06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Horst Jegen

Minister besluit om jachtseizoen haas en konijn te beperken

Jagersvereniging start bodemprocedure en kort geding

De minister voor Natuur & Stikstof heeft een definitief besluit genomen over het jachtseizoen 2022/2023. Aankomend jachtseizoen zal de jacht op konijn niet geopend worden. In de provincies Groningen, Limburg en Utrecht geldt dat hetzelfde voor het haas. De Jagersvereniging is zeer ontstemd over dit besluit en gaat een bodemprocedure voeren tegen de Nederlandse Staat. Daarnaast zal er ook een kort geding worden aangespannen waarin wordt gevorderd dat het besluit van de minister wordt opgeschort.

Het besluit van de minister is mede tot stand gekomen op basis van een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar de staat van instandhouding van haas en konijn. Anders dan de Universiteit Wageningen heeft gerapporteerd, is de staat van instandhouding van deze twee diersoorten in het geheel niet in het geding. De Jagersvereniging heeft al eerder zeer duidelijk aangegeven dat er aan dit onderzoek een onjuiste beoordelingsmethode ten grondslag ligt. Ook zijn discutabele keuzes gemaakt rond gebruikte data en referentiejaren. De Jagersvereniging is erg teleurgesteld dat ondanks de internetconsultatie en de gesprekken met ambtenaren en beleidsmedewerkers, de minister toch het besluit heeft genomen om de jachtseizoenen voor haas en konijn te beperken. De internetconsultatie heeft ruim 3. 800 reacties opgeleverd. De Jagersvereniging ervaart dit als een enorme steun in de rug. Al deze reacties op de internetconsultatie bevatten inhoudelijke bezwaarpunten vanuit verschillende hoeken. De Jagersvereniging acht het dan ook onbestaanbaar dat de minister stelt dat dit geen nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Naast de inhoudelijke kritiek is de minister haar belofte om het besluit ruim voor jachtseizoen bekend te maken aan de Tweede Kamer niet nagekomen. Evenals de juridische stappen zal de Jagersvereniging richting de Tweede Kamer het onzorgvuldige proces verder aan de kaak stellen.

Bodemprocedure
Het besluit van de minister berust op onjuiste aannames over de staat van de instandhouding van de haas en het konijn en het hanteren van een onjuiste beoordelingsmethode. Daarom heeft de Jagersvereniging besloten om een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te voeren. Er wordt met FPG, LTO en NOJG overleg gevoerd om de procedure samen met deze organisaties te voeren. In de bodemprocedure zal een rechter toetsen of de ministeriële regeling onrechtmatig is. De rechter worden verzocht om een definitief oordeel te geven over de beoordelingsmethode die moet worden gehanteerd bij het bepalen van de staat van instandhouding van haas en konijn. Dit oordeel is ook van groot belang voor de volgende jachtseizoenen en voor alle andere bejaagbare wildsoorten.

Kort geding
De jachtseizoenen van haas en konijn breken al spoedig aan. Daarom heeft de Jagersvereniging ook besloten om via een kort geding om een voorlopige voorziening te vragen. Dit zou er voor moeten zorgen dat de jacht op haas en konijn in ieder geval toegestaan blijft totdat er een oordeel is in de bodemprocedure.

‘Besluit minister onrechtmatig en onnodig’
De Jagersvereniging is van mening dat het besluit van de minister onrechtmatig en onnodig is. Willem Schimmelpenninck van der Oije: ‘Het besluit van de minister is gebaseerd op zeer beperkte en onjuiste gegevens. Deze gegevens geven een vertekend beeld en stroken niet met de werkelijkheid. Daarnaast stelt de minister zelf dat de jacht geen drukfactor van belang is. Dit maakt dat het besluit van de minister niet alleen onrechtmatig is, maar ook zeer onnodig’.

Schadebestrijding blijft mogelijk
Het besluit van de minister om de jacht op het konijn niet te openen per 15 augustus heeft vooralsnog geen gevolgen voor de schadebestrijding. Op grond van de landelijke vrijstellingslijst blijft het mogelijk om schadebestrijding op konijnen uit te voeren. Datzelfde geldt voor het haas daar waar er sprake is van een provinciale ontheffing.

  • Delen: