Zon op
07:12
Zon onder
20:11
Nachtmodus

Update belangenbehartiging Jagersvereniging 3e kwartaal 2016

In het laatste ledenonderzoek dat wij hebben uitgevoerd gaf 89,6% van de leden aan dat de collectieve belangenbehartiging het belangrijkste aspect is van het lidmaatschap. In deze nieuwsbrief leest u wat wij het afgelopen kwartaal voor de Nederlandse jagers en -voorjagers hebben gedaan.

Europa
Den Haag
Actief in de provincie

Vossenlintworm
Konijnenvirus VHD2

De Jagersvereniging en de media
Social media
Internet TV

Verhuizing verenigingsbureau

Europa

Ontwikkelingen in het buitenland zijn van invloed op de jacht in Nederland. Onze belangen worden in Europa behartigd door de Federatie van Europese Jagersverenigingen (FACE). FACE heeft met succes twee campagnes gevoerd in het Europees Parlement. De eerste betrof een voorstel van de Europese Commissie voor inperking van het wapenbezit van jagers en sportschutters. De tweede campagne ging over de dreigende inperking van de trofeejacht in Afrika.

Met de Hubertusvereniging Vlaanderen (HVV) zijn afspraken gemaakt over de samenwerking in Benelux-verband en over een gezamenlijke stand op Jagd & Hund 2017.

Den Haag

Voor het zomerreces behandelde de Tweede Kamer de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) van de Wet natuurbescherming (Wnb). Hierin staat beschreven hoe de wet in de praktijk toegepast moet worden. De Jagersvereniging informeerde de Kamerleden schriftelijk over onze standpunten. Meerdere politieke partijen hebben argumenten hieruit overgenomen in hun commentaar en schriftelijke vragen. De AMvB’s zijn inmiddels voorgelegd aan de Raad van State. Het oordeel van dit onafhankelijke college wordt afgewacht. Kamerleden werden daarnaast uitgenodigd om deel te nemen aan de ganzentellingen.

Er wordt ook al gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet, waar de Wet Natuurbescherming over enkele jaren in moet worden opgenomen. De eerste ambtelijke concepten waren voor de Nederlandse jagers weinig positief. De Jagersvereniging leverde daar duidelijk commentaar op. De Omgevingswet wordt in 2019 verwacht.

De Schiphol problematiek vormt een apart hoofdstuk in onze belangenbehartiging. Zorgen over de vliegveiligheid spelen in meerdere provincies. Bovendien zijn er twee ministeries bij dit dossier betrokken. Een uitspraak van de rechter legde het vangen en vergassen van ganzen rond Schiphol nagenoeg stil. Het zijn de jagers (65.000 geschoten ganzen tegen 40.000 vergaste) die de meeste ganzen rond Schiphol binnenbrengen.

Actief in de provincie

Om de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) uit te voeren, moeten de provincies nieuwe verordeningen opstellen. De Jagersvereniging volgt deze verordeningen per provincie op de voet. Ons doel is te komen tot werkbare bepalingen. We overleggen daarom met de ambtenaren en de politici.

Onderstaand volgt een greep uit onze activiteiten in de provincies. In de deze dossiers is de Jagersvereniging de enige belangenbehartiger.

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Groningen

Het provinciebestuur van de Jagersvereniging heeft samen met de WBE’s commentaar gegeven (een zienswijze ingediend) op de nieuwe verordeningen voor de Wet Natuurbescherming.

Friesland

Het concept van de verordening in Friesland leek in eerste instantie verder te gaan dan de wet voorschrijft. Dit heeft onze volledige aandacht. Ook hier is commentaar op ingediend.

Enkele jaren geleden was het moeilijk om geschoten ganzen aan de man te brengen. Samen met de provincie werd toen het project ‘Gans en Bord’ opgezet. Inmiddels lijkt dit project zijn doel te hebben bereikt: er is voldoende afzet in de handel ontstaan.

Drenthe

Drenthe leek een afwijkende koers te kiezen de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. De voorzitter van het provinciebestuur en de regiomanager gingen daarom op bezoek bij de fracties in Provinciale Staten. Daar en bij de Gedeputeerde deelden we onze zorg over deze ontwikkeling. Verbeteringen werden toegezegd. Op de komende Statenmarkt zal de Jagersvereniging de Statenleden verder informeren.

Overijssel

Vooralsnog lijken de concepten van de verordeningen in deze provincie in lijn met de Wet en praktisch uitvoerbaar te zijn. We werden onaangenaam verrast door een voorgestelde Nb-wet vergunning van de provincie. Deze vergunning (250 pagina’s!) wordt van kracht in de gehele provincie. Onze juridische afdeling bestudeert dit stuk.

Flevoland

In Flevoland zijn de provinciale verordeningen in voorbereiding. De Jagersvereniging heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het eerste ontwerp. De WBE Flevoland is opgericht en eerste ledenvergadering vindt plaats op 3 oktober.

Gelderland

Deze provincie kent de specifieke grofwildonderwerpen van de Veluwe. Dit vereist een goede samenwerking met gespecialiseerde organisaties, zoals Vereniging Wildbeheer Veluwe en Vereniging Het Reewild. Dit gebeurt in het Gelderse Faunaplatform.

Op verzoek van de Jagersvereniging namen Statenleden deel aan de ganzentellingen. Zij kregen een goede indruk van dit onderdeel van het werk van jagers.

Utrecht

Ook deze provincie heeft te maken met de Schipholproblematiek. Door de uitspraak van de rechter konden ook hier geen (zomer)ganzen worden vergast. De provincie stelde daarom voor om de ruiende ganzen bijeen te drijven, waarna ganzenbestrijdingsteams deze ganzen dan met het geweer zouden moeten doden. De Jagersvereniging kondigde aan zich daar publiekelijk van te zullen distantiëren. Na een goed gesprek besloot de Gedeputeerde deze bestrijdingsmethode toch niet toe te passen.

Het onderdeel ‘jacht’ in de concept-verordening was voor ons niet acceptabel. De Jagersvereniging levert voor een nieuw concept informatie aan de vertegenwoordiger in de FBE.

Noord-Holland

Samen met de landbouw is intensief gelobbyd om een nog betere regeling te krijgen voor de ‘werende middelen’ die kunnen worden ingezet. Daarover is nog onvoldoende duidelijkheid. Die is er wel over de soorten die zijn vrijgesteld.

De Jagersvereniging stelt een duidelijke zienswijze op over de gepresenteerde plannen voor de Natura-2000 gebieden. De punten die wij hebben ingebracht zijn nauwelijks overgenomen. Een zienswijze is nodig om later (zo nodig) in beroep te kunnen gaan.

Zuid-Holland

Jagers worden bij het uitvoeren van beheer en schadebestrijding in deze provincie steeds vaker en venijniger lastig gevallen door activisten. Zij betraden zelfs de percelen waar ganzenafschot plaatsvond. Dit had potentieel grote veiligheidsrisico’s. Inmiddels zijn Statenvragen gesteld door de PvdD en de VVD.

Zeeland

De verschillende concepten van de provinciale verordeningen hebben wij van commentaar voorzien. Deze zijn nu zo goed als gereed. Er staan volgens ons echter nog enkele punten in die later voor problemen zouden kunnen. De ontheffing voor het damhertenbeheer sneuvelde onlangs bij de rechter. Het niet kunnen beheren van dit grofwild zorgt voor aanzienlijke verkeersrisico’s.

Noord-Brabant

Het voorstel van de PvdD om uitsluitend alternatieven voor afschot  te gebruiken in de schadebestrijding (ganzen en wilde zwijnen) werd in Staten afgewezen. De Jagersvereniging reageerde snel met intensieve voorlichting aan de Statenfracties.

De eerste concepten van de provinciale verordeningen zijn verschenen. De afdeling Juridische Zaken van het verenigingsbureau ondersteunt ons provinciebestuur bij haar reactie hierop. De provincie beschouwt de Jagersvereniging als één van de specialisten die vanuit diverse geledingen de voorstellen beoordelen.

De Jagersvereniging speelde een actieve rol in de bijeenkomst Samen Sterk in het Buitengebied, met o.a. de werkgevers van Boa’s en de politie.

Limburg

Twee belangrijke zaken hadden in Limburg de volledige aandacht van de Jagersvereniging. Onze zienswijze en commentaar op de natuurvisie werd opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat het faunabeheerplan overal in de provincie wordt uitgevoerd.

Daarnaast speelt de invulling van de subsidie van € 100.000 voor beter opererende WBE’s. Onderdelen hiervan zijn het vergroten van kennis en de instroom van nieuwe jagers. Er wordt aangehaakt bij het mentorschapsproject van de Jagersvereniging. In een bijeenkomst van alle WBE’s in de provincie lichtte de Gedeputeerde zijn beleid toe. Hier bevestigde hij de belangrijke rol van de WBE in het provinciaal beleid.

Vossenlintworm

Het RIVM gaat een nieuw onderzoek houden naar de vossenlintworm in Groningen en Drenthe. WBE’s en jagers worden gevraagd geschoten vossen (240 stuks) op te halen via een koerier van het RIVM. Vossenlintworm breidt zich uit in Nederland. Voor een onderzoek in andere provincies is helaas nu geen geld.

Konijnenvirus VHD2

De PvdD riep op om de bejaging van konijnen te stoppen naar aanleiding van het nieuwe virus VHD2. De Jagersvereniging voorzag de ambtenaren en politici van wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze informatie toont aan dat een jachtverbod niet relevant is.

De Jagersvereniging en de media

De zomerperiode wordt in de media ook wel de ‘komkommertijd’ genoemd. Daar hebben we tot nu toe weinig van gemerkt. Dit blijkt uit de onderstaande voorbeelden.

 • Weekendcrashers van Veronica. In het programma wordt ingezoomd op de vrijetijdsbesteding van mensen. Dit keer had de presentator de wens om een keer met een jager op pad te gaan;
 • Een paginagroot artikel in De Volkskrant met drie jachtcursisten/jonge jagers over de groei van het aantal mensen uit de stad dat de jachtopleiding volgt. Deze publicatie werd gevolgd door een hausse aan media zowel regionaal als landelijk;
 • In Nieuwe Oogst – uitgave voor de agrarische sector – gaf onze woordvoerder onze visie op de predatie van weidevogels door vossen en kraaien;
 • Het Reformatorisch Dagblad plaatste een sfeerverslag van een ochtend met jagers in het veld tijdens de ganzenbestrijding rond Schiphol;
 • Het project ‘Wild op de Kaart’ dat we presenteerden in het restaurant van Joop Braakhekke trok veel belangstelling o.a. door een radioverslag bij BNR en artikelen in Horecavizier (vakblad voor de horeca) en Vrij Nederland;
 • Trouw plaatste een artikel over wilde zwijnen in Nederland. Hierin kwamen meerdere stakeholders aan het woord, waaronder de Jagersvereniging;

 Social media

De social media (Facebook) zijn een belangrijk kanaal in de communicatie. Ook de Jagersvereniging is er actief. Enkele voorbeelden van berichten en hun bereik:

 • Een jager die een nacht waakte bij twee kalfjes waarvan de reegeit is aangereden en ze vervolgens naar de opvang bracht, bereikte 151.000 mensen;
 • Jagers die een actie op touw zetten om een reegeit met kalf uit de lus van een snelweg te halen, bereikten 60.000 mensen;
 • Een verslag van een fotograaf die een reebok vastlegt, de Jagersvereniging die waarschuwt voor aanrijdingen met reewild in de bronsttijd, bereiken elk zo’n 30.000 tot 36.000 mensen;
 • In drie maanden tijd kreeg de Facebookpagina er 1.250 fans bij. Er zijn nu 8.387 mensen die onze pagina nauwlettend volgen.

 Internet TV

Op de Jacht en Buitenleven beurs werden de eerste afleveringen van ‘NL Jaagt’ gepresenteerd. NL Jaagt is een nieuw, online TV-programma dat zich primair op jagers in Nederland richt. Daarnaast is het format zo opgebouwd dat het ook interessant is voor alle mensen die interesse hebben in alles dat met jacht en het buitenleven te maken heeft. Zie ook: www.NLjaagt.nl

Verhuizing verenigingsbureau

Ons verenigingsbureau is gevestigd in een gebouw van bijna 40 jaar oud. Dit pand werd onlangs verkocht. De nieuwe eigenaar kondigde aan nog in 2016 het pand te willen slopen, liefst per 1 september. De Jagersvereniging moest daarom op korte termijn op zoek naar een nieuwe kantoorlocatie.

Inmiddels is nieuwe huisvesting gevonden, tegen dezelfde kosten. Op 14 oktober zal de verhuizing plaatsvinden en is het bureau gesloten. Op maandag 17 oktober 2016 zijn de medewerkers weer bereikbaar. De Stichting Jachtopleidingen Nederland zal naar de nieuwe locatie meeverhuizen.

Ons telefoonnummer, email en website blijven ongewijzigd.

Het postadres blijft Postbus 1165, 3800 BD, Amersfoort

Het bezoekadres verandert naar Prinses Marielaan 2 te Amersfoort

 

 • Delen:


Gerelateerd nieuws