Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

Persbericht – Jaarlijkse telling overzomerende ganzen op 18 juli, jagers en natuurbeschermers investeren 15.000 manuren

Amersfoort – Op 18 juli 2015 vindt de jaarlijkse landelijke telling van overzomerende ganzen plaats. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging speelt een belangrijke rol in de coördinatie van deze tellingen. Landsdekkend worden de populaties zomerganzen geteld door jagers en natuurbeschermers, die hiermee 15.000 manuren investeren. Deze tellingen laten zien of de populaties ganzen toe- of afnemen en kan een inschatting van de populatieomvang gemaakt worden. Op basis van deze gegevens bepalen de provincies hun beleid ten aanzien van de ganzen. Later dit jaar levert de Jagersvereniging het landelijk overzicht.

Ongeveer 630.000 ganzen in 2014
Vorig jaar telden duizenden tellers ongeveer 630.000 ganzen. Ondanks dat de groei in 2014 voor het eerst sinds jaren afvlakte, ligt het aantal ganzen nog ver boven de stand van 2005, het referentiejaar dat veel provincies hanteren.

Na interpretatie van de landelijke telcijfers door de afdeling ecologie van de Jagersvereniging bleek de stand in 2014 ‘slechts’ met 3 tot 12% toe te nemen in vergelijking tot 2013. In voorgaande jaren groeide de stand jaarlijks met 10 tot 20%.

In veel gevallen tellen jagers en natuurbeschermers samen, zoals ook in de provincie Noord-Holland. In 2014 telden in de provincie Noord-Holland jagers en vogelaars nog los van elkaar. Bij een vergelijking van de resultaten van de simultaantelling in het najaar van 2014 bleken de verschillen verwaarloosbaar .

Grauwe gans vormt 70% van ganzenpopulatie
In juli 2014 werden tussen de 600.000 en 663.000 ganzen geteld. In 2013 bedroeg het aantal 588.000 (met een marge van +/- 5%). De grauwe gans bleek met 70% de meest voorkomende ganzensoort in de zomer.

Provinciale verschillen
Er zijn grote verschillen tussen provincies wat betreft groei van de ganzenpopulatie. In provincies met ruime mogelijkheden voor effectieve bejaging zoals de provincie Utrecht was er afname zichtbaar van de aantallen (bron: FBE Utrecht). Deze provincie biedt jagers veel mogelijkheden qua tijd en middelen om effectief te kunnen bejagen. Tevens wordt er binnen deze provincie goed samengewerkt tussen jagers, natuurorganisaties en andere grondeigenaren.

Bejaging
Bejaging als één van de middelen om de ganzenstand tot aanvaardbare proporties terug te brengen blijft cruciaal, evenals het kunnen bejagen met de juiste middelen. De Jagersvereniging pleit ook voor terugplaatsing van de grauwe gans op de wildlijst. Er zijn immers zoveel grauwe ganzen in Nederland dat duurzame benutting zonder risico voor de populatie mogelijk is. Bovendien worden overbodige administratieve lasten vermeden, waardoor het gemakkelijker wordt de populatie tot de gewenste omvang terug te brengen.Gerelateerd nieuws