Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

Ereraad

De Ereraad

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. De Jagersvereniging kent naast de bestuurlijke organen als de Ledenraad, het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht een Ereraad die klachten tegen leden behandelt.

Wat is de taak van de Ereraad

De Ereraad bewaakt de goede verhoudingen tussen leden onderling. De Ereraad wordt ook wel de ‘rechter van de vereniging’ genoemd. De belangrijkste taken van de Ereraad zijn het behandelen van klachten tegen leden die de wet of regels op het gebied van de jacht of de in het wild levende dieren hebben overtreden. Ook klachten tegen leden die zich niet houden aan de weidelijkheidsnormen of die zich niet collegiaal opstellen tegen medeleden, worden door de Ereraad behandeld. De Ereraad behandelt ook zaken die in de statuten aan de Ereraad zijn opgedragen zoals het in beroep gaan tegen beslissingen van bestuurlijke organen. Ten slotte kan de Ereraad worden ingeschakeld om te arbitreren of bindend te adviseren in geschillen tussen leden.

Wie vormen de Ereraad

De Ereraad bestaat uit tien leden, die op voordracht van het Landelijk Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Ledenraad. De leden van de Ereraad mogen geen lid zijn van het landelijk bestuur. De leden van de Ereraad hebben een juridische achtergrond en/of grote deskundigheid op een specifiek vakgebied.

Procedure

Klachten tegen leden van de vereniging kunnen worden ingediend door ieder ander lid, het Landelijk Bestuur en het provinciebestuur van de provincie waarin het lid is ingeschreven.

De voorzitter van de Ereraad benoemt voor elke te behandelen zaak een kamer van drie leden en bij herzieningen van eerdere uitspraken een kamer van vijf leden. Bij de benoeming van een kamer wordt tevens de voorzitter van die kamer aangewezen.

  1. Alle door de Ereraad te behandelen zaken moeten schriftelijk bij het bureau van de vereniging ter attentie van de secretaris van de Ereraad worden ingediend1).
  2. Betrokken partijen worden door de Ereraad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken en dienaangaande hun standpunt weer te geven casu quo toe te lichten.
  3. De beslissingen van de Ereraad zijn met redenen omkleed en worden per aangetekende brief aan betrokkenen en aan het Landelijk Bestuur toegezonden.
  4. Klachten die niet gemotiveerd en/of niet met feiten onderbouwd zijn worden door de Ereraad niet ontvankelijk verklaard.

Wanneer de Ereraad een klacht gegrond bevindt kan ze de volgende uitspraken doen. Een lid kan formeel worden gewaarschuwd, of berispt. De Ereraad kan echter ook haar afkeuring uitspreken en het Landelijk Bestuur adviseren het betrokken lid uit het lidmaatschap te ontzetten.

1) U kunt de Ereraad alleen schriftelijk bereiken via: Verenigingsbureau Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, T.a.v. secretaris Ereraad, Postbus 1165, 3800 BD Amersfoort.

NB: Deze tekst is een samenvatting van de betreffende artikelen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij klachten en geschillen zijn de teksten van artikel 25 van de statuten en artikel 10 van het huishoudelijk reglement bepalend.