aan te wijzen dat voor een periode van 15 jaar jachtvrij is, waarbij onder supervisie van Faunabeheereenheid Limburg wel gezocht wordt naar alternatieve methoden van populatie- en natuurbeheer.

Het plan moet vóór 1 januari 2017 afgerond zijn. Een speciale werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zal in samenwerking met de LLTB, de FBE Limburg en de NOJG tijdig haar ideeën en criteria bundelen en aanbieden aan GS Limburg.

  • Delen:

Meer informatie