Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Update belangenbehartiging Jagersvereniging – februari 2017

In het laatste ledenonderzoek dat de Jagersvereniging heeft uitgevoerd gaf 90% van de leden aan collectieve belangenbehartiging het belangrijkste aspect van het lidmaatschap te vinden. In deze update leest u wat wij in de afgelopen maanden voor de Nederlandse jagers en -voorjagers hebben gedaan.

Resultaten landelijk
Resultaten provinciaal
Communicatie
Ecologie
Bestuur & verenigingsbureau

Resultaten landelijk

Verkiezingsprogramma’s
In de landelijke politiek is de verkiezingsstrijd losgebarsten. Door goede voorlichting te geven aan de mensen die de verkiezingsprogramma’s schrijven, proberen we invloed uit te oefenen op de inhoud van de verkiezingsprogramma’s. Hieraan is meegewerkt door politiek actieve leden, bevriende Kamerleden en hun fractiemedewerkers. Ook zijn de programmacommissies van alle politieke partijen benaderd met een lobbypamflet. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de belangen van Nederlandse jagers en wordt steun gevraagd voor duurzaam benutten van het landschap. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat nu nog slechts twee partijen ‘stop de hobbyjacht’ in hun programma hebben opgenomen: GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Bij de vorige verkiezingen waren er verscheidene partijen die in hun verkiezingsprogramma min of meer pleitten voor het onmogelijk maken van de benuttingsjacht. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat er nu juist vier partijen zijn die zich expliciet voor de benuttingsjacht uitspreken. Dat zijn de VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA. Om u en andere geïnteresseerden inzicht te geven in de verkiezingsprogramma’s plaatsten we een analyse van alle programma’s op onze website. Binnenkort verschijnt een overzicht in De Jager.

Werkbezoeken
Verschillende Kamerleden zijn uitgenodigd bij de Nimrod. De Kamerleden van VVD en SGP waren onder de indruk van het werk van de jachthonden. Kamerleden zijn ook uitgenodigd voor werkbezoeken aan WBE’s, al dan niet tijdens een jachtdag. We mochten een delegatie van het CDA, bestaande uit Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en Kamerlid Jaco Geurts, ontvangen voor een wandeling en een goed gesprek in de jachthut van jachtcombinatie De Hummelose hei.

Weidevogels
Naar aanleiding van een initiatiefnota van GroenLinks en PvdA heeft de Tweede Kamer zich de laatste tijd bezig gehouden met de bescherming van weidevogels. Er werd gepleit voor meer geld voor het beheren en inrichten van geschikte gebieden voor weidevogels. De Jagersvereniging voegde hier door middel van een persbericht aan toe dat de negatieve effecten van predatie niet moeten worden vergeten: het beschermen van weidevogels is alleen effectief als er ook actief predatorenbeheer plaatsvindt.
Deze stellingname vond zijn weerslag in de Tweede Kamer. Ook GroenLinks gaf aan dat de bejaging van roofdieren in landelijke weidevogelplannen serieus moet worden genomen. Op vragen van de Kamer gaf de Staatssecretaris aan dat de aanpak van predatie nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van weidevogelbeleid. Op dit moment schrijft het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan een nationaal weidevogelplan.

Vliegveiligheid
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is bezorgd over het toenemende risico van vogelaanvaringen met ganzen rond de Nederlandse luchthavens. Het ministerie vroeg de Jagersvereniging of jagers bereid waren een extra inzet te leveren. Opgemerkt werd dat dit binnen de huidige wetgeving weinig ‘zoden aan de dijk’ zet. Daarnaast werd gesproken over een verruiming van de zones rond de vliegvelden van 10 naar 20 km. We blijven in gesprek met alle betrokken partijen, waarbij we inzetten op het verruimen van jachttijden en toegelaten middelen, en het inperken van de winterrust.

Omgevingswet
De Wet natuurbescherming zal in 2018 opgenomen moeten worden in de nieuwe Omgevingswet. De eerste ambtelijke stukken laten zien dat er nog veel werk te doen is. Deze belangrijke wetswijziging vraagt opnieuw, zoals in 2015, om een stevige inzet van de Jagersvereniging. De Jagersvereniging werkt aan een plan van aanpak om onze wensen goed over het voetlicht te brengen. Inmiddels ligt – zo’n drie weken na de invoering van de Wet Natuurbescherming – de eerste zienswijze van de Jagersvereniging, namens alle Nederlandse jagers, op de conceptwettekst van de Omgevingswet bij het ministerie. Wij willen voorkomen dat we – zoals bij de Wet natuurbescherming in 2015 – op het laatste moment zaken moeten repareren. Onze zienswijze kunt u teruglezen op: http://www.jagersvereniging.nl/content/uploads/2017/02/Reactie-Jagersvereniging-Omgevingswet.pdf

Resultaten provinciaal

Wet natuurbescherming
De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. De provincies moeten deze wet uitvoeren. Daarvoor moeten de provincies verordeningen opstellen. De regiomanagers vormen de voorhoede in belangenbehartiging in de provincie. De deskundigen in het verenigingsbureau leveren de inhoudelijke ondersteuning. De provinciale besturen zorgen voor de bestuurlijke druk. De ontwikkeling van de verordeningen heeft veel tijd en energie van onze medewerkers en provinciale besturen gevraagd. De regiomanagers zijn voor meer dan 100% bezet. De overgang naar de Omgevingswet in 2018 zal een nog grotere inzet vragen.

Het gaat niet overal even goed met de behandeling van de natuurvisies en verordeningen. Zo merken we dat bepaalde provincies meer zeggenschap proberen te krijgen over de jacht dan dat de Wet hen toestaat. Ook proberen zij te sturen op de samenstelling van de FBE en zelfs op de samenstelling van de WBE. De provincie gaat echter niet over jacht. Zij gaat alleen over beheer en schadebestrijding. In enkele provincies wil men zelfs de redelijke wildstand door anderen dan de jager laten bepalen. Deze kan echter per veld en per jaar, soms zelfs per seizoen verschillen. Dit hangt af van de gewassen in het bouwplan voor dat jaar. Alleen de jachthouder kan de redelijke wildstand bepalen in overleg met de grondgebruiker. Absolute aantallen horen daarom niet thuis in een faunabeheerplan, hooguit trendtellingen.

Het is van groot belang de eenheid te bewaren. Op enkele plaatsen lijkt men jagers, Jagersvereniging en WBE’s tegen elkaar uit te willen spelen. Op de korte termijn kan dat voor sommige jagers aantrekkelijk lijken, maar uiteindelijk schieten men zich in de eigen voet. Juist nú is het belangrijk samen op te trekken. Samen sterk, dat is het devies. Dat geldt voor de invoering van de Wet natuurbescherming en voor het pad naar de Omgevingswet in 2018. Alleen een sterk collectief van jagers kan hier voor het noodzakelijke succes zorgen.

Grote inzet was ook nodig bij de behandeling van het initiatief Stop de hobbyjacht in diverse provincies. Verschillende juristen – waaronder professor Barkhuijzen van Stibbe op verzoek van de Jagersvereniging – hebben inmiddels rapporten hierover gepubliceerd.  De gedeelde opvatting is dat de provincie niet gaat over de jacht, Ee dus geen beperkingen kan opleggen.

Groningen
De Statenleden en ambtenaren zijn voorgelicht tijdens de Statenmarkt. Ze maakten kennis met de standpunten van de Jagersvereniging over de provinciale verordeningen. Inmiddels zijn de verordeningen door de Staten vastgesteld. Nagenoeg alle pijnpunten die wij signaleerden zijn aangepast. De ontwikkeling van het Natura 2000 gebied rond het Zuidlaardermeer wordt door de Jagersvereniging op de voet gevolgd. Wij kijken vooral naar de zonering van activiteiten als jacht in dit gebied. Voor het onderzoek naar het voorkomen van de vossenlintworm zijn geschoten vossen gevraagd. Er moeten nog meer vossen uit het gebied worden aangeleverd.

Friesland
De verordeningen voor Friesland zijn in de Staten behandeld en vastgesteld. Bij alle inspraakmogelijkheden hebben we onze stem laten horen. Helaas zijn lang niet alle door ons voorgestelde verbeteringen overgenomen. Dit betekent dat we hier intensief zullen moeten blijven lobbyen. Ook hier werd tijden een Statenmarkt voorlichting gegeven over praktische en uitvoerbare oplossingen.

Om de afzet van geschoten ganzen op te zetten, werd enige tijd terug in deze provincie het project ‘Gans en Bord’ gestart. Door verschillende oorzaken liep dit project niet als verwacht.  Daarom werd het in december 2016 geëvalueerd. De inbreng van de Jagersvereniging in deze evaluatie heeft er mede voor gezorgd dat de provincie Fryslân aanvullend budget beschikbaar stelt om dit project in 2017 een hernieuwde kans van slagen te geven.

Het provinciebestuur van de Jagersvereniging in Friesland organiseerde een succesvolle persbijeenkomst over het plaatsen van wildreflectoren rondom de stad Leeuwarden. Daarbij was diverse lokale en regionale pers aanwezig.

Drenthe
Er is intensief gelobbyd om onacceptabele voorstellen voor de verordeningen bijgesteld te krijgen. We spraken met de ambtenaren, de Gedeputeerde, Statenleden en werkten mee aan de informatiemarkt in het Provinciehuis. Uiteindelijk lukte het een voorstel op tafel te krijgen dat praktisch en uitvoerbaar is. In dit gehele traject werden wij gesteund door de LTO en de Boermarken. Op een plan van aanpak voor weidevogels heeft de Jagersvereniging schriftelijk gereageerd.

Overijssel
De verordeningen zitten nog in de ambtelijke fase. De politieke behandeling in de commissies en Staten volgt. De Jagersvereniging volgt de ontwikkelingen op de voet. Veel energie is gestoken om de jacht op BBL-gronden (1.500 ha) weer verhuurd te krijgen. De provincie heeft hiermee ingestemd. Begin 2017 zal de verhuur beginnen.

Veel tijd vraagt de verlening van de Nbwet-vergunning voor Natura 2000 gebieden, zoals de Engbertdijksvenen. Zorgelijk is het instellen van zones met jachtbeperkingen rond de aangewezen gebieden. Eerder is al aangetoond dat jacht, beheer en schadebestrijding het laagste risico op verstoring geven.

Flevoland
Jacht, beheer en schadebestrijding zijn in Flevoland anders georganiseerd dan in de andere provincies. In de jaren ’80 werd de organisatie en personeel overgebracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders naar de Stichting Faunabeheer Flevoland. De invoering van Wet natuurbescherming is een goede aanleiding deze overgangsfase af te sluiten en de organisatie verder te normaliseren. Zo kan de bestaande, bestuurlijk ongewenste situatie waarin de toezichthouders van de stichting toezicht houden op het beheer en de schadebestrijding die zij zelf coördineren en uitvoeren, worden opgelost. Samen met de provincie werkt de Jagersvereniging aan een betere scheiding van taken.

Gelderland
In Gelderland is de provinciale verordening beleidsarm aangenomen. De volgende stap is om het Faunabeheerplan op te stellen. De FBE heeft hiervoor de WBE’s uitgenodigd om hun wensen op dit gebied kenbaar te maken. Daarnaast werd door de Jagersvereniging en de FBE gezamenlijk een Jagerscafé georganiseerd. Centraal onderwerp was de overgang naar de Wet natuurbescherming.

Een langlopend discussiepunt blijft de opstelling van de handhavers. Zij zien de maisoogst als een vorm van drijven, waardoor in Gelderland bij het hakselen van mais geen varkens geschoten mogen worden. In andere provincies is dit wel toegestaan.

Utrecht
De ontwikkeling van de verordening in Utrecht loopt moeizaam. In het concept is een aantal bepalingen opgenomen die in strijd zijn met de wet. De Jagersvereniging heeft de Staten hierover geïnformeerd. Het initiatief ‘Stop de hobbyjacht’ is door de Staten afgewezen. Door gesprekken met Statenleden wordt in deze provincie getracht om de jacht op de BBL/DLG-gronden weer verhuurd te krijgen.

Noord-Holland
De verordeningen in Noord-Holland zijn aangenomen. De inspanningen van de Jagersvereniging, ondersteund door onder andere de boerenorganisaties hebben succes gehad. Er zijn meer soorten vrijgesteld dan ooit tevoren. Alleen bij de middelen zijn niet alle wensen verwezenlijkt, zoals het gebruik van lokmiddelen bij de provinciaal vrijgestelde soorten. Ook rond de rustgebieden heeft de provincie geen beperkingen willen opleggen aan de zakelijk rechten. Dat betekend dat in de ganzenfoerageergebieden geen beperkingen meer zijn ten aanzien van jacht en landelijke vrijstellingen.

Zuid-Holland
Ook Zuid-Holland heeft de verordeningen aangenomen en alle partijen lijken tevreden. De Gedeputeerde merkte op dat jacht essentieel is voor de uitvoering van beheer en schadebestrijding. Hij ondersteunde daarmee publiekelijk het werk van de vrijwillige jagers.

Veel last wordt in deze provincie ondervonden van actievoerders tegen het afschot van zwanen en ganzen. Politici worden hierdoor voorzichtig, waardoor zaken vertraagd worden en de boeren met de gevolgen worden opgezadeld.

Zeeland
In Zeeland waren intensieve contacten nodig met de Statenleden. Zij moesten worden geïnformeerd over de pijnpunten in de verordeningen voor de Wet Natuurbescherming. Hierdoor werden zij in staat gesteld amendementen in dienen. Een aantal punten is hierdoor aangepast.

Zeeland was lang vrij van vossen. Er zijn daardoor nu nog mogelijkheden de stand binnen de perken te houden. De vossenwerkgroep vroeg in haar rapport hiervoor aandacht. De problemen met vossen in de bescherming van onder andere de kustvogels wordt hierin aangetoond. De Gedeputeerde wordt geadviseerd met betrokken partijen te overleggen.

Noord-Brabant
In Noord-Brabant zijn alle fracties van Provinciale Staten bezocht door de provincievoorzitter en de regiomanager voor een informatiegesprek. Voor de leden van de Statenfracties werd bovendien een werkbezoek georganiseerd. Hier werden verschillende facetten van jacht, beheer en schadebestrijding getoond.

De concepten van de verordeningen werden van commentaar voorzien. Tijdens een themavergadering van de Statencommissie werd ingesproken. De positie van de PvdD en haar activiteiten blijft lastig in deze provincie.

Limburg
In de Natuurvisie van Limburg wordt door Provinciale Staten de komende drie jaar een totaal van € 300.000 ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de WBE’s. Voor het eerste jaar zijn de projecten reeds ingediend. Zij hebben betrekking op:

  • kennisoverdracht (wilde zwijnen)
  • ondersteuning startende jagers (mentorproject)
  • jagers zonder veld inzetten bij de nachtaanzit

De aandacht in de belangenbehartiging is vooral gericht op het faunabeheerplan. De Jagersvereniging gaat uit van een beperkt plan met alleen tel- en afschotgegevens. De provincie lijkt echter veel meer bepalingen op te willen nemen.

Communicatie

Pers
De Jagersvereniging was ook in de pers zeer actief in het laatste kwartaal van 2016. Veel aandacht werd gegeven aan de opening van het kleinwildseizoen op 15 oktober. Ook de Nimrod op 14 november scoorde goed op TV, radio en in de kranten. Voor het eerst was er zelfs een reportage op het 8 uur journaal! Ons standpunt over de weidevogels en de predatie kreeg veel vermeldingen. Natuurlijk was er ook veel persaandacht voor de vogelgriep. Er ging geen dag voorbij of de afdeling Communicatie van de Jagersvereniging sprak met journalisten en programmamakers.

Het resultaat was dat de Jagersvereniging en individuele jagers te horen waren op radio 1, WNL-radio, radio 2, radio 5, BNR-nieuwsradio, RTV Utrecht en Omroep Gelderland. Te zien waren we bij RTV Oost, Pauw, Paul de Leeuw, Landinwaarts, GroenLicht VARA-TV, NOS Journaals, RTL Z en RTV Utrecht.
Artikelen verschenen in Trouw, BN/De Stem, De Telegraaf, Volkskrant, Nederlands Dagblad, AD, Noord-Hollands Dagblad, Vrij Nederland, Nieuwe Oogst, en de Boerderij. Zelfs Vroege Vogels liet enkele wetenschappers en betrokkenen aan het woord over het belang van de duurzame trofeeënjacht voor het wildbeheer in bijvoorbeeld Afrikaanse landen.

Online
De Facebookpagina van de Jagersvereniging bereikte in de maand november maar liefst 250.000 mensen. Daarnaast bezochten 175.000 mensen onze website in de maanden september tot en met november. Zij bekeken met elkaar ruim 400.000 pagina’s.

Ecologie

Predatie en vogelgriep
De afdeling ecologie van de Jagersvereniging werkt vooral op de achtergrond. De ecoloog, zijn medewerkers en stagiaires leveren (wetenschappelijke) gegevens voor de onderbouwing van verenigingsstandpunten. Dit gebeurde in de laatste maanden bij het standpunt van de Jagersvereniging over weidevogels en predatie en bij de vogelgriep.

Daarnaast worden lezingen gehouden voor WBE’s. Hier wordt kennis overgedragen, maar anticiperen we ook de praktijkvraagstukken. Hiervoor wordt ook regelmatig overlegd met provinciale beleidsambtenaren. Het gaat dan vooral over schade, verstoring en predatie.

Brandganzen
Het project van het ministerie van Economische Zaken, de drie noordelijke provincies en Noord-Holland, over de maatschappelijke kosten en baten van trekkende brandganzen in ons land wordt op de voet gevolgd. Alterra voert dit project uit. De Jagersvereniging levert waar mogelijk een bijdrage. Dit project past in de Europese aanpak van het beheer van een aantal ganzensoorten langs de westelijke trekroute.

Reewild
De Jagersvereniging heeft ook zitting in de Commissie Onderzoek van BIJ12 en in stuur- of klankbordgroepen bij relevante onderzoeken, zoals het BIJ12-onderzoek naar reewildbejaging en verkeersongevallen. De resultaten van dit onderzoek worden over twee jaar verwacht.

Registratie
Tot slot zijn ook de faunaregistratie en de WBE-grenzenregistratie onderdeel van het takenpakket van de afdeling ecologie. Zo werd de proef waarin WBE’s zelf hun grenzen kunnen aanpassen in FRS afgerond. Aan deze proef werkten NatuurNetwerk, WBE’s, FBE’s en de Jagersvereniging samen. In Zeeland zijn de instructie-avonden voor het gebruik van FRS georganiseerd. In Flevoland werd hulp geboden bij de introductie van FRS. Flevoland vormt wat registratie betreft een zorgpunt, omdat daar nog geen enkel fauna-registratiesysteem in gebruik is, waardoor niet systematisch kan worden geregistreerd.

Bestuur & Verenigingsbureau

Ledenraad
De Ledenraad wordt gevormd door de provinciale afgevaardigden van de individuele leden en van de WBE’s, en de voorzitter van de Commissie Junior Jagers. Vier keer per jaar wordt de Algemene Vergadering gehouden. In deze vergadering overlegt het Landelijk Bestuur met de Ledenraad en de Raad van Toezicht. De belangrijkste punten in de decembervergadering waren het vaststellen van de meerjarenstrategie, de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2022. De aangepaste visie, missie en beleidsspeerpunten voor de komende vijf jaar worden binnenkort op onze website vermeld.

Bij het opstellen van de begroting werden ook de resultaten van het onderzoek onder de leden (prijselasticiteitsonderzoek) betrokken. Het bestuur heeft op basis van een stappenplan opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze aanvullende inkomsten verkregen kunnen worden. Te denken is aan legaten, nalatenschappen, fondsen, sponsoring van activiteiten en subsidies. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een (marketing)plan om het werk van de Jagersvereniging beter naar de leden te communiceren. Daarbij zal ook ruim aandacht worden gegeven aan het onderscheid tussen de Jagersvereniging en andere organisaties. De Jagersvereniging is namelijk de enige organisatie in ons land die de belangen van de jagers professioneel behartigt.

Jachthonden
Het bestuur heeft regelmatig aandacht gehad voor het belang van de jachthond in de jacht. Aanleiding hiervoor was onder andere het Wat Wilt U?-onderzoek dat dit jaar specifiek onder de voorjagers werd gehouden. Het bestuur werd tevens geïnformeerd over het gebruik van de e-collar (stroomhalsband). De Jagersvereniging is in gesprek met het ministerie van EZ over voorwaarden en ontheffingen voor het gebruik van deze band door (voor)jagers.

Samenwerking
In het afgelopen kwartaal werd veel tijd en energie geïnvesteerd in overleg met anderen zoals, met de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) over de projecten Wild op de Kaart en Wildplaza, allebei projecten voor het promoten van het eten van wild. Contacten waren er ook met de Vereniging Het Reewild (65-jarig bestaan), Stichting De Eik, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Verzekeringen
Met onze verzekeringsagent Aon is intensief overlegd over een aangekondigde premieverhoging voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering. Na stevig onderhandelen houden we voor het seizoen 2017-2018 de nullijn vast. Deze gesprekken zijn tevens aanleiding om kritisch te kijken naar de opzet en inhoud van de Jagersaansprakelijkheidsverzekering.

WBE-avonden
De Jagersvereniging informeerde de besturen van de WBE’s over de gevolgen van de nieuwe Wet natuurbescherming. In zeven informatieavonden werd verteld welke invloed de wet heeft op het werk van de WBE in het algemeen en op de WBE-statuten in het bijzonder. Circa 80% van de WBE’s heeft deze avonden bezocht. De opmerkingen zijn verwerkt in de conceptstatuten die de Jagersvereniging voor de Wildbeheereenheden heeft gemaakt. Volgens afspraak zijn deze medio november naar de WBE’s verzonden. De WBE’s kunnen deze conceptstatuten bespreken met hun leden en vervolgens vastleggen. Op dit moment legt de Jagersvereniging de laatste hand aan de landelijke geschillenregeling voor jagers en wildbeheereenheden. Ook dat is collectieve belangenbehartiging.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws