05:32
21:39
Nachtmodus

Antwoorden Kamervragen van D66 over ‘het afschieten van verwilderde katten’

Minister Schouten (LNV) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen van Kamerlid de Groot (D66) over het afschieten van verwilderde katten.

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Moet de verwilderde kat afgeschoten
worden?’

Antwoord
Ja.

2
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘De serieuze jager schiet geen katten, de
killer wel’

Antwoord
Ja.

3
Is er volgens u sprake van een probleem met verwilderde huiskatten?

Antwoord
Zwerfkatten kunnen lokaal een probleem vormen. Uit de zienswijze van de Raad
voor Dierenaangelegenheden (RDA) ‘Vat op de zwerfkat’ blijkt dat verwilderde
katten (of: zwerfkatten) uit oogpunt van (volks)gezondheid problemen kunnen
veroorzaken (bijv. toxoplasmose). Verder is er sprake van schade aan de natuur
door een forse predatie van zwerfkatten op beschermde diersoorten zoals vogels,
hazen en konijnen. Vanwege het grote reproductievermogen heeft dit (nog) niet
geleid tot een significante achteruitgang van de populaties van deze soorten. Ook
is er sprake van de predatie door verwilderde katten op andere kwetsbare
soorten, waarop strenge beschermingsregimes van toepassing zijn, zoals de
zandhagedis, de ringslang en vleermuissoorten.

4
Kunt u inzichtelijk maken hoe groot de populaties van zwerf- of verwilderde katten
in stedelijke gebieden en in buitengebieden zijn?

Antwoord
In de genoemde RDA-zienswijze wordt vermeld dat in 78 van de 144
opvangcentra ruim 37.000 zwerfkatten staan geregistreerd. Het werkelijke aantal
kan derhalve flink hoger liggen. Volgens het Handboek Zwerfkatten (Stichting
Stray Animal Foundation Platform, 2016) leven er in Nederland in totaal ca. 2,6
miljoen huiskatten. Het aantal zwerfkatten buiten opvangcentra wordt in genoemd
Handboek geschat tussen de 135.000 en 1,2 miljoen. Er wordt niet gemonitord op
een onderscheid in aantallen zwerfkatten tussen stedelijk gebied en
buitengebieden. De meeste zwerfkatten komen overigens voor in de stedelijke
gebieden, bij campings en rond boerderijen.

5
Kunt u een inschatting maken wat de predatie van vogels door verwilderde katten
is?

Antwoord
Op Schiermonnikoog is jarenlang intensief onderzoek gedaan naar de 50 aldaar
verblijvende verwilderde katten, onder andere met zenders. Deze katten doden
gemiddeld 6.000 vogels en enkele duizenden, veelal jonge, hazen en konijnen (Op
de Hoek et al., 2013). Deze cijfers kunnen evenwel niet zomaar geëxtrapoleerd
worden naar heel Nederland. Wel geeft dit onderzoek een indicatie dat de predatie
van katten (verwilderd en huiskatten) op vogels, hazen en konijnen aanzienlijk is.

6
Op welke manier kan volgens u de Trap, Neuter and Return (TNR)-methode
succesvol worden toegepast als diervriendelijker alternatief voor het afschieten
van katten en wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord
De TNR-methode is geen alternatief voor afschieten indien het oogmerk is
predatie van vogels te voorkomen, omdat de behandelde dieren worden terug
geplaatst en dan nog steeds vogels kunnen blijven prederen. Wel kan de methode
het welzijn verbeteren en de overlast verminderen, omdat geneutraliseerde katten
minder agressief zijn. Ook kunnen door de monitoring zieke katten geholpen
worden.

De RDA schrijft in zijn zienswijze “Vat op de zwerfkat” over de TNR-methode:
“Alleen bij een goede professionele organisatie en mits een substantieel deel van
de populatie zwerfkatten wordt weggevangen, is er een kans om de populatie op
termijn te laten verminderen. TNR is een methode die een lange adem vraagt.”
Daarnaast geeft de RDA in zijn zienswijze aan dat de TNR-methode geschikt is
voor gebieden waar katten goed gevangen kunnen worden en geen directe
bedreiging vormen voor inheemse diersoorten. Dit betreft dan vooral het
stedelijke gebied en in mindere mate het landelijke gebied.
Welke kosten er gemoeid zijn met toepassen van de TNR-methode kan nu niet
worden gezegd. Dat vraagt nader onderzoek. Thans wordt de TNR-methode
toegepast door vrijwilligers van Dierenbescherming Nederland en Stray Animal
Foundation Platform.

Ik merk hierbij op dat het populatiebeheer van verwilderde diersoorten bij de
provincies is belegd. De provincies zullen moeten inschatten of deze methode een
goede bijdrage kan leveren aan de reductie van de specifieke problematiek in het
eigen gebied.

7
Bent u bekend met de situatie in België, waar veel minder zwerfkatten in het asiel
terecht komen door de verplichte kattensterilisatie?

Antwoord
Ja.

8
Overweegt u om een sterilisatieverplichting in te voeren in Nederland? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord
Zoals ook mijn voorganger heeft aangegeven in de Kamerbrief van 7 juli 2016
(Kamerstuk 28 286, nr. 884) is een sterilisatieverplichting moeilijk te controleren
en af te dwingen. Ik zal dit daarom niet invoeren.

9
Kunt u aangeven hoe het staat met de uitvoering van de motie De Groot3 over het
laten registreren van katten?

Antwoord
De bevoegdheid voor het aanpakken van overlast van dieren ligt bij gemeenten.
Met gemeenten ben ik in gesprek om met hen na te gaan of er belemmeringen
zijn om op gemeenteniveau een identificatie- en registratieregeling voor katten
(I&R kat) in te voeren. Verder verwijs ik u naar de dierenwelzijnsbrief.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verder lezen op Rijksoverheid.nl

www.Rijksoverheid.nl

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items