05:24
21:58
Nachtmodus

Ik heb faunaschade aan mijn gewassen of andere eigendommen. Wat moet ik nu doen?

Landelijk meldpunt faunaschade

Ganzen die grasland kaal vreten, een vos die kippen dood bijt, bevers die met hun dammen zorgen voor wateroverlast, steenmarters die autokabels doorbijten. Dit zijn enkele voorbeelden van schade door dieren die voor problemen kunnen zorgen. Deze schade kan gratis gemeld worden bij het Landelijk Meldpunt Faunaschade (www.faunaschade.nl).

Een volledig overzicht van de totale faunaschade in Nederland is belangrijk voor het faunabeheer en de overlast- en schadebestrijding. Het doel van het meldpunt is om een totaalbeeld van de schade door wilde dieren in Nederland vroegtijdig inzichtelijk te maken.

Schadebestrijding

Door in het wild levende dieren kan er schade optreden aan land- en tuinbouwgewassen en houtopstanden. In de regel kan een grondgebruiker m.b.v. jagers deze schade of dreigende schade beperken of voorkomen. Er zijn echter situaties waarin een bepaalde diersoort ineens massaal invalt op een gewas, waardoor er acute faunaschade dreigt en een grondgebruiker ruimere mogelijkheden moet hebben om iets te kunnen doen aan de dreigende schade of hiervoor gecompenseerd kan worden.

Indien er niet kan worden volstaan met de bestaande vormen van jacht, vrijstelling, aanwijzing en ontheffing om (m.n.  acute) faunaschade te voorkomen of te beperken dan kan de grondgebruiker een ontheffing aanvragen bij de Faunabeheereenheid http://www.faunabeheereenheid.nl/contact/ )

Als er ondanks alle (preventieve) maatregelen toch bedrijfsmatige land-, tuin-, of bosbouwschade optreedt dan kan de grondgebruiker een verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade indienen bij het Faunafonds. Zie hiervoor www.faunafonds.nl  of Faunafonds (BIJ12), Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht , Tel: 085-4862222 Fax: 085-4862233  [email protected]. Dit melden moet binnen een dag gebeuren omdat de schade getaxeerd dient te worden en dit moeilijker wordt naar mate er meer tijd zit tussen het ontstaan van de schade en het tijdstip van taxatie in het veld. In voorkomende gevallen moet de ontheffing ook binnen 1 dag worden aangevraagd.

Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. De schadebestrijder (jager) kan namens de grondgebruiker die hem hiertoe heeft gemachtigd de schadevergoeding aanvragen en de registratie van de schadebestrijding/verjaagacties bijhouden.

Registreren faunaschade

Jagers dienen veelal hun ontheffingen te activeren en hun vervolgacties daarvan bij te houden in een geautomatiseerd systeem. Ook komt het voor dat jagers gevraagd wordt om namens de grondgebruiker (agrariër) de acties bij te houden om eventueel schadevergoeding te krijgen van landbouwschade welke veroorzaakt is door inheemse diersoorten. Dit gebeurd veelal in het Faunaschade Registratie Systeem. zie: https://www.faunaschade.nl/Default.aspx?ReturnUrl=%2f

Het activeren van ontheffingen en het melden van vervolgacties door jagers gebeurd voor het overgrote deel van Nederland in het faunaregistratiesysteem (FRS). Zie: https://www.faunaschade.nl/Default.aspx?ReturnUrl=%2f Voor de provincie Zuid-Holland is dit een ander systeem. Zie http://www.fbezh.nl/pagina/gebruik-dora

Indien de jager/schadebestrijder de registratie van de schadebestrijding/verjaagacties bijhoudt is het van het grootste belang dat hierin geen vergissingen begaan worden (zie hiervoor m.n. de beleidsregels van het faunafonds). Mocht er bijvoorbeeld onverhoopt een datum worden geregistreerd waarop er geen schadebestrijding/verjaagacties (m.n. met het geweer) mogelijk waren dan wordt de aanvraag voor de schadevergoeding afgewezen. Er zijn dan eventueel wel herkansingen mogelijk maar dit gaat dan weer langer duren. Maak daarom vooraf een goed schema waarin de data van de schadebestrijding/verjaagacties geregistreerd worden en houdt daarbij rekening met de dagen waarop schadebestrijding met het geweer niet mogelijk is:

Artikel 3.6 lid 2 Besluit natuurbescherming. Het is verboden te jagen: d.) op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de Hemelvaartsdag;

Daarnaast dient er goed geregistreerd te worden waarneer er eventueel een sluiting is van jacht, beheer en schadebestrijding i.v.m. winterse omstandigheden of bijvoorbeeld vogelgriep en wanneer deze dan weer geopend wordt.

De provincie gaat over de opening en sluiting van de jacht op wildsoorten en de provinciale vrijstellingen, aanwijzingen en ontheffingen. Het ministerie (staatssecretaris) gaat over de opening en sluiting van de jacht op dieren van de landelijke vrijstellingslijst.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items