Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Weidevogels gebaat bij een protocol predatiebeheer

Al in 2011 en 2014 heeft onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga een protocol voorgesteld waarmee predatie van weidevogels kan worden teruggebracht. Dat gaat verder dan alleen de vos en zwarte kraai. Voor de top 10 van predatoren worden uiteenlopende maatregelen voorgesteld. De kern daarvan is samenwerking door alle partijen, effectieve bestrijding met de juiste middelen en het voorkomen van vestiging van predatoren door het beperken van broedgelegenheid. Het protocol is uiteraard gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden.

In 2013 hebben de weidevogelorganisaties in Fryslân (Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, BoerenNatuur, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer) en de Jagersvereniging een gezamenlijk standpunt bepaald over hoe om te gaan met predatie bij weidevogels. Dit standpunt is verwoord in het rapport Predatieproblematiek weidevogels Fryslân, Naar een duidelijker beleid voor predatiebeheer (A&W-rapport 1548, Oosterveld 2011a). Het is overgenomen door de Provinsje. Het gezamenlijke standpunt is een mijlpaal in de Friese samenwerking op het terrein van weidevogelbescherming en voorziet in de behoefte van veel betrokkenen aan meer duidelijkheid over wat wel en wat niet (maatschappelijk) acceptabel is in de bescherming van weidevogels tegen predatie. Het standpunt formuleert concrete richtlijnen en brengt onder woorden waarover alle partijen het eens zijn en waarover verschil van mening bestaat. Een paar belangrijke onderdelen zijn samengevat in bijlage 1 van het rapport.

'Met zo'n 50.000 tot 130.000 jonge en oude vossen in het voorjaar, zo'n 162.000 verwilderde katten en minstens 500.000 zwarte kraaien is de predatiedruk op weidevogels zeer hoog.'

‘Met zo’n 50.000 tot 130.000 jonge en oude vossen in het voorjaar, zo’n 162.000 verwilderde katten en minstens 500.000 zwarte kraaien is de predatiedruk op weidevogels zeer hoog.’

Voor toepassing in de praktijk bleven echter nog vragen onbeantwoord, zoals Wanneer is aan de voorwaarde voldaan om (eerst) het broedbiotoop op orde te hebben? Welke landschapsaanpassingen zijn effectief om predatie te verminderen? En welke procedure moet worden gevolgd voor (landschaps)maatregelen tegen predatoren die ontheffingsplichtig zijn onder de Flora- en faunawet? Daarvoor is een totaaloverzicht nodig van mogelijke maatregelen, voorwaarden en benodigde stappen. Daarvoor is een protocol opgesteld dat in dit rapport wordt gepresenteerd.

Download het protocol predatiebeheer bij weidevogels opgesteld door Altenburg en Wymenga

Jagersvereniging.nl/downloads/onderzoeken/
  • Delen:


Gerelateerd nieuws