05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk – maart 2021

Landelijk

 

Initiatiefnota ‘Weidse blik op weidevogels’

Op donderdag 11 februari debatteerde de Tweede Kamer over de initiatiefnota van CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels: Weidse blik op Weidevogels. Vanuit de Jagersvereniging hebben Anne ten Berge (ecoloog Jagersvereniging) en Roderick Enzerink (manager Public Affairs) bijgedragen aan de ontwikkeling van de initiatiefnota en de politieke behandeling ervan.

De Jagersvereniging is gedeeltelijk tevreden met de uitkomsten: er wordt groot belang gehecht aan het redden van de weidevogels en daar zijn concrete acties voor genomen. Ook gaven veel politici aan dat jagers een belangrijke rol spelen, maar concrete resultaten waren er niet voor het predatiebeheer.

Herziening Wet wapens en munitie

In De Jager van februari 2021 stond in een interview met Kamerleden Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP) vermeld dat zij voornemens waren om een motie in te dienen over een volledige herziening van de Wet wapens en munitie. Het papier werd ingehaald door de politieke snelheid en op 9 februari stemde een ruime meerderheid in met een motie van Van Dam en Van Nispen die minister Grapperhaus vraagt om met een volledige herziening van de wet aan de slag te gaan.

Naast deze motie diende Van Dam ook een motie in over de e-screener: de minister wordt gevraagd om de opschorting voor bestaande aktehouders met een extra jaar te verlengen. Ook deze motie werd door een ruimte Kamermeerderheid aangenomen. Over de e-screener loopt nog een rechtszaak van de Jagersvereniging en de KNSA, waarbij nog een deskundigenonderzoek moet worden afgerond over de e-screener. De Jagersvereniging vindt dat na het afsluiten van deze rechtszaak er een nieuw politiek besluit moet komen over de e-screener.

Werkbezoek SGP

Op vrijdag 19 februari bracht SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop een werkbezoek aan de Jagersvereniging in de provincie Utrecht. Doel van het werkbezoek was om meer te weten te komen over de huidige situatie rondom haas, konijn en de wildlijst. Na afloop van het werkbezoek was Bisschop kritisch op de totstandkoming van de rode lijst zoogdieren en gaf hij aan dat het referentiejaar 1950 onrealistisch is.

Bisschop werd ontvangen door de voorzitter van de afdeling Utrecht, Jilles Bijker, in de polder van de Lopikerwaard. Ook waren Laurens Hoedemaker (directeur) en Roderick Enzerink (manager Public Affairs) aanwezig.

Overleg Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Op vrijdag 12 februari was de Jagersvereniging te gast bij de POV, om te spreken over het beheer van wilde zwijnen. De samenwerkingen worden gezocht op het gebied van de politieke discussie over jachtmethodes, bejaging van zwijnen tijdens de maisoogst en bij de draaiboeken van Afrikaanse varkenspest. De komende weken worden deze zaken concreter uitgewerkt. Vanuit de Jagersvereniging waren Christiaan van Daalen (bestuurslid ), Laurens Hoedemaker (directeur) en Roderick Enzerink (manager Public Affairs) aanwezig.

Groningen

In januari is er door de provincie een ontheffing voor het lichtbakken van de vos in weidevogelkerngebieden vrijgegeven. Echter deze ontheffing had voor de WBE’s een aantal punten in zich die niet uitgevoerd konden worden. In opdracht van het dagelijks bestuur van de Wildbeheereenheden Groningen (WBEG) heeft regiomanager Paulien Niewold de betreffende WBE’s bij elkaar geroepen voor een digitale vergadering. Hierbij waren zeven WBE’s aanwezig, waarna we een rapportage hebben aangeleverd aan de WBEG die op haar beurt daarover een brief heeft geschreven aan de provincie Groningen en de FBE met daarin de rapportage.

De rapportage bevat een aantal aanbevelingen die zeer dringend van aard zijn, omdat de ontheffing zo niet uitgevoerd kan worden en een aantal aanbevelingen bevat die in het komende jaar zeer zeker nog besproken moeten worden. We dringen aan op een overleg dat het komende jaar van start moet gaan met een aantal partijen die actief zijn in het weidevogelbeheer in Groningen om zo vooraf met elkaar te spreken over verwachtingen en inzet op uitvoering met betrekking tot de weidevogels en predatiebeheer.

Drenthe

 

Start stichting servicebureau

Om slagvaardigheid te vergroten werkt afdeling Drenthe aan het professionaliseren van besturen. De WBE-besturen werden daar in december over geïnformeerd. Naar Limburgs voorbeeld wordt een servicebureau opgericht, dat zich toespitst op het projectmatig verdelen van provinciale subsidies, administratieve ondersteuning en het scouten en trainen van bestuurders. Op deze manier worden de WBE’s in Drenthe concreet gesteund en ontlast. Lokaal kunnen in de toekomst ook projecten worden opgezet. Inmiddels zijn beoogde bestuurders aangezocht en na de formele oprichting zullen de subsidies betrokken worden.

Gecombineerde telling

De faunabeheereenheid heeft afgekondigd dat er 19 en 20 maart geteld moet worden, om effecten van ontbrekende telcijfers te beperken. Dit jaar wordt de telling strikt conform de coronamaatregelen aangepakt, en ook gecombineerd met de faunatelling. Met recent verschillende rechtszaken en anti-jachtcampagnes in gedachte, zal worden gepleit voor een proef met nachttelling (o.a. hazen en reeën) in enkele WBE’en.

Relatie Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer participeert als jachthouder in enkele wildbeheereenheden, maar vraagt de grenzen van de WBE’en daarop aan te passen. Exoten als de nijlgans worden niet proactief bejaagd, maar door Staatsbosbeheer werd aangegeven dat  maatwerk in overleg met de boswachters mogelijk kan zijn. Het afdelingsbestuur vindt de passieve houding van Staatsbosbeheer bij de vossenburchtinventarisatie laakbaar, en de TBO zegde toe bij akkerlandvogelgebieden, Freilandkippen en patrijzenprojecten mee te gaan doen. Ten aanzien van de reewildtelling zegde de TBO volledig mee te doen.

Nulstand evenhoevigen

Op 29 januari sprak afdelingsvoorzitter Dilling met gedeputeerde Jumelet over de opties die de provincie ziet voor de wilde zwijnen bij het Vorrelveen. Belangrijk thema, waar de gedeputeerde eerder ook online met betrokken boeren over sprak, is de afhandeling van schade. Dat moet vlotter en gebruiksvriendelijker kunnen.

Daarop kwamen belanghebbenden online bij elkaar. Schademelding en schadeverhaal zijn primair in het belang van de boer, maar voor onderbouwing van faunabeheerplannen is deze informatie eveneens cruciaal. Tot genoegen van het afdelingsbestuur beloofden deelnemers van LTO, BIJ12 en provincie te monitoren of er verbetering in komt en welke afhandeling (financieel en qua ontheffingen) op problemen stuit.

Utrecht

 

Inspraak omgevingsvisie

Regiomanager Christel Schattevoet en jurist Rik Benjamins hebben ingesproken op een digitale bijeenkomst over de omgevingsvisie en een wijzigingsverzoek ingediend bij de provincie.

Hierop zijn twee wijzigingen aangenomen. In de omgevingsvisie wordt opgenomen dat er een landelijk dekkend geschillencommissie is ingericht voor geschillen tussen jagers en WBE’s. Voor geschillen, waarbij de uitvoer van faunabeheer in het geding komt, omschrijft de omgevingsvisie hoe er een provinciale geschillencommissie dient te worden ingesteld. Aanvankelijk erkende de visie niet de landelijke geschillencommissie van de Jagersvereniging en NOJG. Het stelde dat alle geschillen in een provinciale setting moesten worden ingebracht. Dit kan persoonlijke belangen van jagers schenden, ofwel het verenigingsrecht doorkruisen.

Daarnaast is er gepleit om de terminologie vanuit de Wet Natuurbescherming in de omgevingsvisie aan te houden. In de visie werden andere termen gebruikt, die ver afwijkt van de gebruikte terminologie in de Wet natuurbescherming. Te weten termen als: verjagen en verjagen met ondersteunend afschot. En deze te vervangen door: verstoren, vangen en opzettelijk doden, zoals de Wet Natuurbescherming deze hanteert. Dit kan voor onduidelijkheid en discussies zorgen. Dit verzoek is ingewilligd.

Noord-Brabant

 

Faunabeheer gemeentegronden

In een omgevingscommissie van een gemeente stelden enkele politieke partijen voor de jacht en faunabeheer te beëindigen. Regiomanager Christel Schattevoet heeft in samenwerking met de betreffende WBE en het afdelingsbestuur inzichtelijk gemaakt welke wettelijke kaders gelden voor het uitvoeren van de jacht, beheer en schadebestrijding. Dit werd ondersteund door verschillende belanghebbende partijen en organisaties.

Hiermee is bewerkstelligd dat het faunabeheer doorgang zal vinden op gemeentegronden conform het faunabeheerplan en afspraken worden gemaakt over de jacht. De samenwerking met de gemeente, de WBE en maatschappelijke organisaties wordt hierbij aangehaald en geëvalueerd.

Limburg

 

Project ‘Vangen van katten’

De Jagersvereniging heeft een permanente zetel in de Korenwolfcommissie van de provincie Limburg. De bij de Jagersvereniging aangesloten WBE’s geven uitvoering aan het begeleidende faunabeheer ter bescherming van korenwolven en andere kwetsbare diersoorten die in de beschermde gebieden leven. Met name het  verminderen van het aantal vossen in en om deze gebieden wordt daartoe uitgevoerd met behulp van nachtzichtapparatuur.

Tijdens de bestrijdingsacties in 2020 viel het veel WBE’s op dat er naast vossen ’s nacht ook veel katten in deze gebieden op jacht gingen naar prooi. Naar aanleiding van deze waarnemingen heeft de Korenwolfcommissie tijdens haar vergadering van 14 januari jl. besloten om tegen deze nachtelijke aanwezigheid van katten in en om deze gebieden “in het geweer te komen”.  Namens de Korenwolfcommissie wordt er voorlichting opgestart voor de inwoners van deze gebieden, gericht op het ’s nachts binnen houden van katten in de voor korenwolven kwetsbare periode. Ook zal zij het op vrijwillige basis laten chippen van de katten van de omwonenden en het vangen van de in deze gebieden jagende katten stimuleren en faciliteren. De WBE’s zullen zich met name in het veld bezig gaan houden met het verwijderen van de aanwezige katten in deze gebieden. Hiertoe zal een speciaal project worden opgestart in samenwerking met de FBE. Ook zal er overleg met de gemeenten worden opgestart om de opvang van de gevangen katten te organiseren omdat deze na sterilisatie niet terug geplaatst mogen worden in deze speciale beschermde gebieden.

  • Delen:

Gerelateerde items