Zon op
06:10
Zon onder
21:18
Nachtmodus

Rechter wijst bezwaren tegen bejaging (winter)ganzen af

De provincie Overijssel heeft vanwege landbouwschade jagers toestemming gegeven om in de zomer en in de winter diverse ganzensoorten te bejagen. Bezwaren van de Vogelbescherming en de Faunabescherming werden door de Rechtbank Overijssel (uitspraak 28 augustus jl.) grotendeels van de hand gewezen.

Juridische basis
De jacht op ganzen in de zomer en in de winter is op grond van de Europese Vogelrichtlijn toegestaan. In de meeste Europese landen is sprake van een jachtseizoen in najaar en winter, doordat de ganzen hier op de landelijke wildlijst staan. Doordat ganzen sinds 1998 niet meer op de Nederlandse wildlijst staan, moet dit op basis van complexe, provinciale ontheffingen gebeuren. De onderbouwing van deze vergunningen moet voldoen aan strikte voorwaarden.

Uitspraak van de rechtbank Overijssel
De Vogelbescherming argumenteerde dat de onderbouwing van ontheffingen onvoldoende was. De rechter oordeelde echter dat de provincie Overijssel het aspect landbouwschade en concrete dreiging van schade voor de meeste werkgebieden van de lokale jagersverenigingen (wildbeheereenheden of WBE’s) goed heeft onderbouwd. Ook heeft de provincie Overijssel alternatieven voldoende afgewogen en terecht geconstateerd dat de gunstige staat van instandhouding van de ganzensoorten niet in gevaar komt.

Dit betekent dat de ontheffingen voor de diverse wildbeheereenheden grotendeels in stand blijven. Voor een aantal werkgebieden vond de rechter de landbouwschade onvoldoende onderbouwd en is het beroep gegrond verklaard. Het is voor boeren en jagers dus noodzakelijk om landbouwschade door ganzen zorgvuldig en compleet te registreren.

Standpunt van de Jagersvereniging
In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de winter kan dit oplopen tot bijna 2,5 miljoen winterganzen en in de zomer tot 630.000 zomerganzen. Ganzen zorgen voor vraatschade en hun uitwerpselen maken het gras minder geschikt als veevoer. Jaarlijks bedraagt de ganzenschade in de landbouw circa 90 miljoen euro, waarvan slechts een beperkt deel wordt vergoed.

Standpunt van de Jagersvereniging

Ganzen

  • De Jagersvereniging vindt het belangrijk dat Nederland internationaal verantwoordelijkheid neemt voor het duurzaam in stand houden van de populaties overwinterende en zomerganzen.
  • De jaarlijkse aanwas van de jaarrond in Nederland verblijvende ganzen bedraagt nu meer dan 400.000 stuks. De aantallen winterganzen nemen de laatste jaren ook toe. De aantallen ganzen bevinden zich hiermee ruim boven de duurzame staat van instandhouding, dus kan de ganzenpopulatie duurzaam worden benut tijdens een vast te stellen jachtseizoen.
  • Naast duurzame benutting dient, in verband met de omvang van de ganzenpopulatie, buiten het vast te stellen jachtseizoen schadebestrijding mogelijk te blijven. Verder lezen in ons standpunt.

Om er voor te zorgen dat provincies voldoende grondslag hebben om ontheffingen voor ganzenbejaging af te geven is het belangrijk dat schade zo veel mogelijk geregistreerd wordt. Dit kan in het digitale Schade Registratie Systeem, ook zonder bijkomende kosten. Behandelbedragen hoeven alleen betaald te worden wanneer een aanvraag voor schadevergoeding wordt ingediend.Gerelateerd nieuws