Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Persbericht – Jachtseizoen op reebok geopend

Amersfoort – Vanaf 1 mei is in de meeste provincies het jachtseizoen op de reebok geopend. Het ree is een diersoort die de laatste decennia sterk in aantal is toegenomen: van 5.000 vlak na de Tweede Wereldoorlog tot meer dan 100.000 op dit moment. Inmiddels komt het ree in alle provincies voor en groeit het aantal nog licht. Het ree is een diersoort die velen tot de verbeelding spreekt. Jaarlijks worden er meer dan 50.000 reekalveren geboren.
Het ree is ook alom geliefd in de Nederlandse keuken. Daarnaast zorgt het schieten van een deel van de reeën voor een gezonde populatie en beperkt onnodige aanrijdingen of maaislachtoffers. In het jachtseizoen van 2015 – 2016 schoten jagers ruim een derde deel van de jaarlijkse aanwas. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging pleit er voor om het ree op de nationale wildlijst te plaatsen.

Het gaat goed met het reewild in Nederland. De diersoort heeft zich in de afgelopen decennia vertwintigvoudigd en verder verspreid over ons land, waar zij in de meest gebieden floreert. Deze toename van deze prachtige hertachtige heeft echter wel een schaduwzijde. In 2013 werden 6.300 aanrijdingen met reeën geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, aldus Vereniging Het Reewild[i]. De aantallen aanrijdingen, maar ook de kans op verdrinkingen, dierziekten en maaislachtoffers hangen samen met de dichtheid aan reewild. Hoge dichtheden veroorzaken meer aanrijdingen. Beheer van reewild is daarom van belang.

Aantal geschoten reeën in afgelopen jaren 15.000 – 20.000 per jaar
In de afgelopen 5 jaar worden er jaarlijks 15.000 tot 20.000 reeën geschoten.[ii] Uit de verspreiding en toename van reewild in de afgelopen 60 jaar blijkt dat jagers het reewild prima kunnen beheren in een steeds dichter bevolkt en gebruikt landschap. Bejaging van reewild gebeurt in Nederland veelal door middel van ‘aanzitjacht’, waarbij een jager vanuit een hoger geplaatst zitje wacht tot zich een juiste gelegenheid voordoet. Deze vorm van jagen is tijdsintensief en neemt vaak meerdere dagen in beslag om de juiste reeën te kunnen opsporen.

Bejaging van reewild vindt in Nederland veelal plaats middels aanzitjacht, waarbij de jager in een hoger gelegen zitje plaatsneemt en wacht tot zich een juiste mogelijkheid voordoet.

Consumptie
Al het vlees van de geschoten reeën wordt geconsumeerd. Onderzoek van Stichting Natuur & Milieu uit december 2014 laat zien dat wild uit de vrije natuur en geschoten door jagers maximaal scoort op de aspecten van milieu- en dierenwelzijn.[iii] Het is dus 4 sterrenvlees.

Tellingen van reewild
In het voorjaar tellen jagers samen met anderen de reeën in het werkgebied van hun lokale jagersvereniging. De telgegevens geven aan: a) wat de groei is van de populatie en de minimale stand, b) wat de geslachtsverhouding tussen mannelijk en vrouwelijk reewild is en c) wat de leeftijdsopbouw is. Door controle van telformulieren en kaarten worden dubbeltellingen voorkomen. De meeste wildbeheereenheden vragen hun tellers doorgaans drie maal drie uur te tellen: vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond. De gegevens worden zo spoedig mogelijk na afronding aan de provinciale Faunabeheereenheid doorgegeven, die daarmee een vinger aan de pols houdt bij de provinciale aantalsontwikkeling. De Faunabeheereenheid (FBE) bepaalt daarmee onder andere welk aantal reeën en van welk geslacht er geschoten kan worden. Onderzoek van CLM laat zien dat een wildbeheereenheid gemiddeld 270 uur aan de reewildtelling spendeert. Elke teller neemt daarvan gemiddeld elf uur voor zijn of haar rekening.[iv].

Plaats ree op nationale wildlijst
De Jagersvereniging pleit er voor om het ree op de nationale wildlijst te plaatsen. Daarmee sluit Nederland aan bij Europese regelgeving. Bovendien komt het ree in zulke aantallen in ons land voor dat de soort duurzame benutting toestaat. Plaatsing op de nationale wildlijst, waar een goed beheerplan aan ten grondslag ligt, voorkomt tevens onnodige administratieve lasten doordat het systeem van de wildlijst met minder administratieve procedures gepaard gaat.Gerelateerd nieuws