Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Wat is de Ledenraad?

Met de wijziging van de statuten op 6 juni 2015 kent de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een compacte Ledenraad als vervanger van de grote Algemene Ledenvergadering. Deze raad bestaat uit gekozen provinciale vertegenwoordigers van WBE’s en leden op basis van het vastgestelde profiel voor deze functie. Via ons ledenportaal Mijn jagersvereniging kunt u zich aanmelden als lid van de ledenraad.

Waarom een Ledenraad?

De Jagersvereniging heeft 21.000 leden. Het is onmogelijk om met al die leden tegelijkertijd te vergaderen en om snel tot besluiten te komen. En in de moderne maatschappij zijn besluiten die snel en slagvaardig genomen kunnen worden, wel een vereiste om voldoende te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarom is er voor gekozen om een vertegenwoordiging van de leden in te stellen in de vorm van een Ledenraad. U kunt dit vergelijken met de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer, waar 150 vertegenwoordigers onze bevolking van bijna 17 miljoen vertegenwoordigen.

Wat is een Ledenraad?

Onze Ledenraad, of Algemene Vergadering, zoals de officiële (statutaire) naam luidt, vertegenwoordigt de leden van de vereniging. Het Landelijk Bestuur dat belast is met de leiding van de vereniging moet verantwoording afleggen aan de Ledenraad, net als de ministers dat moeten doen aan de Kamer. Dit gebeurt door het vaststellen van de jaarrekening, de begroting en de meerjarenbegroting. Daarnaast benoemt de Ledenraad de leden van het Landelijk Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ereraad. Bovendien bepaalt de Ledenraad samen met het Landelijk bestuur het strategisch beleidsplan voor de komende jaren. De leden van de Ledenraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn tweemaal herkiesbaar (max. 9 jaar). De Ledenraad overlegt regelmatig met het Landelijk Bestuur.

Wie vormen de Ledenraad?

De Jagersvereniging kent twee soorten leden: individuele leden en Wildbeheereenheden (WBE’s). Deze WBE’s zijn als rechtspersoon lid. Beide groepen hebben hun eigen vertegenwoordigers in de Ledenraad.

Namens de leden

Het aantal vertegenwoordigers van de individuele leden wordt vastgesteld op basis van het aantal individuele leden van de Jagersvereniging in de provincie (zie overzicht). Leden bepalen zelf in welke provincie ze als lid ingeschreven willen zijn. Het aantal ledenvertegenwoordigers per provincie varieert van 1 tot 3. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks door de leden gekozen. De Ledenraad bestaat uit 20 vertegenwoordigers van de individuele leden.

Het aantal leden per provincie wordt elk jaar vastgesteld op 1 januari.

Leden/zetels per provincie Vertegenwoordiger Ledenraad
Provincie Leden leden WBE Sectie Junior Jagers  
Groningen 806 1 1
Friesland 1.168 1 1
Drenthe 952 1 1
Overijssel 2.291 2 1
Flevoland 310 1 1
Gelderland 3.659 3 1
Utrecht 1.238 1 1
Noord-Holland 2.043 2 1
Zuid-Holland (incl. buitenland) 2.604 2 1
Zeeland 906 1 1
Noord-Brabant 3.149 3 1
Limburg 1.518 2 1
Totaal 20.644 20 12 1 33

Namens de WBE’s

Naast de vertegenwoordigers van de leden zijn er twaalf vertegenwoordigers die worden gekozen door de WBE-besturen in de provincie. Per provincie kiezen de WBE’s in die provincie 1 vertegenwoordiger in de Ledenraad.

Namens de Junior Jagers

De Jagersvereniging wil toekomstige generaties jagers alle gelegenheid bieden om ervaring op bestuurlijk gebied op te doen. Daarom wordt totaal één vertegenwoordiger in de Ledenraad gekozen door de Commissie Junior Jagers.

Hoe komt de Ledenraad tot stand?

Om de Ledenraad samen te stellen worden er verkiezingen georganiseerd. Dat betekent dat leden zich kandidaat kunnen stellen als vertegenwoordiger. Op basis van die kandidaatstelling worden kieslijsten per provincie opgesteld en kunnen de leden via het internet hun stem uitbrengen. Leden die aan het vastgestelde profiel voldoen, kunnen zich aanmelden als kandidaat voor hun provincie. In hun kandidaatstelling geven ze een korte omschrijving van zichzelf en omschrijven ze hun motivatie om de belangen van de leden te vertegenwoordigen in de Ledenraad. Deze gegevens worden samen met een (pas)foto weergegeven op de kieslijst die per provincie wordt gemaakt. Zo kunnen de overige leden zien wie de kandidaat is en waar de kandidaat voor staat. De aanmeldingen worden per provincie verwerkt in de kieslijst voor die provincie, waarbij het provinciebestuur toetst of de aangemelde kandidaten voldoen aan de profielschets.

Voor de vertegenwoordiger van de WBE’s geldt een vergelijkbare procedure. Elk WBE-bestuur kan een lid die voldoet aan het profiel voordragen als kandidaat. Deze voordracht gebeurt door de secretaris van de WBE, waarbij per kandidaat dezelfde gegevens worden ingevuld (omschrijving en motivatie van de kandidaat en foto). Het provinciebestuur toetst ook van de WBE-kieslijst per provincie of de aangemelde kandidaten voldoen aan de profielschets. Op basis van de WBE-kieslijst kiezen de WBE-besturen hun vertegenwoordiger in de Ledenraad.

Provinciebestuur

De vertegenwoordigers van de provincie in de Ledenraad vormen tevens de kern van het provinciale bestuur. Deze kern bestaat altijd uit twee personen, namelijk een vertegenwoordiger van de leden en de vertegenwoordiger van de WBE’s in de provincie.

Dit kernbestuur vormt samen met andere vrijwilligers het provinciaal bestuur van minimaal 3 leden en verdeelt onderling de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Hoe het bestuur er uit gaat zien, wordt mede bepaald door de lokale behoefte, maar dient in ieder geval uit drie personen te bestaan. In provincies waar veel aan voorlichting wordt gedaan, zal een bestuurslid voorlichting op zijn plaats zijn. In andere provincies wordt misschien gekozen voor een bestuurslid voor jachthonden, of voor jachtschieten. De voorzitter, secretaris of penningmeester hoeft dus niet één van de ledenraadsvertegenwoordigers te zijn. Het kan ook zijn dat er een ander lid voor een dergelijke functie wordt voorgesteld. Op deze wijze kan een provinciaal bestuur geheel naar de lokale behoefte worden samengesteld.