05:22
21:57
Nachtmodus

Interprovinciaal Overleg

Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.

Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen provincies ‘best practices’ uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid entameren.

Samenwerking

Het IPO en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging werken samen aan een duurzaam en effectief faunabeheer. Zo is er overleg over het beleid ten aanzien van de ganzen. Bij de uitvoering van het provinciaal faunabeleid zijn partijen als de Jagersvereniging van groot belang.

Web: www.ipo.nl