06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Marieke Odekerken

Persbericht – Overbodige regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer wordt aangepakt

Jagers zijn verantwoordelijke voor het uitvoeren van wettelijke maatregelen voor schadebestrijding en populatiebeheer. Zij besteden jaarlijks ruim 730.000 uur aan de bijkomende administratieve lasten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt de Jagersvereniging om deze regeldruk merkbaar te verminderen.

***

Den Haag – Voorzitter Willem Urlings van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft vandaag het rapport ‘Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer’ overhandigd aan staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het rapport maakt de overbodige regeldruk voor jagers en lokale jagersverenigingen (WBE’s) onder de huidige wetgeving inzichtelijk en doet concrete suggesties om dit te verminderen. Staatssecretaris Knops is verantwoordelijk voor de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor burgers en vrijwilligers merkbaar te verminderen.  Vorig jaar riep hij alle vrijwilligersorganisaties op om door te geven welke regels hen hinderen. De Jagersvereniging heeft met dit rapport als één van de eerste organisaties invulling gegeven aan deze oproep.De Staatssecretaris is blij dat de Jagersvereniging met dit rapport is gekomen en ziet graag dat de Jagersvereniging, de betrokken overheidsinstanties en alle belangenpartijen deze maatregelen samen verder uitwerken.

In Nederland leveren ruim 27.000 vrijwillige jagers een maatschappelijke bijdrage aan natuur- en landschapsbeheer. Jagers zijn opgeleide, gediplomeerde vrijwilligers die uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming. Deze wet legt een grote verantwoordelijkheid bij jagers voor schadebestrijding en populatiebeheer van diersoorten. Het gaat hierbij om het nemen van maatregelen om landbouwschade (ganzen), natuurschade (vossen), risico’s voor de vlieg- en verkeersveiligheid (ganzen en reeën) en dierziekterisico’s (wilde zwijnen) te voorkomen. Jagers maar ook grondgebruikers (zoals agrariërs, veehouders, bosbouwers etc.) onderschrijven dat goede regels nodig zijn, maar benadrukken dat de regeldruk de laatste jaren is toegenomen.

Uit het onderzoek van Sira Consulting blijkt dat jagers en WBE’s gezamenlijk ruim 730.000 uur (ruim 400 FTE) per jaar besteden om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen. Deze regeldruk wordt veroorzaakt door de complexiteit van de regels, het bijhouden van registraties en aanvragen van verschillende ontheffingen. Bovendien zijn de regels per provincie verschillend. De ervaren regeldruk is vooral hoog vanwege de zware sancties die kunnen worden opgelegd. Zo leidt het maken van administratieve fouten direct tot het intrekken van de jachtakte voor jagers of het niet krijgen van schadevergoeding door grondgebruikers.

Als onderdeel van het onderzoek heeft de Jagersvereniging alle relevante uitvoeringsorganisaties en (natuur)belangenorganisaties uitgenodigd om mee te denken over concrete oplossingen voor de geconstateerde knelpunten. De belangrijkste oplossingen liggen onder meer in: eenduidige regelgeving door het ontwikkelen van landelijke beheerplannen per diersoort, eenvoudigere registraties en minder complexe afhandeling van faunaschade en meldingen. Deze oplossingen leveren overigens niet alleen minder regeldruk op voor jagers en grondgebruikers, ook de overheid zelf kan hiermee de uitvoering van de regels optimaliseren.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (midden) neemt het Sira-rapport ‘Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer’ in ontvangst uit handen van Willem Urlings (tweede van rechts), voorzitter van de Jagersvereniging.

Staatssecretaris Knops merkte naar aanleiding van het zojuist in ontvangst genomen Sira-rapport op:
‘Ik ben blij dat de Jagersvereniging aan mijn oproep gehoor heeft gegeven en concrete suggesties doet om de regeldruk voor deze vrijwilligers te verminderen. Ik zal deze dan ook samen met mijn collega bewindspersonen gaan bestuderen en kijken waar we kunnen ondersteunen om de regeldruk merkbaar te verminderen.’

Voorzitter Urlings van de Jagersvereniging:
‘Bij de uitvoering van de regelgeving rond schadebestrijding en populatiebeheer is een heel groot aantal uitvoeringsorganisaties en partijen betrokken. Alleen samen kunnen we de oplossingen ook realiseren en waarderen dan ook dat de staatssecretaris hierbij wil ondersteunen.’

Directeur Hoedemaker (tweede van links) van de Jagersvereniging:
‘Jagers in Nederland zijn opgeleid, genieten vertrouwen van de maatschappij en vormen een zeer groot vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse landschap. Wij hebben dan ook meteen invulling gegeven aan de oproep van de staatssecretaris. Het is fijn dat ons rapport goed is ontvangen maar we zijn vooral enthousiast omdat we met alle partijen de concrete voorstellen verder kunnen gaan uitwerken.’

Directeur Bex (uiterst links) van Sira Consulting (onderzoeksbureau):
“De regeldruk voor jagers en grondgebruikers hangt ook samen met het grote aantal landelijke, provinciale, regionale uitvoeringsorganisaties. Het is dus een uitdaging om de oplossingen te realiseren. Het ministerie van BZK kan hierbij een belangrijke faciliterende rol spelen.’

Download het rapport

Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer, Sira Consulting
  • Delen:

Gerelateerd nieuws