Zon op
07:07
Zon onder
20:15
Nachtmodus

Vacatures leden voor de Ereraad en Commissie van Beroep

Vanwege het verstrijken van de termijn van een aantal leden van de Ereraad zoekt de Jagersvereniging drie leden voor de Ereraad. Daarnaast zijn we op zoek naar zes leden voor de nieuw in te stellen Commissie van Beroep.

De Ereraad en Commissie van Beroep
De Jagersvereniging kent naast de bestuurlijke organen als de Ledenraad en het Landelijk Bestuur, ook een Raad van Toezicht, een Ereraad en een Commissie van Beroep.

De Ereraad is het rechtsprekende orgaan van de vereniging. Zij behandelt aanklachten inzake overtredingen van de statuten en reglementen, inzake overtredingen van de weidelijkheidsregels, inzake het handelen in strijd met besluiten van instanties van de vereniging, en inzake handelingen waardoor de belangen van de vereniging en/of het aanzien van de jacht in zijn algemeenheid worden geschaad. Aanklachten kunnen worden ingediend door leden, afdelingsbesturen of het landelijk bestuur.

Leden kunnen tegen een uitspraak van de Ereraad in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het werk van de Ereraad en de Commissie van Beroep gebeurt op grond van het tuchtreglement.

De Ereraad en de Commissie van Beroep bestaan beiden bestaat uit zes leden, die op voordracht van het Landelijk Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Ledenraad. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar en kan met twee maal drie jaar worden verlengd.

Functieprofiel
De leden van de Ereraad en van de Commissie van Beroep,

 • hebben kennis van en affiniteit met de jacht;
 • hebben kennis van de algemene gang van zaken binnen de vereniging;
 • hebben op de datum van hun benoeming een leeftijd van minimaal 25 jaar en maximaal 72 jaar;
 • onderschrijven de statuten en reglementen van de vereniging;
 • hebben geen andere bestuurlijke functie binnen de vereniging;
 • hebben geen andere conflicterende functies of belangen.
 • De voorzitters zijn per definitie jurist, de plaatsvervangend voorzitters zijn bij voorkeur jurist. Voor de overige leden geldt een juridische achtergrond als prĂ©.

Daarnaast beschikken de leden van de Ereraad en van de Commissie van Beroep over de volgende vaardigheden en eigenschappen:

 • zij zijn maatschappelijk betrokken;
 • zij vergaderen effectief;
 • zij kijken naar de lange termijn, de belangen van de jacht en van de vereniging;
 • zij kunnen goed met mensen en hun emoties omgaan, zijn diplomatiek en kunnen zich in de denkwereld van anderen verplaatsen;
 • zij weten te vermijden in belangenverstrengeling terecht te komen, bijvoorbeeld door bewust met jachtuitnodigingen om te gaan;
 • en zij zijn van onbesproken gedrag (geen veroordeling ereraad, zwaarwegende overtredingen die hebben geleid tot intrekking jachtakte, of overtredingen die het predicaat Koninklijk in gevaar kunnen brengen).

Aanmelden
GeĂ¯nteresseerden kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar laurens.hoedemaker@jagersvereniging.nl