05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Goed Rentmeesterschap geen basis meer voor natuurbeleid Limburg

Afgelopen dinsdag namen Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) het besluit om een jarenlange contractuele samenwerking met de 35 wildbeheereenheden in Limburg éénzijdig te wijzigen. Het besluit betekent dat in nieuw af te sluiten overeenkomsten de jacht op vijf wildsoorten op circa 3000 hectare gronden van de Provincie Limburg enkel nog op afroep kan plaatsvinden en alleen na expliciete toestemming van de Provincie Limburg. Dit is een grote trendbreuk met het beleid in het verleden. De Jagersvereniging Limburg en de WBE’s betreuren deze eenzijdige beleidswijziging om meerdere redenen.

Sinds jaar en dag heeft het Limburgse natuurbeleid “Goed Rentmeesterschap” als basis. Hierbij wordt de zorg voor de natuur aan de mens toevertrouwd met als hoofdopgave de verankering van de natuur in de samenleving en de instandhouding en de verbetering van de biodiversiteit. (Natuurvisie Limburg 2016 pag. 3). Vanaf heden is dit niet meer het geval.

Het bewaken van een goede wildstand van de vijf wildsoorten haas, fazant, konijn, houtduif en wilde eend op de provinciale gronden is al vele jaren toevertrouwd aan de 35 Limburgse wildbeheereenheden. Zij zorgen met veel motivatie voor een goede balans tussen enerzijds de wildbestanden en anderzijds de belangen van landbouwers. Ook beschermden zij deze vijf wildsoorten tegen wildstroperij en verbeterden zij de leefgebieden van deze wildsoorten door aanleg van wildakkers, akkerranden en kleine landschapselementen. Afgelopen december 2020 is hierover uitgebreid gediscussieerd in Provinciale Staten (PS) en werd het Limburgse Faunabeheerplan dat gaat over de interactie tussen de jacht op wildsoorten, de bestrijding van schadesoorten en het populatiebeheer voor grote hoefdieren in grote meerderheid door PS goedgekeurd.

Wijziging samenwerking demotiveert jagers
Met het thans genomen besluit schieten GS in haar eigen voet. Voor de uitvoering van de Limburgse faunabeheerplannen voor beheer van ree en wild zwijn en schadebestrijding op ganzen doet zij een zwaar beroep op de vrijwilligers in de WBE’s en de Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL). In toenemende mate wordt er druk op de jagers uitgeoefend om toch vooral de gestelde doelen in deze plannen te realiseren. De WBE’s hebben daar eind 2020 loyaal en collectief de schouders onder gezet en eerder ook een speciale stichting (SSWL) ingesteld om de provincie te ondersteunen bij de uitvoering van het faunabeheer. De leden van de WBE’s besteedden jaarlijks vele (nachtelijke) uren aan het beheer van de bovengenoemde soorten. Met deze éénzijdig verbreking van deze goede samenwerking tussen GS, de SSWL en de 35 WBE’s demotiveren GS een grote groep vrijwilligers. Wat daarvan de gevolgen voor de uitvoering van het natuurbeleid op termijn zijn is nog onduidelijk.

Besluit onzorgvuldig tot stand gekomen
De Jagers in Limburg voelen zich ook overvallen door het politieke besluit van GS. Zij vinden dat dit besluit onnodig en onzorgvuldig tot stand is gekomen. In de voorbereidingsfase is geen overleg gevoerd met de Jagersvereniging en de WBE’s, hetgeen tot voor kort goed gebruik was. En met grote vraagstukken op het gebied van het faunabeheer zoals het preventieve wildzwijn beheer in relatie tot de Afrikaanse varkenspest, een snel in aantal toenemende beverpopulatie met almaar hogere schades en de permanente vestiging van wolven in het verschiet nemen GS met het vervreemden van deze grote groep vrijwilligers een risico.

Jagersvereniging vraagt Provinciale Staten om aanvullende discussie
Ook stelt de Jagersvereniging grote vraagtekens bij de motivatie van het besluit. Er loopt momenteel een landelijk onderzoek naar de stand van hazen en konijnen in Nederland en alles wijst er op dat jacht op deze soorten geen negatieve invloed heeft op de populaties van deze soorten. Het thans genomen besluit van GS getuigt dan ook van politiek opportunisme hetgeen geen stabiele basis is voor het te voeren natuurbeheer. De Jagersvereniging zal daarom aan Provinciale Staten verzoeken om dit besluit van GS te agenderen voor een aanvullende discussie met als doel om de relatie tussen de WBE’s en de provincie en het faunabeheer ongewijzigd voort te zetten.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws