Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Vragen over Landelijke Vrijstellingslijst

Amersfoort – In verschillende provincies zijn bij onze leden vragen gerezen over het doden van diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst. Kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif mogen met ingang van 1 maart in bepaalde provincies niet meer gedood worden. Dit is  het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten. Voor 1 maart 2017 moesten alle faunabeheerplannen een paragraaf bevatten over jacht en vrijgestelde soorten. Deze deadline is niet in alle provincies gehaald. In dit nieuwsbericht zetten wij op een rij wat dit voor jagers en grondgebruikers betekent.

De Wet natuurbescherming bepaalt dat er alleen uitvoering gegeven mag worden aan de landelijke en provinciale vrijstellingsregeling wanneer dat conform een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan gebeurt. In sommige provincies staan in het huidige (goedgekeurde) faunabeheerplan al regelingen voor soorten die op de landelijke en provinciale vrijstellingslijst staan.

De soorten van de landelijke en provinciale vrijstellingslijst die niet in de huidige faunabeheerplannen als paragraaf opgenomen zijn, mogen met ingang van 1 maart 2017 niet meer gedood worden, totdat er voor die soorten een aanvullend faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Daarom moeten de Faunabeheereenheden voor die soorten die niet zijn opgenomen aanvullende paragrafen voor het faunabeheerplan voor de landelijke en provinciale vrijstelling vaststellen en laten goedkeuren door Gedeputeerde Staten. Vraag bij de Faunabeheereenheid in uw provincie na welke soorten van de landelijke en provinciale vrijstellingslijst u in uw provincie mag doden onder de huidige regeling.

Nadelig in meerdere opzichten
De Jagersvereniging betreurt het dat uitvoerders van regelgeving – in dit geval de jagers en WBE’s  – met deze situatie worden geconfronteerd. Dit is bijvoorbeeld hét seizoen om kraaien en kauwen te bejagen; vlak voor de start van het weidevogelseizoen. Daarnaast kunnen grondgebruikers in de desbetreffende provincies geen beroep meer doen op de inzet van jagers om schade door de sommige landelijk en provinciaal vrijgestelde soorten te voorkomen of te beperken. Via het Interprovinciaal Overleg is het ministerie gevraagd om een overgangsregeling van zes maanden toe te staan. De provincies hebben uiteindelijk tot 1 maart de tijd gekregen.

Oproep: laat grondgebruikers schade melden bij BIJ12
De Jagersvereniging verzoekt haar leden om de grondgebruikers van de grond waarop zij schadebestrijding uitvoeren te informeren over bovenstaande gang van zaken. Tevens roept de Jagersvereniging haar leden op om grondgebruikers de schade te laten melden bij BIJ12, unit Faunafonds. Melden is kosteloos, om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen moet de grondgebruiker een behandelbedrag betalen van € 300,00. Melden kan op www.faunaschade.nl

  • Delen:


Gerelateerd nieuws