Zon op
07:03
Zon onder
20:18
Nachtmodus

Update vogelgriep 15/11: Verbod op jacht op wilde watervogels blijft van kracht

Jagersvereniging: Verbod op eventuele verstoring watervogels buiten proportie

Dinsdagochtend 15 november waren Laurens Hoedemaker, directeur, en Reinier Enzerink, landelijk belangenbehartiger, aanwezig bij het spoedoverleg van het ministerie van Economische Zaken. Directeur Generaal Agro & Natuur mevr. Sonnema had deze bijeenkomst belegd om de partijen te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de vogelgriep en om de afgekondigde maatregelen toe te lichten. Voor jagers betekenen deze maatregelen op dit moment het volgende: Op dit moment mag er geen jacht mag plaatsvinden op watervogels. Ook mag er niet gejaagd worden in een gebied waarbij er watervogels verstoord kunnen worden.

Sonnema benadrukte in het overleg de grote onzekerheid die de vogelgriep voor de pluimveesector met zich meebrengt. In 2014 werd er bij meerdere pluimveebedrijven de veestapel geruimd en werd een landelijk vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd. Dit betekende een enorme strop voor de sector. Tot op heden zijn er gelukkig geen besmettingen bij pluimveebedrijven geconstateerd. Tevens laat het RIVM weten dat deze vogelgriepvariant niet gevaarlijk is voor mensen.

Maatregelen met betrekking tot jachtverbod blijven van kracht
Omdat het ministerie hoogste prioriteit stelt aan het voorkomen van besmettingen bij bedrijven hebben zij een reeks maatregelen afgekondigd. Naast een aantal verboden voor de pluimveesector is er maandagavond een gedeeltelijk jachtverbod afgekondigd op wilde watervogels: smienten, ganzen, zwanen, meerkoeten en wilde eenden mogen niet geschoten worden. Ook mogen er door jagers geen activiteiten meer worden ontplooid die wilde watervogels kunnen verstoren. De ophokplicht voor vogels blijft van kracht: valkeniers en havikiers moeten hun jachtvogels binnen houden.

De staatssecretaris roept tevens alle Nederlanders op om geen activiteiten in het buitengebied te ondernemen die wilde watervogels kunnen verstoren.

Jagersvereniging: ‘Verbod op verstorende activiteiten blijft van kracht’
De Jagersvereniging begrijpt de dreigende impact van besmetting op de pluimveesector. De Jagersvereniging kan zich niet vinden in de inperking van de jacht vanwege eventuele verstorende effecten op watervogels. Dit effect is niet bewezen. Bovendien blijkt dat gaskannonnen, vlaggen en laserstralen e.d. nog wél gebruikt mogen worden om ganzen en andere wilde watervogels van velden te verjagen. Dit punt heeft de Jagersvereniging in het overleg ook duidelijk naar voren gebracht.

De maatregelen blijven tot nader order van kracht. De Jagersvereniging blijft zich in de komende periode actief informeren over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van de vogelgriep. Zij onderschrijft de doelstellingen van het ministerie en waardeert de inzet om de maatregelen zo veel mogelijk op maat toe te snijden. De Jagersvereniging blijft zich inzetten voor nog beter maatwerk bij maatregelen ten aanzien van de jacht. Daarbij blijft ons standpunt dat de huidige maatregel om ‘jacht die mogelijk verstorend is voor watervogels’ te verbieden buitenproportioneel is. Vooralsnog raadt De Jagersvereniging haar leden aan om een goede inschatting te maken van de mogelijk verstorende effecten van uw activiteiten op watervogels en bij eventuele twijfel voorlopig even niet te jagen. Ook raadt De Jagersvereniging haar leden aan om bezoeken aan pluimveebedrijven te vermijden.

Het deskundigenpanel van het ministerie van Economische Zaken vergadert elke week op dinsdagmiddag. Zij stellen dan vast hoe groot de risico’s inzake de vogelgriep zijn. Op basis van die risicobeoordeling neemt het ministerie een besluit over te nemen maatregelen. Wanneer er veranderingen in de maatregelen plaatsvinden brengen wij u via onze website weer op de hoogte.

 

  • Delen:


Gerelateerd nieuws