05:32
21:39
Nachtmodus

Persbericht – Oproep Jagersvereniging: reserveer budget voor meer groene BOA’s in LNV-begroting

500 leden Jagersvereniging inzetbaar als vrijwillige BOA-jachtopzichter

Vandaag maakt de Jagersvereniging bekend dat 500 leden aangegeven hebben interesse te hebben in een scholing tot vrijwillige, groene BOA-jachtopzichter. Hiermee wil de Jagersvereniging concreet bijdragen aan haar roep om meer toezicht in het buitengebied. Dit is nodig omdat de criminaliteit en onveiligheid in het buitengebied toeneemt.
Aanstaande woensdag vergadert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Jagersvereniging pleit voor het opnemen van een structureel budget om de verdere terugloop van het aantal groene BOA’s te stoppen. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht ondersteunt het pleidooi en het plan van de Jagersvereniging.

Jagersvereniging: toezicht al jarenlang onder aanvaardbaar minimum

De Jagersvereniging vraagt al jaren aandacht voor het teruglopende toezicht in het Nederlandse buitengebied. Het toezicht is inmiddels onder een aanvaardbaar minimum gedaald. Zo vindt er maar in een beperkt deel van het Nederlandse buitengebied structureel toezicht plaats. Van de in totaal 460 BOA’s die op dit moment in het buitengebied actief zijn, zijn er 345 uitsluitend actief in bepaalde natuurgebieden. Dat betekent dat er in ruwweg 1,8 miljoen van de 2,3 miljoen hectare buitengebied nog slechts 120 BOA’s te vinden zijn. Deze BOA’s zijn vaak in dienst van sportvisverenigingen en/of wildbeheereenheden.

500 leden interesse in vrijwillig BOA-jachtopzichter

Er móet nu echt actie komen. Om hier invulling aan te geven polste de Jagersvereniging onder haar leden de interesse om opgeleid te worden tot vrijwillige BOA-jachtopzichter. De vereniging is zeer content met het feit dat ruim 500 leden op die oproep hebben gereageerd. De Jagersvereniging stelt voor om de BOA-jachtopzichter in dienst te laten treden van de lokale jagersverenigingen, de wildbeheereenheden. De bijna 300 wildbeheereenheden bedekken heel Nederland waarmee met dit plan van de Jagersvereniging het netwerk van toezicht veel fijnmaziger wordt dan nu het geval is.

De kaart met wildbeheereenheden van Nederland

Deze kaart met wildbeheereenheden laat zien hoe fijnmazig het netwerk is.

Enquete groene BOA’s: toename stroperij en persoonlijke onveiligheid

Nachtelijke stroperij – vaak met vuurwapens – is in grote delen van het Nederlandse buitengebied een toenemend probleem. In een recente enquête van de NOS in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht liet de helft van de BOA’s weten de indruk te hebben dat het aantal stroopincidenten in hun gebied toeneemt. Daarnaast maken BOA’s zich zorgen over hun persoonlijke veiligheid. Meer dan 70 procent gaf aan te weinig bevoegdheden en middelen te hebben om stroperij effectief tegen te gaan.

Rolf Overdiep, voorzitter KNvVN: ‘Wij steunen pleidooi en plan voor meer toezicht’

‘Voor de KNVvN staat de kwaliteit van de BOA’s voorop. Goed opgeleid, uitgerust en getraind pakken onze BOA’s dóór in plaats van slechts gastheer te zijn en alleen te waarschuwen. We hebben een gezamenlijke de plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilig en leefbaar buitengebied. Daarom ondersteunen wij het pleidooi én het plan van de Jagersvereniging.’

Stijn Groen, vrijwillig jachtopzichter/BOA bij wildbeheereenheid Voerendaal: ‘Maak gebruik van gratis oren en ogen in het veld’

‘Eigenlijk zou er in iedere wildbeheereenheid minstens één BOA-jachtopzichter moeten zijn. Als wij er niet zouden zijn dan zou veel informatie van de duizenden ogen en oren in het veld verloren gaan en komt deze nooit bij de politie terecht. Dit terwijl we nagenoeg gratis handhavingscapaciteit kunnen leveren. Dat verdient in mijn ogen veel meer steun in de vorm van bevoegdheden, middelen en budget.’

<Einde>

Wat mag en kan een BOA-jachtopzichter?

De BOA-jachtopzichter in dienst van de wildbeheereenheid is doorgaans BOA in Domein II. Dit betekent dat hij bevoegd is om op alle wetten die zijn genoemd in de Wet Economische Delicten – waaronder de beschermende wetten op het gebied van natuur en milieu – te handhaven. De jachtopzichter zorgt tevens voor de bescherming van de belangen van de samenwerkende jachthouders in de WBE. In de praktijk komt dit neer op de bescherming van het leefgebied van beschermde flora en fauna in algemene zin en de individuele planten en dieren in het bijzonder. Hij kan daarbij indien noodzakelijk als buitengewoon opsporingsambtenaar ook proces-verbaal opmaken tegen overtreders van deze wetgeving. Inhoudelijk bestaat zijn taak voornamelijk uit de vrije veldsurveillance tijdens de avonduren, nachturen en weekenden, waarbij het zwaartepunt van de functie ligt op het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde door het staande houden en/of aanhouden van verdachten van stroperij binnen het gehele WBE-werkgebied. Hij houdt daarbij toezicht op:

  • De bepalingen van de Wet natuurbescherming in het algemeen
  • De aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van wildsoorten en overige beschermde fauna door het plegen van milieudelicten (illegaal storten van chemisch en ander afval)
  • Andere afvaldumpingen, illegale lozingen van vervuild water en vernielingen
  • De Visserijwet (illegale onttrekking van vis)
  • De toegangsbepalingen van gebieden binnen het werkgebied van de WBE, indien dat in een samenwerkingsconvenant met derden is overeengekomen.

Wat maakt een BOA-jachtopzichter in dienst van een wildbeheereenheid uniek?

Jagers hebben een unieke positie in het Nederlandse buitengebied. Zij brengen er veel tijd door, zijn door meerjarige contracten met grondeigenaren aan hun gebieden verbonden en zijn vaak actief in de schemerperiode en de nachtelijke uren. Bovendien zitten jagers in een hecht netwerk met natuurbeschermers, andere jagers, boeren en andere inwoners van hun jachtgebied. Misstanden en criminaliteit gaan dan ook zelden onopgemerkt voorbij aan jagers. Vaak willen zij ook in actie komen. Temeer wanneer de wildbeheereenheden, waar alle jachthouders lid van zijn, zelf een BOA-jachtopzichter in dienst hebben. Op dit moment zijn er nog maar 40 BOA’s werkzaam voor een wildbeheereenheid. Dit kan veel beter! Naar aanleiding van de toegenomen aandacht voor het tekort aan toezicht in het buitengebied peilde de Jagersvereniging het animo onder haar leden om jachtopzichter-BOA te worden. Maar liefst 500 jagers hebben zich  hier positief over uitgesproken.

Wat kost het een wildbeheereenheid om een BOA-jachtopzichter aan te stellen?

Belangrijke overweging bij de aanstelling van een BOA-jachtopzichter zijn uiteraard de kosten. Afhankelijk van eventuele samenwerkingsverbanden zal in ieder geval een deel van de kosten van een BOA-jachtopzichter bij de WBE terecht komen.

De startkosten bedragen zo’n 8.500 euro. Daarmee worden de vakopleidingen en het wettelijk verplichte staatsexamen betaald. Daarbovenop komen er kosten voor de aanschaf van het uniform en de geweldsmiddelen (wapenstok, pepperspray, handboeien en dienstpistool). Vervolgens bedragen de jaarlijkse kosten (bij een aanstelling voor vijf jaar) ongeveer 11.500 euro. Dit zijn de kosten voor de dienstauto, de brandstof, de jaarlijks verplicht te volgen Permanente Her- en bijscholing opleiding en de diverse trainingen voor het gebruik en de juiste inzet van de geweldsmiddelen. Daarnaast zijn er nog onderhoudskosten voor het uniform en is er een jaarlijkse rekening van de politie voor het gebruik van een portofoon.

Vrijwillige BOA-jachtopzichters zijn het gehele jaar oproepbaar bij incidenten in hun werkgebied. Daarnaast patrouilleren zij jaarlijks gemiddeld 400 uur in het gebied.

Werkgevers van groene BOA’s

Naast de wildbeheereenheden hebben ook de Landschappen, Natuurmonumenten, sportvisverenigingen, landgoedeigenaren, provincies, gemeenten en Staatsbosbeheer groene BOA’s in dienst. Deze organisaties doen dit op basis van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun (werk)gebieden.

Recent nieuws over groene BOA’s

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws