06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Brief Jagersvereniging aan minister Grapperhaus over e-screener

Excellentie,

Op vrijdag 20 september jongstleden ontvingen wij van uw ministerie een e-mailbericht dat de e-screener per 1 oktober 2019 een verplicht onderdeel wordt bij het aanvragen van de eerste jachtakte. Ook werd medegedeeld dat mensen die nu al een akte hebben de komend drie jaar door middel van de e-screener getest zullen worden.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zet haar vraagtekens bij de validiteit van dit instrument. Dit komt mede door de ervaringen in Finland waar de e-screener alweer afgeschaft is, omdat de voorspellende waarde te gering bleek te zijn. De Jagersvereniging is absoluut voorstander van screening van en controle op verlofhouders. Wij zijn er echter niet van overtuigd dat de e-screener het instrument is waarmee onjuiste verstrekking van een wapenverlof voorkomen gaat worden.

De Jagersvereniging dringt er daarom bij u op aan om de e-screener, de procedure en de bijbehorende kosten maximaal twee jaar na invoering grondig te evalueren. Deze evaluatie zou moeten plaatsvinden door een andere entiteit dan degene die het instrument voor u ontwikkeld heeft, opdat niet alleen naar optimalisatie van de functionaliteit van het instrument gekeken wordt, maar ook een objectieve weging van nut en noodzaak van dit instrument gemaakt kan worden. Wij denken dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid daarvoor de aangewezen entiteit zou zijn.

Naast onze twijfels over de validiteit van de e-screener zijn wij bijzonder teleurgesteld dat de invoering van de e-screener op zo’n korte termijn en zonder de door politie en uw ministerie toegezegde afstemming met stakeholders is doorgevoerd. Dat is in strijd met de afspraken die in 2017 ten tijde van de test en kalibratie van de e-screener zijn gemaakt. Het gevolg hiervan is dat veel vragen die bij onze achterban spelen nu niet beantwoord kunnen worden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe omgegaan wordt met personen die dyslectisch, laaggeletterd, digibeet of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Onzes inziens zou de overheid zorgvuldiger moeten willen omgaan met de 27.000 vrijwilligers die een essentiële maatschappelijke rol vervullen, onder andere in het voorkomen van wildaanrijdingen, het borgen van de vliegveiligheid en het voorkomen en bestrijden van landbouw- en natuurschade veroorzaakt door in het wild levende dieren.

Omwille van een soepele invoering van de e-screener en een rechtvaardige behandeling van de verlofhouders die deze screening moeten ondergaan, verzoek ik u om in 2020 dit instrument alleen van toepassing te verklaren voor de aanvraag van een eerste wapenverlof of eerste jachtakte, de procedure eind 2020 te evalueren en het pas na de nodige aanpassingen toe te passen op de bestaande verlofhouders.

Tot slot zou ik graag op zeer korte termijn met u overleggen hoe het ministerie van Justitie & Veiligheid, de nationale politie en de Jagersvereniging beter samen met elkaar kunnen optrekken in het borgen van legaal wapenbezit door jagers. Bij die gelegenheid zou ik met u ook de alternatieven voor de borging van verantwoord legaal wapenbezit willen bespreken, zoals het elektronische wapenverlof met een meerjarige geldigheidsduur en een intensivering van de onaangekondigde thuisbezoeken.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik, hoogachtend,

Willem Urlings
voorzitter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging


Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items