05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Onderzoek publieke opinie 2017: meerderheid Nederlanders positief over benutten wild uit Nederlandse natuur

53% voorstander van meer wildsoorten op Nederlandse Nationale Wildlijst

Amersfoort – Vandaag gaat het jachtseizoen op hazen, fazanten en houtduiven weer van start. Jagers kunnen deze diersoorten oogsten, als de wildpopulaties in hun jachtvelden voldoende groot zijn. Deze manier van duurzaam benutten van wild kan rekenen op breed maatschappelijk draagvlak: een meerderheid van de Nederlanders is positief. Dit blijkt uit het onderzoek dat Zest Marketing in het voorjaar van 2017 uitvoerde onder de Nederlandse bevolking en waarvan de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vandaag de cijfers presenteert. Een meerderheid van de Nederlanders ziet graag dat er meer wildsoorten op de Nationale Wildlijst worden geplaatst.

Vandaag maakt de Jagersvereniging de cijfers bekend van het onderzoek naar de publieke opinie (Zest, 2017). Dit onderzoek werd in maart 2017 uitgevoerd onder ruim 2.000 Nederlanders en behandelt verschillende onderwerpen die aan jagen in Nederland verbonden zijn. Zo blijkt uit dit representatieve onderzoek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders (61%) het belangrijk tot zeer belangrijk vindt om te weten waar zijn eten vandaan komt en wat er in het productieproces mee is gebeurd. Net zo goed als honing, kastanjes, bessen, noten en vis worden geoogst uit onze natuur en landschap vindt 53% van de Nederlanders dat ook wild duurzaam mag worden benut. 7% is hier negatief over en 40% neutraal.

Nederlander voorstander van meer wildsoorten op Nationale Wildlijst
Zest Marketing vroeg de Nederlander ook naar de verantwoordelijkheid die jagers dragen voor vijf diersoorten in ons landschap: haas, fazant, wilde eend, houtduif en konijn. Deze dieren staan op de Nationale Wildlijst. Voor deze soorten geldt dat jagers enerzijds ervoor zorgen dat er zoveel van een diersoort zijn dat de soort blijft voortbestaan en anderzijds weer niet zoveel komen dat deze dieren schade aan kunnen richten, bijvoorbeeld aan landbouwgewassen. Op de vraag of er in de wet moet worden vastgelegd dat de jager deze verantwoordelijkheid ook krijgt voor diersoorten als ganzen, reeën en wilde zwijnen antwoordt 53% dat dit zeker moet gebeuren, 10% is negatief en 37% is neutraal.

Draagvlak voor meer benutting van de natuur groter onder achterban dieren- en natuurbeschermingsorganisaties
Het onderzoek laat ook zien dat 47% van de Nederlanders vindt dat er meer ruimte moet komen voor benutting van de natuur in de vorm van jagen, vissen en wildplukken. 10% is daar tegen en 42% neutraal. Onder de achterban van natuur- en dierenbeschermingsorganisaties ligt het draagvlak voor benutting van de natuur in de vorm van jagen, vissen en wildplukken nog hoger.

Voorzitter Jagersvereniging: zet Europese wildsoorten ook op de Nederlandse Nationale Wildlijst
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het pleidooi van de Jagersvereniging voor een nieuwe Nationale Wildlijst gegrond is. Daan van Doorn, voorzitter: ‘Wij steken in op plaatsing van alle Europese wildsoorten op  de Nederlandse Nationale Wildlijst, de systematiek waarbij jagers verplicht zijn om te investeren in een redelijke wildstand in hun veld, soorten beschermen waarmee het slecht gaat en waarbij duurzame benutting mogelijk is van diersoorten die talrijk zijn. Door plaatsing van alle Europese wildsoorten op de Nationale Wildlijst sluit Nederland aan bij Europese wet- en regelgeving. Hiermee wordt onnodige administratieve rompslomp, schade en overlast voor diverse andere belanghebbenden (zoals boeren, grondeigenaren, overheden en natuurbeschermers) voorkomen.’

De Jagersvereniging heeft in haar brief naar de formateur op 29 maart 2017 onder meer gepleit voor harmonisatie van de Nationale Wildlijst met Europese regelgeving, waarvan de systematiek benutting als basis voor jacht legitimeert. Het is vervolgens aan de minister of staatssecretaris om te besluiten welke soorten van de Nationale Wildlijst duurzame benutting toelaten en waarop jacht in het jachtseizoen mogelijk is. Aanvullend kunnen door de provincies populatiebeheer en schadebestrijding worden ingezet, daar waar aanvullend maatwerk nodig is.

<Einde>

Lees het onderzoeksrapport van Zest Marketing

Over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is met 21.000 individuele leden en 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) de grootste belangenbehartiger van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht en door samenwerking op thema’s. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, bedrijfsvoering en communicatie.

Voor meer informatie
033 – 461 98 41 of [email protected]

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items