05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Lonneke Wiggers

Jagersvereniging present op landelijke dag Kennis zaaien voor de patrijs

Op 27 november organiseerde de Vogelbescherming de landelijke dag Kennis zaaien voor de patrijs. Een symposium voor iedereen die betrokken is bij de bescherming van patrijzen. De patrijs is de meest bedreigde boerenlandvogel en dus geldt: waar het met de patrijs goed gaat, gaat het ook goed met andere boerenlandvogels.

Het doel van deze dag was om kennis te delen, te halen en te brengen. Omdat jagers en WBE’s betrokken en actief zijn bij de verbetering van de omstandigheden voor de patrijs en dit één van haar doelstellingen is in het Deltplan Biodiversiteitsherstel was ook de Jagersvereniging die dag present. Een verslag van de bijeenkomst.

De prima verzorgde dag begon met de première van een promotiefilm over de patrijs, gevolgd door een paneldiscussie met diverse experts: Andre Hendriksen (Paradijs voor de patrijs), Merijn Volkers (ANV Hollands Noorden), Boena van Noorden (provincie Limburg) en Menko Wiersema (Groene cirkels). Daarna werd willekeurige aanwezigen gevraagd wat hen bindt met de patrijs. Er kwamen reacties van verschillende groepen: landbouwers, vrijwilligers van natuurwerkgroepen, alsook van natuurbeschermers die jagen. Zij hadden allen gemeenschappelijk dat zij de handen uit de mouwen willen steken voor het behoud van de patrijs. Menko Wiersema van Groene Cirkels merkte onder meer op dat jagers vaak een brugfunctie hebben naar boeren.

Duurzaam agrarisch natuurbeheer

Tijdens de paneldicussie werd ook het belang van samenwerking benadrukt. WBE’s en jagers, vogelaars en vogelwerkgroepen en agrarische natuurverenigingen hebben elkaar nodig om resultaten te boeken. Door visie en het verbreden van de doelgroep kunnen meerdere mensen de kar trekken. Alleen door samen te werken kom je tot herstel van boerenlandnatuur. Een van de reacties was, dat duurzaam agrarisch natuurbeheer juist nu door Brussel gepromoot zou moeten worden. Bijvoorbeeld door 7% van het landbouwareaal hiervoor in te bedden met subsidie. De provincie zou de aangewezen kerngebieden kunnen faciliteren bij de inrichting hiervan.

Daarnaast zouden boeren voor eigen producten eerlijker beloond moeten worden en zouden de (lage) prijzen niet meer grotendeels door supermarkten bepaald moeten kunnen worden. Er kwam een kort pleidooi voor een ander verdienmodel voor boeren. Men verwachtte ook dat er nog stevig lobbywerk nodig zal zijn om de betrokken partijen de eerste stap te laten zetten richting duurzaam agrarisch natuurbeheer.

 

Anne ten Berge (links) en Erik van Til aanwezig namens de afdeling ecologie van de Jagersvereniging bij Kennis zaaien voor de patrijs

Workshops

Een belangrijk deel van de dag bestond uit diverse workshops.

Patrijzen en predatie – de feiten
Samen met de Vogelbescherming organiseerde Herman Simmelink van WBE Aalten een workshop over predatoren in relatie tot de patrijs. Vanuit de gegevens van een vijfjarig Duits onderzoek kwam een gedachtewisseling op gang tussen de 30 deelnemers. Duidelijk werd dat elk gebied een andere combinatie van predatoren kent, maar tegelijk werd door de aanwezigen de vos als belangrijkste predator aangewezen. Het tegengaan van predatie was unaniem een gemeenschappelijk doel. De antwoorden op een aantal prikkelende vragen over het tegengaan van predatie maakten dit wel duidelijk.

Herman Simmelink van WBE Aalten (Samen voor de patrijs) vertelde dat predatie er bij hoort, maar dat predatie(druk) tegengaan van belang is om patrijzenprojecten succesvol te laten zijn. Simmelink vertelde wat jagers binnen de kaders van de wet hieraan kunnen doen. Simmelink maakte onder andere duidelijk dat in de broedperiode de patrijs heel kwetsbaar is voor predatie en verstoring. Ook kwam uit het Duitse onderzoek naar voren dat in de winter – als er sneeuw ligt – predatie van patrijzen vijf maal hoger ligt dan tijdens andere weersomstandigheden.

Limburg en oostelijk Noord-Brabant
In deze regio zijn kerngebieden aangewezen (minimaal 300 hectare) voor agrarisch natuurbeheer. Hier zijn contracten voor beheer hectares afgesloten. Meerdere partijen promoten hier akkerflora, kruidenrijke graslanden en stekelstruwelen. Advies aan boeren over de keuze van de akkerrandmengsels en hoe om te gaan met onkruidbeheersing is daarbij van belang. Expliciet werd de Jagersvereniging genoemd als een van de partijen die partner is en hier een rol in speelt.

Samenwerking cruciaal

Fred Wouters (directeur Vogelbescherming) benadrukte aan het einde van de dag het belang van samenwerking om het gemeenschappelijke doel te bereiken: behoud van de patrijs voor het Nederlandse landschap.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws