Zon op
06:45
Zon onder
20:36
Nachtmodus

Wat zijn de criteria om een soort op de wildlijst te plaatsen?

Er zijn drie voorwaarden waar aan voldaan moet worden om een soort op de wildlijst te plaatsen: ten eerste moet het een eetbare of schadeveroorzakende diersoort zijn, ten tweede moet de staat van instandhouding van de soort op landsniveau goed zijn, en ten derde moet de staat van instandhouding van de betreffende wildsoort niet in gevaar komen door bejaging.

Toelichting:
De staat van instandhouding is het minimaal aantal dieren, rekening houdend met de verdeling naar leeftijd en geslacht in de populatie, dat nodig is voor het voorbestaan van de diersoort. Dit wordt vastgesteld door middel van tellingen zoals nu ook al plaatsvinden. Voor de staat van instandhouding tellen alle dieren van de betreffende soort binnen de landsgrenzen mee. Op dit moment voldoen in Nederland in ieder geval de grauwe gans, kolgans, smient, ree, edelhert, damhert en wild zwijn aan deze voorwaarden.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.