Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

VVD

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:


Download het volledige verkiezingsprogramma van de VVD

Logo's politieke partijen

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van de VVD:

Natuur

 • Niet alles kan lokaal worden geregeld. Sommige belangen moeten juist wel op nationaal niveau worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan natuurbescherming en waterveiligheid of beperkingen aan bebouwing in de nabijheid van Schiphol of aan de kust. (blz. 79)
 • Hoewel er steeds meer gebieden in Nederland zijn bebouwd, toont de natuur in de afgelopen 25 jaar herstel. Nederland heeft een grote rijkdom aan plant- en diersoorten en de biodiversiteit neemt toe.  Met de Noordzee, de Hoge Veluwe, de Waddenzee en de Zeeuwse delta hebben we unieke natuur van wereldbelang. We vinden natuur belangrijk, maar de regels voor natuurbescherming ervaren we soms als star of irrationeel. (blz. 83)
 • Een andere kijk op natuurbescherming, met realistische doelstellingen, levert meer draagvlak voor natuur op. De bescherming is nu onoverzichtelijk. Zo zijn er nationale landschappen, nationale parken, Natura 2000-gebieden, natuurnetwerken, stiltegebieden en natuurlijke habitats. Deze wirwar irriteert en is niet effectief. (blz. 83)
 • Wij vinden het noodzakelijk dat de kosten van beheer en onderhoud van onze natuur meer transparant worden. Organisaties die natuurgebieden beheren, kunnen dan beter worden gecontroleerd op de effectiviteit van de uitgaven. Niet het geld moet centraal staan, maar de resultaten die daarmee worden behaald. Zo krijgen we ook meer inzicht in de beste beheermethode. Soms is dat door samen te werken met boeren en afspraken te maken over begrazing en maaibeheer. (blz. 83)
 • We willen particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij het natuurbeheer om samen de kansen te pakken. We willen particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij het natuurbeheer om samen de kansen te pakken, ook voor de ontwikkeling van nieuwe bos- en natuurgebieden. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld als pachter, aandeelhouder, donateur of vrijwilliger. Er liggen kansen om snoeiafval niet als dure kostenpost te beschouwen, maar te gebruiken als grondstof voor een biomassaenergiecentrale. Hiervan profiteren zowel het energiebedrijf als de beheerorganisatie: een voorbeeld van nieuwe verdienmodellen. En we kunnen bijvoorbeeld ook tijdelijke natuur aanleggen op braakliggende bedrijfsterreinen. (blz. 83)

Landschap

 • Recreatie en natuur overstijgen gemeente- en provinciegrenzen. Dit geldt ook voor  het Groene Hart in de Randstad. Wij staan voor een goede kwaliteit en mooie landschappen in dit dichtbevolkte gebied.  (blz. 75)
 • Er moet meer transparantie komen over de kosten van beheer en onderhoud van onze natuur. Organisaties die natuurgebieden beheren, kunnen dan beter worden gecontroleerd op de effectiviteit van de uitgaven. Niet het geld moet centraal staan, maar de resultaten die daarmee worden behaald. Zo krijgen we ook meer inzicht in de beste beheermethode. Soms is dat door samen te werken met boeren en afspraken te maken over begrazing en maaibeheer. (blz. 79)
 • We willen particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer betrekken bij  het natuurbeheer om samen de kansen te pakken. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld  als pachter, aandeelhouder, donateur of vrijwilliger. (blz. 79)
 • Afval laten rondslingeren op straat of dumpen in de natuur is schadelijk voor het milieu. Handhavers worden steeds vaker geconfronteerd met gedumpt chemisch (drugs)afval en met stropers. Daarom willen wij extra geld vrijmaken, zodat handhavers in gemeenten meer  mogelijkheden krijgen om op te treden tegen deze vormen van criminaliteit. (blz. 90)

Landbouw

 • Ondanks tegenslagen blijven boeren en tuinders investeren, werken ze mee aan technologische innovaties en zijn ze voortdurend op zoek naar kansen om hun bedrijf te vernieuwen. Bij het produceren van ons voedsel houden ze rekening met natuur, milieu en omgeving.  Wij hebben oog voor de boerenbedrijven en staan voor een innovatieve landbouwsector die op een eerlijke manier kan concurreren met de landen om ons heen. (blz. 80)
 • Niet alleen Europese regels, maar ook het waterpeilbeheer, de natuurdoelstellingen, de  waterkwaliteit en de bodemvruchtbaarheid beïnvloeden het succes van een landbouwonderneming. Deze factoren hangen met elkaar samen en kunnen slechts gedeeltelijk door een individuele boer worden beïnvloed. Om landbouwgebieden te laten floreren, moet dus voorbij de grenzen van een individueel bedrijf worden gekeken. (blz. 81)

De mogelijkheden om het landschap te benutten

 • Voor goed natuurbeheer is ook goed faunabeheer nodig. Provincies gaan over de natuurbescherming, maar niet over dierenwelzijn binnen de natuurgebieden. Dit belemmert een effectief natuurbeheer.  Wij willen daarom dat faunabeheer binnen de natuurgebieden ook de taak wordt van provincies. (blz. 83)

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees het volledige verkiezingsprogramma van de VVD

VVD.nl
 • Delen:


Gerelateerd nieuws