05:22
21:58
Nachtmodus

Waar staat dat een jager verplicht is kadastrale nummers en/of een kadastrale kaart aan te leveren van zijn jachtveld en zo ja, waar is het te vinden dat de korpschef verplicht is hiervan een administratie bij te houden?

Een jager is niet verplicht kadastrale nummers en/of kadastrale kaarten aan te leveren bij de politie (uitspraak Arrondissementsrechtbank te Middelburg /95/523, 8 juni 1995). Wel moet duidelijk zijn welke gronden in de jachthuurovereenkomst/grondgebruikersverklaring zijn bedoeld.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.12 Kadastrale kaarten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items