05:24
21:58
Nachtmodus

Vacature afgevaardigde namens de leden provincie Utrecht

Utrecht is met twee functies vertegenwoordigd in de ledenraad van de Jagersvereniging. Namelijk een gekozen persoon vanuit de wildbeheereenheden en een persoon vanuit de leden.

De ledenraad controleert – kort gezegd – het landelijk bestuur en dient ook als klankbord waar de Utrechtse belangen naar voren worden gebracht.

De ledenraad vergadert 4 à 5 keer per jaar centraal in het land. Daarnaast wordt de relatie die met het afdelingsbestuur en met de achterban onderhouden.
Meer over de ledenraad en de governance leest u via: De Ledenraad – De Jagersvereniging.

Wegens het naderen van de statutair maximale periode van negen jaar zal Jan Peter Spierenburg eind juni stoppen, als afgevaardigde namens de individuele leden. Om een door de leden te kiezen opvolger, de gelegenheid te geven goed in het proces te geraken, wil het bestuur van de afdeling Utrecht vroegtijdig werken aan opvolging van Jan Peter.

Het Afdelingsbestuur Utrecht zoekt daarom een vrijwillige afgevaardigde Utrecht, die abstract kan denken, inzicht heeft in ‘good governance’, die kritisch maar slagvaardig de belangen van de Utrechtse leden behartigt en die tijd heeft om de vereniging op een hoger plan te brengen.

Formeel staat de voordracht en benoeming gepland in de afdelingsvergadering van november 2024. De start als afgevaardigde is, vooruitlopend op de formele benoeming, tijdens de ledenraadsvergadering van 17 september waarbij Jan Peter een warme overdracht kan faciliteren. Bij meerdere kandidaten zal er sprake kunnen zijn van de verkiezing tijdens de afdelingsvergadering.

Informatie kunt u krijgen via [email protected]

Uw kandidatuur dient uiterlijk 30 juni 2024 binnen te zijn, met tenminste beknopte motivatie en cv. Uiteraard wordt uw belangstelling vertrouwelijk behandeld.