Zon op
05:31
Zon onder
21:55
Nachtmodus
Foto: Reinier van Elderen

Status van de landelijke vrijstellingslijst – update 25-07

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken (versie 25-07):

Klik op de tabel om de tabel te vergroten. U kunt terug naar het nieuwsbericht door op de Back-knop te drukken.

Provincie Noord-Holland keurt Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017-2023 goed

in het Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017 – 2023 van de Faunabeheereenheid, is die onderbouwing opgenomen voor elf vrijgestelde soorten. Het gaat daarbij om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw en wilde eend. De provincie heeft het plan getoetst aan de wet en aan de aanvullende eisen die de provincie stelt. Voor tien soorten is het plan goedgekeurd, soms met een kleine aanpassing. Voor wilde eend vinden Gedeputeerde Staten de onderbouwing nog onvoldoende en is aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland gevraagd om extra informatie te leveren. De schade veroorzaakt door de overige tien diersoorten uit het FBP mag , onder voorwaarden, op basis van een vrijstelling bestreden worden in Noord-Holland.

Het gaat daarbij om houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai, ekster, gaai, knobbelzwaan, meerkoet en de spreeuw. Tevens is de uitoefening van de jacht op de vijf jachtsoorten hiermee mogelijk gemaakt. Ook is het voorgestelde beheer van smient en nijlgans goedgekeurd. Echter, de uitvoering hiervan is nog afhankelijk van nadere procedures.

Samenvattend betekent dit dat beheer, schadebestrijding en de uitoefening van de jacht in Noord-Holland voor de in het faunabeheerplan genoemde 15 soorten grotendeels is geregeld.

Landelijk vrijgestelde soorten
Door de goedkeuring van dit Faunabeheerplan is bestrijding van gewasschade mogelijk – conform de gestelde regels voortkomend uit de Wet natuurbescherming – op de soorten: houtduif, konijn, zwarte kraai, kauw en vos.

NB: Het tijdelijk jachtverbod op de soorten houtduif, zwarte kraai, kauw en konijn is hiermee dus opgeheven.

Beheer op basis van ontheffing: gedeeltelijke goedkeuring vossenbeheer
GS hebben, in afwijking van het Faunabeheerplan, besloten om de periode waarbinnen de vos m.b.v. kunstlicht kan worden bestreden te beperken van 1 februari tot 1 juni. De uitvoering van dit beleid is afhankelijk van een aanvullende ontheffingsaanvraag. Het FBE bestuur zal zich nog nader beraden over de nu in te nemen positie.

Provinciaal vrijgestelde soorten
Door de goedkeuring van dit Faunabeheerplan is bestrijding van gewasschade mogelijk – conform de
gestelde regels voortkomend uit de provinciale Verordening vrijstelling soorten – op de soorten:
knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, Vlaamse gaai en ekster.

NB: Het tijdelijk afschotverbod op de spreeuw is hiermee dus opgeheven.

Meer informatie leest u in de FBE-nieuwsbrief van 20 juli jl.

Overijssel keurt aanvulling Faunabeheerplan goed

Gisteren het goedkeuringsbesluit aanvulling Faunabeheerplan 2014-2019 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Vandaag, op 19 juli 2017 treedt het besluit in werking en kan vanaf die datum weer volledig gebruik gemaakt worden van de landelijke vrijstelling (Canadese gans, Houtduif, Kauw, Zwarte Kraai, Vos en Konijn)

De goedgekeurde paragrafen worden op de website www.overijssel.faunabeheereenheid.com geplaatst.

Voor informatie kunt u mailen naar: info@fbeoverijssel.nl

Friesland keurt aanvullingen op Faunabeheerplan goed

Op 11 juli jl. keurde de provincie de Actualisatie en aanvulling op het Faunabeheerplan 2014-2019 goed.  Door deze goedkeuring is de jacht op de Canadese gans, houtduif, kauw en konijn als vrijgestelde soorten weer toegestaan, onder de voorwaarden die vermeld staan in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017.

Bekijk hier het nieuwsbericht van de FBE Friesland

Groningen keurt faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten goed

In Groningen is op 11 juli het faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Dit zal aanstaande zaterdag 15 juli worden gepubliceerd waarna het besluit een dag later rechtsgeldig. In de praktijk betekent dit dat vanaf maandag 17 juli weer volledig gebruik kan worden gemaakt van de landelijke vrijstelling in de provincie Groningen.

Zuid-Holland keurt faunabeheerplannen goed

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de nieuwe faunabeheerplannen voor de vos, de jachtsoorten (houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn) en voor zwarte kraai, kauw, roek en ekster goedgekeurd. De plannen gelden voor geheel Zuid-Holland voor een periode van zes jaar. Dit betekent dat de jacht op basis van de landelijke vrijstelling weer mogelijk is in Zuid-Holland.

Bekijk hier het nieuwsbericht van de FBE Zuid-Holland

Deadline

Op woensdag 1 maart 2017 bleek dat in een aantal provincies geen jacht op basis van de landelijke vrijstelling meer plaats mocht vinden. Dit betekende dat hier geen kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif gedood mochten worden. Dit was het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten. Voor 1 maart 2017 moesten alle faunabeheerplannen een paragraaf bevatten over jacht en vrijgestelde soorten. Deze deadline werd niet in alle provincies gehaald. In dit nieuwsbericht geven wij een overzicht van de huidige stand van zaken in de provincies.

De Wet natuurbescherming bepaalt dat er alleen uitvoering gegeven mag worden aan de landelijke en provinciale vrijstellingsregeling wanneer dat conform een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan gebeurt. In sommige provincies staan in het huidige (goedgekeurde) faunabeheerplan al regelingen voor soorten die op de landelijke en provinciale vrijstellingslijst staan.

De soorten van de landelijke en provinciale vrijstellingslijst die niet in de huidige faunabeheerplannen als paragraaf opgenomen zijn, mogen met ingang van 1 maart 2017 niet meer gedood worden, totdat er voor die soorten een aanvullend faunabeheerplan door de Faunabeheereenheid is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Daarom moeten de Faunabeheereenheden voor die soorten die niet zijn opgenomen aanvullende paragrafen voor het faunabeheerplan voor de landelijke en provinciale vrijstelling vaststellen en laten goedkeuren door Gedeputeerde Staten.

De Jagersvereniging betreurt het dat uitvoerders van regelgeving – in dit geval de jagers en WBE’s – met deze situatie werden geconfronteerd.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws