05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Gemeente Harderwijk kiest voor samenwerking met lokale jagers bij uitvoering faunabeheer op gemeentelijke eigendommen

Op donderdag 9 juli 2020 ondertekende de gemeente Harderwijk de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de plaatselijke jagersvereniging. Een van de uitgangspunten in het besluit is, dat de gemeente geen kosten meer zal rekenen voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van faunabeheer. Dit wordt gezien als maatschappelijke dienstverlening, net zoals andere natuurbeheeractiviteiten. De Jagersvereniging afdeling Gelderland leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Met de keuze voor lokale samenwerking in het faunabeheer op basis van een vrijwilligersovereenkomst geeft de gemeenteraad op haar manier invulling aan de vorig jaar aangenomen motie in Provinciale Staten van Gelderland “Alle partijen bij de les”. Met deze motie riepen Provinciale Staten de Gedeputeerde Staten op om met maatregelen te komen om de doelen uit de faunabeheerplannen te realiseren, instrumenten te ontwikkelen om het nakomen van de faunabeheerplannen te ondersteunen en Provinciale Staten hierover te informeren.

Jagersvereniging integraal verantwoordelijk voor beheer
Ook moderniseert de gemeente haar faunabeleid in de geest van de Wet natuurbescherming. Zij vraagt geen geld meer van jagers om het faunabeheer op haar gronden uit te voeren. (Dit lag in de buurt van de € 9.000 per jaar). Hierdoor kan de Jagersvereniging Harderwijk veel flexibeler en effectiever jagers inzetten op de diverse plaatsen in het gebied. Waar normaliter het gebied wordt verdeeld over diverse jachtvelden is het beheer in het totale gebied hier de integrale verantwoordelijkheid van de Jagersvereniging Harderwijk. Dit betekent dat de Jagersvereniging Harderwijk verantwoordelijk is voor de realisatie van het toegewezen afschot en zij de jagers kan laten beheren op plekken waar zij de meeste kans van slagen hebben. Dit komt effectief en efficiënt beheer in het totale gebied ten goede.

 

Van links naar rechts; Gert Jan van Boven (gemeentelijke jachthouder), Rende Poolen, bestuurslid Jagersvereniging Harderwijk en Klaas Jan Bakema (beleidsmedewerker gemeente Harderwijk)

Citaten uit het Raadsbesluit

“Beheer en schadebestrijding is een wettelijke taak van de grondeigenaren en de Wild-Beheer-Eenheden (WBE). Voor een gezonde populatie en veiligheid die past bij de leefomgeving is het noodzakelijk de populatie te beheren. Deze aantallen van een gezonde populatie worden vastgesteld door de Fauna-Beheer-Eenheid (FBE). De wettelijke basis hiervoor is de Wet Natuurbescherming en daaruit voortvloeiend het Fauna Beheerplan zoals is vastgesteld door de provincie. Ook de gemeente Harderwijk is als terrein beherende organisatie (TBO) verplicht om hieraan invulling te geven. Voor de invulling van deze taak op de gemeentelijke terreinen is een partner nodig. Het is van belang met deze partner een overeenkomst te sluiten waarin alle verantwoordelijkheden, rechten en plicht staan omschreven. Deze partner is een belangrijk onderdeel van het beheer en schade bestrijden en heeft een grote verantwoordelijkheid. Hierin spelen lokale kennis van het gebied, contacten met omliggende TBO’s de jachthouder en professionaliteit een belangrijke rol. Het beheren van wild blijft een veel besproken onderwerp en moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd worden in samenspraak met de Wild-Beheer-Eenheid Veluwe Noord West. De voorkeur gaat dan ook uit naar een lokale partner met veel ervaring en bewezen kunde, die dan ook nauw betrokken is bij het beheer van de bossen en de natuurterreinen om zo vorm te geven aan de diverse doelstellingen en belangen zoals natuur, recreatie, verkeersveiligheid en schadebeperking aan landbouw.”

“Tegenwoordig wordt het uitvoeren van het faunabeheerplan van de FBE (provincie Gelderland) voor zover dit niet over de jacht op de vijf wildsoorten gaat, gezien als maatschappelijke dienstverlening. Het vragen van geld voor deze dienst is niet meer passend. Dit kan vergeleken worden met vrijwilligers die helpen in de bossen met bijvoorbeeld prunusbestrijding, zaailingen trekken e.d. Er wordt wel professionaliteit verwacht met een resultaatverplichting richting de provincie, waaruit blijkt dat de gemeente als terreineigenaar voldoende inzet toont en waarbij de resultaatverplichtingen op een goede wijze worden verantwoord. Tegelijkertijd heeft het beheer van fauna een zeker benuttingsaspect. Het wild vertegenwoordigd een bepaalde waarde. De oude huur staat echter niet in verhouding tot het benuttingsaspect van het wild.”

“De professionele houding en de inspanning die wordt verwacht is dusdanig hoog dat het vragen van gelden daarom niet aan de orde is. Wij zijn van mening dat een gezamenlijk inzet in de bossen en natuurterreinen een veel productievere bijdrage is aan de doelstelling van natuurbeheer. Wij stellen daarom voor om als tegenprestatie voor het benuttingsaspect de uitvoerende partij verplicht te betrekken.”

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws