05:53
21:37
Nachtmodus

Waar ligt de grens van de bebouwde kom rond een stad of dorp?

In artikel 11.83 lid 1 sub b Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat; dat het geweer niet gebruikt mag worden binnen de in een omgevingsplan aangewezen bebouwingscontour jacht (vergelijkbaar met oude bebouwde kom begrip), als bedoeld in artikel 5.165a Bal, of op terreinen die onmiddellijk aan die bebouwingscontour grenzen.

Hieruit valt op te maken dat grens van de bebouwingscontour is beschreven in het omgevingsplan van de gemeente, welke op verzoek kan worden ingezien op het gemeentehuis en of digitaal op de internetsite van de desbetreffende gemeente.

Uit jurisprudentie blijkt dat aan het begrip bebouwde kom een eigen zelfstandige betekenis moet worden toegekend, welke dient te worden bepaald aan de hand van de ratio van de onderhavige bepaling en voor het overige door de feitelijke omstandigheden (kantongerecht Emmen, d.d. 8 maart 1962). Ook in de uitspraak van de rechtbank Groningen (economische politierechter) wordt de eigen zelfstandige betekenis van het begrip bebouwde kom conform art 53 Flora- en faunawet, een eigen zelfstandige betekenis toegekend, welke bepaald dient te worden aan de hand van de ratio van de bepaling en de feitelijke omstandigheden.

 

 

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items