Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Provinciale Statenverkiezingen 2019 – Analyse programma’s politieke partijen

Op 20 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De uitkomst hiervan is ook voor jagers van belang. In de provincie worden immers de faunabeheerplannen vastgesteld en provinciale ontheffingen afgegeven. In dit artikel leest u over de inzet van de Jagersvereniging in de aanloop naar deze verkiezingen. Daarnaast is er voor iedere provincie een analyse van de verschillende partijprogramma’s opgesteld, waarbij vooral is gekeken naar onderwerpen die voor jagers van belang zijn.

Voordat de opstellers van de verkiezingsprogramma’s aan de slag gingen, heeft de Jagersvereniging in een pamflet de politiek opgeroepen de leefbaarheid van en de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Hieronder de belangrijkste zaken die in ‘Samen werken aan meer leefbaarheid en biodiversiteit’ aan de orde zijn gesteld.

Verandering

Ons landschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en zwijnen, heeft daar volop van geprofiteerd terwijl weide- en akkervogels dreigen te verdwijnen. Onze agroproductie loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en veiligheid, maar de biodiversiteit op het boerenland staat onder druk. Steeds meer Nederlanders willen wild eten en de Nederlandse overheid doet een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor de uitvoering van haar beleid. Maar tegelijkertijd trekt zij het toezicht uit het buitengebied terug, waardoor de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied hand over hand toeneemt.

Succesvolle diersoorten

Zwijnen, edelherten en niet te vergeten ganzen: ze bevolken in steeds groteren getale onze provincies. Zij zijn de winnaars in ons huidige agrarische steppelandschap. Deze uitdijende populaties hebben echter een schaduwzijde: ze zorgen voor steeds meer schade aan gewassen en vormen een gevaar voor het (lucht)verkeer. Samen met boeren, rentmeesters, recreatieondernemers en grondbezitters constateert de Jagersvereniging dat ondernemingen onder druk staan door schadeveroorzakende diersoorten en inperkende regelgeving. Hiermee brokkelt het draagvlak voor natuurbescherming af. De Jagersvereniging vraagt daarom aan de politiek om de balans te bewaren tussen bescherming van succesvolle diersoorten en de schade die zij aanrichten aan de landbouw. Boeren en jagers hebben behoefte aan eenduidige, duurzame regels voor schadebestrijding.

Steeds minder weide- en akkervogels

Ondanks de vele miljoenen euro’s die Rijk, provincies en goede doelenorganisaties steken in weidevogelbeheer, het werk van boeren, grote terreinbeheerders en de uren die vrijwilligers actief zijn, gaat het niet goed met de weidevogels in Nederland. Uitsterven dreigt op korte termijn, voor de grutto bij ongewijzigd beleid in 2026. Uit onderzoek blijkt dat slimme gebiedsinrichting en effectieve bejaging van roofdieren samen kunnen zorgen voor een verachtvoudiging van het aantal weidevogelkuikens dat groot wordt.

De Jagersvereniging vraagt de partijen om een duidelijke keuze te maken voor behoud van de weidevogels in ons landschap. Dit is alleen mogelijk als alle gebiedspartijen meedoen, er voldoende geld is voor gebiedsinrichting en jagers over effectieve middelen kunnen beschikken om de predatiedruk op weidevogels te beperken. Samen kunnen we de weidevogelmiljoenen maximaal laten renderen en de weidevogels behouden.

Toezicht in buitengebied

Het platteland is aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. We zien steeds vaker dat bendes drugsafval in het buitengebied dumpen. Ook meldingen van stroperij nemen toe. Het toezicht in het buitengebied neemt echter nog steeds af. Jagers zijn gratis oren en ogen in het buitengebied. Hun inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. Samen met terreinbeheerders, sportvissers en landgoedeigenaren hebben 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) ongeveer 500 BOA’s in dienst. De Jagersvereniging pleit voor meer toezicht in het buitengebied om zo de criminaliteit een halt toe te roepen en de leefbaarheid op het platteland te vergroten.

Duurzaam benutten

Het duurzaam benutten van wat groeit en leeft in onze eigen omgeving zorgt voor kennis van de natuur en draagvlak voor bescherming van het landschap. Dit sluit aan bij de trend dat de consument steeds meer waarde hecht aan lokaal, puur en eerlijk voedsel. De Jagersvereniging pleit daarom voor meer ruimte om duurzame benutting van natuurlijke bronnen mogelijk te maken, zolang dit niet ten koste gaat van de biodiversiteit.  Benutting van succesvolle soorten door middel van jacht zorgt voor balans tussen de uiteenlopende maatschappelijke belangen.

Analyse verkiezingsprogramma’s

Bij de analyse van de verkiezingsprogramma’s is gekeken naar vier aspecten die voor jagers, boeren en andere buitenmensen van belang zijn. Te weten: aandacht voor de balans tussen landbouwschade en soortbescherming, behoud van boerenlandvogels, toezicht door groene BOA’s en benutting van de natuur door middel van jacht. Een aantal partijen had bij het opstellen van dit artikel (nog) geen verkiezingsprogramma, deze gegevens zijn ingevuld op basis van het huidige verkiezingsprogramma en de ervaring van de regiomanagers.

U vindt een actueel overzicht van alle verkiezingsprogramma’s op: www.jagersvereniging.nl/PS2019

De analyse van de verkiezingsprogramma’s per provincie:

Friesland
In Friesland zijn de meeste partijen het met elkaar eens als het gaat om oplossingen voor ontstane gewasschade. Planmatig beheer van diersoorten wordt door de meeste fracties onderschreven.

Groningen
De meeste politieke partijen in Groningen steunen het Actieplan weidevogels. GroenLinks wil dat alle mogelijke alternatieven voor bejaging van predatoren als kraai, vos en steenmarter worden onderzocht en ingezet en pas als allerlaatste middel afschot.

Drenthe
De VVD wil in Drenthe maximale ondersteuning bieden bij de bestrijding van dieren die grote overlast veroorzaken, zoals steenmarters, ganzen en vossen. D66 pleit voor meer toezichthouders in het buitengebied.

Update 13/3: Analyse SGP: positief / positief / positief / positief
Update 15/3: Analyse Onafhankelijke Partij Drenthe: positief / positief / positief / positief

Overijssel
In Overijssel is de wolf welkom volgens de PvdA, waarbij zij aantekent dat er duidelijke afspraken met belanghebbenden moeten worden gemaakt.

Update 13/3: Analyse SGP: positief / positief / positief/ positief

Gelderland
In Gelderland staat onder andere op de politieke agenda hoe in het faunabeheerplan vastgelegde afspraken over afschot van grofwild beter nagekomen kunnen worden.

Flevoland
In Flevoland is het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen vanzelfsprekend zeer actueel. In de verkiezingsprogramma’s spreken met name CDA, VVD en ChristenUnie zich uit voor beheer op basis van draagkracht van het gebied.

Update 13/3: Analyse D66: positief / niet genoemd / niet genoemd / positief

Update 13/3: Analyse SGP: positief / niet genoemd / positief / positief

Noord-Holland
In Noord-Holland is veel aandacht voor weidevogels, predatie en ganzen. De VVD pleit voor het keihard aanpakken van ganzenoverlast en effectief populatiebeheer in het algemeen. D66 valt ook op door hun pleidooi voor slimme gebiedsinrichting voor de weidevogels én effectieve bejaging van predatoren.

Zuid-Holland
De PVV in Zuid-Holland geeft aan dat er tienduizenden ganzen teveel zijn in de provincie. Deze dieren mogen wat de PVV betreft niet worden geschoten. Ook voor smienten, zwanen, hazen en alle andere dieren moet eerst worden gekeken naar diervriendelijke oplossingen.

Update 13/3: Analyse SGP: positief / positief / positief / positief

Update 18/3: Analyse CDA: positief / niet genoemd / neutraal / positief

Utrecht
Het vernietigen van geschoten wild is een onacceptabele vorm van voedselverspilling vindt de ChristenUnie in Utrecht. Planmatig beheer door afschot moet hand in hand gaan met benutten van vlees. Jagers moeten er daarom voor zorgen dat geschoten wild in de voedselketen wordt opgenomen.

Update 13/3: Analyse SGP: positief / positief / positief / positief

Noord-Brabant
In Noord-Brabant spelen kwesties als het nulstandbeleid voor wilde zwijnen, uitbreiding van het leefgebied van edelherten en de vraag of de bever beheerd moet worden.

Update 13/3: Analyse SGP: ChristenUnie en SGP gaan samen de verkiezingen in.

Zeeland
In Zeeland speelt onder andere de vraag hoe invulling wordt gegeven aan het vossenvrij houden van Schouwen-Duiveland en de inzet van extra middelen voor het bejagen van de vos.

Update 13/3: Analyse SGP: positief / positief / positief / positief

Limburg
In Limburg speelt de vraag hoe de grote aantallen aanrijdingen met grote hoefdieren verder teruggedrongen kunnen worden

  • Delen:


Gerelateerd nieuws