Zon op
05:35
Zon onder
21:53
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Serieuze aandacht voor de predatie van weidevogels tijdens overleg Tweede Kamer

Op 8 maart jl. vond er een Algemeen Overleg (AO) Natuur plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg gingen de Kamerleden in debat met elkaar en minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over een veelvoud aan onderwerpen.  Voor jagers en andere natuurbeheerders waren vooral de onderwerpen groene BOA’s, de predatie van weidevogels en internationaal ganzenbeleid van belang. In de aanloop naar dit overleg vroeg de Jagersvereniging aandacht voor de werkbaarheid van de regelgeving voor roofdierbejaging ten behoeve van weidevogels. Namens alle Nederlandse jagers en andere weidevogelbeschermers wees de Jagersvereniging met onderbouwing uit de wetenschap op de  toegevoegde waarde die het effectief verlagen van de predatiedruk zou kunnen hebben. Dit kan resulteren in  drie keer zoveel vliegvlugge weidevogelkuikens. Een impuls die de met uitsterven bedreigde iconen, zoals de grutto, goed zouden kunnen gebruiken.

Een verslag van het Algemeen Overleg Natuur op 8 maart 2018:

VVD en D66

De eerste spreker tijdens het overleg, Arne Weverling namens de VVD, vroeg de minister of bij de investering van twee keer 20 miljoen euro in weidevogelbeheer ook gekeken wordt naar de aanpak van predatie. Als voorbeeld noemt hij het landelijk mogelijk maken van ’s nachts jagen op de vos en plaatsing van de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst. Op het onderwerp van het internationale AEWA-ganzenbeleid vroeg Weverling de minister om hier landelijke belangenorganisaties, zoals LTO of de Jagersvereniging, bij te betrekken. Ook vroeg de VVD om actie op het gebied van toezicht in het buitengebied, er zijn meer groene BOA’s nodig in het Nederlandse buitengebied. D66-woordvoerder op het onderwerp natuur, Tjeerd de Groot, onderschreef de noodzaak van meer groene BOA’s . Op het gebied van de weidevogels en het ganzenbeleid pleitte hij bij de minister voor een gesprek tussen het ministerie en de diverse belangenpartijen achter gesloten deuren. Uiteindelijk werd afgesproken dat vertegenwoordigers van de Faunabeheereenheden aanschuiven bij de Nederlandse afvaardiging naar de gesprekken over het AEWA-ganzenbeleid.

Complimenten voor het gidsdocument predatiedruk verlagen

‘Een vogel in de wei is vogelvrij’, met deze woorden trapte CDA-Kamerlid Jaco Geurts zijn bijdrage aan het debat af. Het gaat heel slecht met de weidevogels.  Nederland heeft verantwoordelijkheid, aangezien zo’n 80% van de grutto’s in ons land broedt. Predatie door vossen en andere roofdieren legt op dit moment een te groot beslag op deze dieren, die het al heel moeilijk hebben. Zonder jacht geen weidevogels in het Nederlandse landschap. Daarom moeten gelden voor weidevogelbeheer onlosmakelijk verbonden zijn aan predatiebeheer, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de nachtelijke jacht op de vos moet mogelijk worden gemaakt. Geurts prees de Jagersvereniging voor het opstellen van het gidsdocument Predatiedruk verlagen [link]. Met minister Schouten werd afgesproken dat dit document wordt voorgelegd aan de onderzoekers van SOVON die op dit moment bezig zijn met een onderzoek naar de predatie van weidevogels.

Nationaal plan weidevogels

Een aantal andere partijen, zoals Groenlinks en de PvdA, vroegen aandacht voor het opstellen van een Nationaal plan voor weidevogels. Vooral Kamerlid Rik Grashoff kreeg veel complimenten voor het aanzwengelen van het dit onderwerp binnen de Tweede Kamer. De Partij voor de Dieren sprak in haar bijdrage uit dat zij liever heeft dat de grutto uitsterft, dan dat er op vossen gejaagd moet worden om de weidevogels te behouden in ons landschap.

‘De redding van de grutto begint niet met het geweer’

Het startpunt van weidevogelbescherming is het inrichten van gebieden met gunstige leefomstandigheden voor de weidevogels, waarbij vooral de waterstand en de eerste maaidatum belangrijk zijn. De derde pijler onder succesvolle weidevogelbescherming is het beperken van de predatiedruk rond de broedgebieden van weidevogels. De belangrijkste en meest effectieve manier om dit te doen is het bejagen van de vos met kunstlicht. Op dit moment gebeurt dit op veel plekken al stelselmatig, maar zijn de perioden en de jachtgebieden te beperkt. Vandaar het pleidooi ‘Laat weidevogelmiljoenen maximaal renderen’ van de Jagersvereniging voorafgaand aan het Algemeen Overleg Natuur van 8 maart. Voor een aantal organisaties, zoals Natuurmonumenten, de Dierenbescherming en de Vogelbescherming, was het Jagersverenigingspleidooi voor een beter weidevogelbescherming aanleiding om hier faliekant stelling tegen te nemen. Zij deden dit nog voordat de verantwoordelijke politici zich over deze materie hadden kunnen buigen.

De Jagersvereniging blijft pleiten voor een driesporenbeleid voor weidevogels, zodat ook toekomstige generaties van deze soorten kunnen genieten.

 

  • Delen:


Gerelateerd nieuws