05:22
21:58
Nachtmodus

Op welke manier kunnen afspraken van een jachtcombinatie worden vastgelegd?

Jachtcombinaties hebben als uitgangspunt dat de jacht gezamen­lijk gehuurd dan wel gezamenlijk bejaagd wordt. Er zijn ver­schillende constructies mogelijk waarvan de belangrijk­ste zijn:

1)  de jachtcombinatie van zelfstandige jachthouders

De combinanten zijn onafhankelijke jachthouders m.a.w. zijn jachthuurder, maar gaan samenwerken of zelfs samen jagen. Dit kan betrekking hebben op de gehele jacht of op jacht­vormen (bijvoorbeeld alleen voor reewild). De combinanten blijven zelf de contacten met hun “eigen” jachtverhuurders onderhouden. Iedere jachthouder dient dan een zelfstandig bejaagbaar jachtveld te bezitten en er kan in een jachtveld alleen gejaagd worden in gezelschap van de betreffende jachthouder.

2)  de jachtcombinatie van gezamenlijke jachthuurders

De combinanten staan gezamenlijk op alle jachthuurovereenkom­sten vermeld als huurder. Ieder heeft juridisch evenveel rechten en plichten. Per huurder dient 40 ha. jachtveld gehuurd te zijn, indien men in dat veld met een geweer wil jagen.

3)  de jachtcombinatie van “hoofdhuurder(s)” en vergunninghouders

De hoofdhuurder staat alleen op contract en verzamelt een aantal combinanten om zich heen, die door middel van toestemming op grond van  artikel 11.64 lid 1 sub d Besluit activiteiten leefomgeving zelfstandig mogen jagen. De Jagersvereniging adviseert u in deze constructie te streven naar minstens 2 huurders om de continuïteit van de jacht voor de combinanten veilig te stel­len.

Ook hier geldt dat per jachthouder en/of vergunninghouder 40 ha. veld moet zijn gehuurd indien men in dat veld met een geweer wil jagen.

Het combinatie-reglement

De Jagersvereniging adviseert u een intern reglement van de combinatie op te stellen om de verhoudingen binnen de groep jagers duidelijk en zuiver te houden. Helaas kunnen wij u geen standaard-reglement toezenden, omdat dit “maatwerk” moet zijn, maar de volgende zaken zou u erin kunnen verwerken:

– de naam van de combinatie

– de samenstelling van de combinatie

– de naam van de jachtleider en zijn zaak

– de verplichting van een jaarlijkse rekening en verantwoording

– de regeling van de jacht, waarbij te denken is aan:

het individueel jagen van de combinanten en op welke diersoorten;

het aantal gasten;

de regeling van de kosten van de jachtdagen;

de regeling van de grofwildjacht (bv. reeën)

– opzegregeling: termijn, opvolging e.d.

– overlijden van een der combinanten

Uiteraard kunnen er nog veel meer onderwerpen worden opgevoerd, maar de bovengenoemde zaken hebben in het verleden nogal eens wat interne problemen bij jachtcombinaties veroorzaakt. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de juridische afdeling ( [email protected] ).

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items