05:50
21:39
Nachtmodus

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN)

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht is in 1911 door de Jagersvereniging opgericht als vakvereniging voor groene toezichthouders. Tegenwoordig worden deze groene toezichthouders BOA’s genoemd: Buitengewoon Opsporingsambtenaren. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht behartigt de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Onze voornaamste doelstellingen, onze missie, is als volgt te omschrijven:

• samenwerking bevorderen;
• de vakbekwaamheid van onze leden in stand houden en bevorderen;
• streven naar het verkrijgen en behouden van opsporingsbevoegdheden en politiebevoegdheden voor de leden;
• onze leden waar mogelijk helpen bij het vinden van een baan; bemiddelen voor financiële steun voor gewone en buitengewone leden in geval van ziekte, werkloosheid, invaliditeit, ouderdom of anderszins;
• eventueel financiële steun verlenen aan weduwen en wezen van gewone en buitengewone leden;
• zo nodig geldelijke steun verlenen voor rechtskundige bijstand in (door het hoofdbestuur voor de vereniging principieel geachte) rechtsgedingen, dan wel bemiddelen c.q. financiële steun verlenen bij het verkrijgen van rechtskundige bijstand voor gewone leden.

Web: www.natuurtoezicht.nl