Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

SP

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten

In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

logo SP

Download het volledige verkiezingsprogramma van de SP

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van de SP:

Natuur en –gebieden

 • Het verbod op bouwen langs de Noordzeekust blijft gehandhaafd. De Zuid-Hollandse en Zeeuwse riviermondingen worden met zorg beheerd, waarbij de natuurwaarden niet ondergeschikt worden gemaakt aan economisch gewin. (blz. 41)
 • We investeren in het Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur). Ook investeren we extra in de grote wateren. Op zee komt een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden. Beschermde
  Natuurmonumenten worden in ere hersteld. (blz. 47)

Landschapskwaliteit en –onderhoud

 • Het Groene Hart en andere open landschappen blijven groen en open en worden niet langer van alle kanten aangevreten door nieuwbouw, bedrijventerreinen, kassen en wegen. Voor bodemdaling, bodemstijging
  (als gevolg van mijnwaterschade), veenoxidatie en problemen met funderingen komt een speciaal actieprogramma. (blz. 41)
 • We stellen meer boswachters aan. De handhaafcapaciteit wordt versterkt om delicten in groen- en natuurgebieden aan te pakken en er wordt meer voorlichting aan bezoekers gegeven over het effect van overtredingen op de natuur. (blz. 47)
 • De boer wordt ondernemer én landschapsbeheerder. Inkomenssubsidies voor boeren in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU worden afgebouwd en vervangen door een nationaal fonds voor landschaps- en weidevogelbeheer. (blz. 47)

De landbouw

 • De intensieve landbouw is de hoofdoorzaak van de vernietiging van natuur in ons land. Kringlooplandbouw wordt gestimuleerd om het mestoverschot terug te dringen, de waterkwaliteit te verbeteren en het natuurherstel te bevorderen. (blz. 47)
 • De dieronvriendelijke bio-industrie moet worden omgevormd in een diervriendelijke en duurzame veehouderij. Het natuurlijk gedrag van het dier zal daarbij het uitgangspunt zijn. Het gebruik van antibiotica
  wordt verder aan banden gelegd. Weidegang voor koeien wordt bij wet geregeld, varkens horen niet vast te staan tussen stangen en krijgen voortaan strooisel. (blz. 47)
 • We nemen het initiatief om met andere landen in Europa te komen tot een nieuwe vorm van productiebeheersing voor melk, zodat melkprijzen stabiliseren en mestoverschotten voorkomen worden. De melkveehouderij wordt volledig grondgebonden. (blz. 47)

De mogelijkheden om het landschap te benutten

 • We stellen een verbod in op de plezierjacht. Voor beheerjacht geven we de voorkeur aan natuurlijk en diervriendelijk beheer. We treden harder op tegen illegale dierenhandel. (blz. 48)
 • We gaan meer werk maken van de productie en consumptie van gezond en verantwoord voedsel, in tien jaar willen we de omzet van biologisch voedsel verviervoudigen. De controle op veilig voedsel, gesjoemel met voedsel en dierenwelzijn moet veel beter. (blz. 47)

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de SP

www.SP.nl
 • Delen:


Gerelateerd nieuws