Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Kan de jachtakte worden ingetrokken voordat de geldigheid is verstreken?

Ja, de korpschef kan (of moet in bepaalde gevallen) over gaan tot intrekken van de jachtakte. De jachtakte moet worden ingetrokken indien; a) de in de aanvraag verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren, b) de verzekering niet langer geldt, c) de jachtaktehouder misbruik heeft gemaakt van de wapens en/of munitie of van de bevoegdheid deze voor handen te hebben of indien er aanwijzingen zijn dat wapens en/of munitie de aktehouder niet langer kunnen worden toevertrouwd.

De akte kan worden introkken indien: a) indien er grond is om aan te nemen dat de jachtaktehouder misbruik maakt van zijn bevoegdheid om te jagen; b) de houder nalatig is te doen wat een goed jager betaamt bij de uitoefening van de jacht.

Artikel 3.28 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 5.04 Intrekken jachtakte (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.