05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Anthony van de Loo

Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk – december 2020

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging behartigt de belangen van alle 27.000 jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Dit doen wij door beleidsmakers, partnerorganisaties en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. En door samen te werken op belangrijke dossiers. De doelstelling is het verbeteren van wet- en regelgeving voor jagers en wildbeheereenheden. Zie hieronder het overzicht van onze activiteiten in november 2020.

Landelijk

Gesprek ministerie van LNV

Op 19 november spraken directeur Laurens Hoedemaker en Manager Public Affairs Roderick Enzerink met Johan Osinga (Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied) en zijn collega Lejo van der Heide. Onderwerpen van het gesprek waren de rode lijst zoogdieren, de betrokkenheid van de Jagersvereniging bij verschillende beleidsonderwerpen (AVP, weidevogels, ganzenbeheer, rode lijst) en hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. Het was een prettig en constructief gesprek waarbij er aandacht was voor de zorgen van de Jagersvereniging over de totstandkoming van de rode lijst en hoe de Jagersvereniging kan bijdragen aan natuurbeleid. Ook is besloten om hier concreet opvolging aan te geven.

Internationale workshop weidevogels

Op 17 en 18 november vond er een internationale workshop over weidevogels plaats. Vanuit de Jagersvereniging waren Roderick Enzerink en Jeroen Vorstman (Teamleider Ecologie) betrokken. Deze workshop werd georganiseerd door een groep Nederlandse organisaties: BoerenNatuur, Vogelbescherming Nederland, de Jagersvereniging, ministerie van LNV, LandschappenNL en verschillende kennisinstituten.

Tijdens de workshop werd er gesproken over vier verschillende onderwerpen: verbetering van landschapsbeheer, gebruik van Europees landbouwgeld (GLB), predatiebeheer en samenwerking tussen verschillende partijen. Via verschillende presentaties en werkgroepen was het mogelijk om van elkaar te leren en te kijken waar internationaal meer aandacht nodig is voor het beheer en behoud van de weidevogels.

Verkiezingsprogramma Tweede Kamer

De meeste verkiezingsprogramma’s zijn nu bekend of worden binnenkort vastgesteld. De Jagersvereniging heeft hier de afgelopen tijd op ingespeeld met haar pleidooi ‘Beter beleid, beter natuurbeheer’. Dit pleidooi is verstuurd naar de verschillende partijen en haar woordvoerders in de Tweede Kamer. Naar aanleiding daarvan is er met een aantal partijen aanvullend contact geweest. Ook is ons pleidooi verstuurd aan provinciale politici, die dit kunnen gebruiken in hun contacten met de nationale politiek.

De verkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021. De Jagersvereniging zal in de aanloop naar die verkiezingen meer informatie publiceren over de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Campagne Dierenbescherming strandt in verschillende provincies

De campagne van de Dierenbescherming om de jacht op haas en konijn te sluiten is in diverse provincies gestrand. De ochtend nadat minister Schouten van LNV de rode lijst presenteerde waarop ook haas en konijn bleken te staan, lanceerde de Dierenbescherming een landelijke campagne tegen de jacht op deze wildsoorten. Minister Schouten heeft bij de presentatie van de rode lijst al aangegeven niet van plan te zijn de jacht te verbieden, omdat haas en konijn wijdverbreid en in grote aantallen voorkomen. De Dierenbescherming probeerde het vervolgens via de provinciale politiek. In Groningen, Limburg, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant werden moties om de jacht te sluiten in Provinciale Staten weggestemd of niet eens in stemming gebracht. De regiomanagers hebben leden van Provinciale Staten in de provincies geïnformeerd over het standpunt van de Jagersvereniging m.b.t het plaatsen van haas en konijn op de rode lijst. (zie ook elders op deze pagina).

Provincies

 

Overijssel

 

Overleg over handhaving natuurwetgeving

Onlangs vond een gesprek plaats tussen Harold van Gerrevink van de provincie Overijssel, Geuje van Dijk als afgevaardigde ‘jacht’ van de FBE Overijssel en regiomanager van de Jagersvereniging Bjorn van der Veen. Harold van Gerrevink houdt zich bezig bij de provincie Overijssel bezig met de handhaving van de natuurwetgeving. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, waarbij de intentie werd uitgesproken om nauwer samen te werken en elkaar beter te informeren over diverse dossiers.

Rapport Ganzendiscussie Steenwijkerland 

De gemeente Steenwijkerland vind het belangrijk om binding met haar burgers te hebben. In die lijn heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren door stagiair Tycho Konter. Zijn ‘Rapport Ganzendiscussie Steenwijkerland’ is onlangs gepresenteerd. Zowel de Jagersvereniging als de FBE Overijssel hebben hieraan hun medewerking verleend. Door deze medewerking is het contact met de gemeente geïntensiveerd en kijkt men naar passende oplossingen binnen het werkgebied.

Drenthe

 

0-stand wilde zwijnen

Reeds enige tijd probeert de afdeling VTH (Vergunningverlening, toezicht en habdhaving) van de provincie Drenthe de 0-stand met betrekking tot wilde zwijnen in de omgeving van Beilen te handhaven. Onlangs vond een gesprek plaats tussen gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) en plaatselijk betrokken boeren, jagers en de Jagersvereniging, waarbij zorgen en handreikingen gedeeld werden. Vervolgafspraken waaraan nu gewerkt wordt zullen uitwijzen hoe het beheer van wilde zwijnen er in de provincie in de toekomst uit zal komen te zien.

Groningen

 

Motie Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft op woensdag 11 november tijdens de algemene beschouwingen in de Provinciale Staten van de provincie Groningen, een motie ingediend over het beschermen van het haas en konijn, die recent door de minister van LNV op een rode lijst zijn geplaatst. De motie is met 5 stemmen voor en 35 stemmen tegen verworpen door de Provinciale Staten. Het bestuur van de afdeling Groningen van de Jagersvereniging heeft samen met regiomanager Paulien Niewold de Statenleden in Groningen eerder die week geïnformeerd over de standpunten van de Jagersvereniging met betrekking tot de rode lijst en de campagne van de Dierenbescherming om de wildlijst af te schaffen.

Limburg

 

Trichinekeuring wilde zwijnen

In de maand oktober voerde de Jagersvereniging meerdere malen overleg met de provincie en de FBE Limburg om tot een nieuwe regeling voor het keuren van trichinemonsters te komen. Door het onverwacht beëindigen van de werkzaamheden van de persoon die dit tot oktober voor de provincie uitvoerde was er een acuut probleem ontstaan voor de wild zwijn jagers. Zij konden immers hun wilde zwijnen niet meer in de  voedselketen brengen omdat dit zonder Trichinekeuring niet is toegestaan. Mede daardoor stagneerde toen ook het afschot. De Jagersvereniging heeft het initiatief genomen om tot een vervangende regeling te komen. Inmiddels zijn er 4 vrijwilligers bereid gevonden en uitgerust met materialen om deze monsters in ontvangst te nemen. Deze inzamelpunten liggen in Wahlwiller, Weert, Herkenbosch en Milsbeek.

Overleg met Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Op 19 oktober hadden de voorzitter van de Jagersvereniging in Limburg Wim Grave en regiomanager Ger van Hout een overleg met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Belangrijke gesprekspunten waren de samenwerking bij de lokale overleggen die in Limburg door WBE’s worden georganiseerd m.b.t. het realiseren van de doelen gesteld in de faunabeheerplannen, het afstemmen van de samenwerking binnen het bestuur van de FBE tussen de beide fracties en het zoveel samen optrekken in de voorlichting aan leden van Provinciale Staten over het onderwerp jacht en faunabeheer.

Provinciaal zwartwildteam

Op 3 november vergaderde een delegatie van het afdelingsbestuur Limburg met vertegenwoordigers van de provincie en de FBE over de oprichting van een provinciaal zwartwildteam. Dit team wordt geacht het voortouw te nemen m.b.t. maatregelen die getroffen moeten worden bij een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest binnen de provincie. Daarnaast ligt het in de bedoeling dat dit team ondersteuning kan bieden aan WBE’s die moeite hebben om de almaar groeiende populatie wilde zwijnen buiten het leefgebied van de Meinweg te verlagen.

Gelderland

 

Actieplan realiseren doelstand

De Jagersvereniging afdeling Gelderland woonde op 20 oktober een digitale bijeenkomst bij van de provincie Gelderland waarbij het beheer van de grote hoefdieren op de Veluwe centraal stond. Er is politieke druk om de afgesproken doelstanden in de faunabeheerplannen ook daadwerkelijk te realiseren. Gedeputeerde Staten van Gelderland maken een actieplan om dit het komende jaar ook te stimuleren.

Noord-Holland

 

Provinciale omgevingsverordening vastgesteld

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op de 22 oktober na een lang traject de omgevingsverordening vastgesteld. De oude verordening moest worden aangepast aan de nieuwe Omgevingswet die officieel in 2021 van kracht zou moeten worden. Hoewel het hier ging om beleidsneutrale overgang zijn er toch nog een groot aantal opmerkingen geplaatst die bestonden uit het herstellen van kennelijke schrijffoutjes tot wezenlijke reparaties. Zo is onder andere de samenstelling van de Faunabeheereenheid in lijn gebracht met de uitspraken van de Raad van State in het verleden.

Ganzenakkoord 

Door het bestuur van de afdeling Noord-Holland is er in samenwerking met de jachtvertegenwoordiger in de FBE intensief gewerkt aan een nieuw ganzenakkoord. Waar rekening houdende met alle belangen in de Faunabeheereenheid er toch een aan aanbevelingen zijn gedaan om de steeds stijgende schades van ganzen te kunnen terugdringen. Het bestuur wil de resultaten van dit ganzenakkoord graag meenemen in het nieuwe Faunabeheerplan Ganzen, zodat optimalisatie van het beheer kan plaatsvinden.

Zeeland

 

Wilde eend 

Eind vorige maand zette Groen Links een aanval in om de jacht op de wilde eend door Provinciale Staten te laten verbieden. In de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) maakte ze hiervan melding. Het was een landelijk gecoördineerde aanval, gebaseerd op een “indicatieve staat van instandhouding”, een term die door de SOVON is geïntroduceerd. Soorten die om wat voor reden ook een korte periode in aantal terug gaan krijgen die status. Met de staat van instandhouding heeft de framing echter niks te maken. Statenleden zijn direct door de Jagersvereniging benaderd om duidelijk te maken dat gehanteerde cijfers niet overeenstemmen met de werkelijke situatie en populatieomvang van wilde eenden in Zeeland. Om de PZC te informeren via een ingezonden brief leek het bestuur van de afdeling Zeeland weinig effect te sorteren om de werkelijkheid bij het publiek onder de aandacht te brengen. Om die reden is een journalist uitgenodigd om met voorzitter Rob de Gaag het veld in is te gaan om met eigen ogen te aanschouwen hoe goed het gesteld is met de wildsoorten in Zeeland, waaronder de wilde eend. Dit heeft geleid tot een mooi sfeerartikel over de jacht in Zeeland en de goede wildstand die de journalist met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen. Het materiaal waar Groen Links mee kwam werd daarmee gelijk in een ander perspectief geplaatst. Op 13 november is ook in Provinciale Staten besloten dat zij niet voornemens zijn om de jacht op de wilde eend te beperken omdat er meer dan genoeg van zijn in Zeeland.

Damherten

Een groepje dierenartsen het idee heeft gelanceerd om de damherten op de Haringvreter te gaan beheren middels steriliseren. Allereerst was het al een vreemd besluit dat de provincie de populatie damherten, die op een geïsoleerd eilandje van 90 ha is ontstaan vanuit gevangenschap ontsnapte dieren, aanmerkte als wilde dieren. Nu komt dezelfde provincie om natuurlijke mechanismen uit die populatie te houden. Voorlopig zal dit echter nog niet worden uitgevoerd. Allereerst moet de stand middels afschot worden teruggebracht tot 150 stuks. Als daarna middels kunstgrepen de populatie gereguleerd gaat worden, is de Jagersvereniging benieuwd hoe één en ander gestalte krijgt in het beheerplan van de damherten op de Haringvreter. Het zal de provincie niet meevallen om dat op de voorgestane manier te doen binnen de voorwaarden van de Wet Natuurbescherming en de regels voor  Natura 2000. Middels deze methodiek is het onmogelijk om de vereiste genendiversiteit op het eiland te handhaven. Deze discussie krijgt de komende periode nog een vervolg.

Zuid-Holland

 

Faunabeheerplan Ree

In Zuid-Holland heeft de FBE het faunabeheerplan ree opgesteld en in procedure gebracht. Alle WBE’s met reeën binnen hun grenzen is gevraagd een uitvoeringsplan op te stellen om te voldoen aan de vereiste voorwaarden van het Faunabeheerplan. WBE’s zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan. De uitvoeringsplannen worden op dit moment besproken met de FBE, waarbij wij de WBE’s proberen te ondersteunen. Omdat de uitvoeringsplannen qua opbouw en kwaliteit erg verschillen, heeft de FBE een model gemaakt voor de WBE’s. De komende tijd wordt geprobeerd om alle plannen die er inmiddels zijn, met ondersteuning van de Jagersvereniging, om te zetten in het aangeleverde format. Ook zullen we ervoor zorgen dat alle ontbrekende informatie wordt aangevuld.

Utrecht

 

Moties tegen de jacht

Op woensdag 11 november 2020 heeft in Utrecht een Provinciale Statenvergadering plaatsgevonden. Naast de begroting, stonden amendementen en moties op de agenda. Een halve dag voor de aanvang van de vergadering werd bekend dat aan de agenda een vijftal moties zijn toegevoegd, die de jacht, beheer- en schadebestrijding raken. Dit waren:

–          Motie stop afschot knobbelzwanen;

–          Motie bescherm haas en konijn;

–          Motie stop afschot katten;

–          Motie chipcontrole bij geschoten katten;

–          Motie stop afschot van vossen met lichtbak.

De moties zijn, inwisselende samenstelling, gezamenlijk ingebracht ofwel ondersteund door de politieke partijen: Groen Links, PvdA, SP, D66 en 50-plus. De motie ten aanzien van bescherm haas en konijn is opvallend, gezien de jacht landelijke wetgeving betreft en dit niet op provinciaal niveau wordt georganiseerd. In Utrecht heeft de coalitie een links karakter. In de vorige Provinciale Statenvergadering zijn kritische vragen gesteld over het vastgestelde faunabeheerplan. Dit samen met het publiceren van de Rode Lijst hebben de ingediende moties tot gevolg. Regiomanager Christel Schattevoet heeft contact gezocht met diverse fractievoorzitters en Statenleden om hen van inhoudelijke achtergrond informatie te voorzien. Op 12 november 2020 is er over deze moties gestemd. De moties: Stop afschot knobbelzwanen en Stop afschot vossen met lichtbak zijn verworpen. De moties: Bescherm haas en konijn, Stop afschot katten en Chipcontrole bij katten zijn aanvaard. In het voorjaar zal er meer duidelijkheid komen hoe de provincie uitvoer gaat geven aan de moties die zijn aanvaard.

Noord-Brabant

 

Moties tijdens vergadering Provinciale Staten

Op vrijdag 13 november 2020 vond in Noord-Brabant de Provinciale Statenvergadering plaats. Hierbij waren de volgende relevante moties kort voor aanvang van de vergadering ingediend:

–          Motie Stop de jacht op haas en konijn;

–          Motie Vuurwapen voor groene boa’s van de SSiB (handhavingsteam Samen Sterk in Brabant);

–          Motie Aanpassing legesheffing (terugbrengen van de belasting voor vergunningen en ontheffingen inzake de Wet Natuurbescherming).

De motie stop de jacht op haas en konijn is ingebracht door D66 en ondersteund door GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren. Regiomanager Christel Schattevoet heeft ondanks het korte tijdbestek, telefonisch contact weten te leggen met de fractievoorzitters van de (overige) drie grootste politieke partijen over de motie inzake de jacht op haas en konijn. Deze partijen waren de mening toegedaan dat dit landelijke wetgeving betreft en dit niet aan de Provinciale Staten is. De motie zijn met een krappe meerderheid van 56% verworpen. De andere twee bovengenoemde moties zijn eveneens verworpen.

Geen bewapening voor de groene boa’s en de legesheffingen blijven onverminderd hoog.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws