Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Partij voor de Dieren

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 presenteren de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. In deze documenten beschrijven de partijen waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze programma’s bepalen straks hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een inkijkje in het verkiezingsprogramma en voor jagers relevante punten.

Programmapunten
In de teksten van het verkiezingsprogramma verwoorden politieke partijen zoveel mogelijk van de strategische keuzes die zij zouden willen nemen. Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot:

PvdD

Download het volledige verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren (PvdD)

Hieronder vindt u citaten uit het verkiezingsprogramma van de PvdD:

Natuur en -gebieden

 • Zorg voor dieren, milieu en natuur is niet een luxe waar nu even geen geld voor is, maar essentieel voor duurzame economische ontwikkeling. (blz. 4)
 • Dierentuinen worden omgevormd tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden. Fokken met dieren om andere dierentuinen te bevoorraden stopt per direct. Zolang dierentuinen nog bestaan, gelden aangescherpte huisvestingseisen die de natuurlijke leefomstandigheden zoveel mogelijk benaderen. (blz. 8)
 • In Nederland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie, brengen de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over. Daarnaast heeft Nederland een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuurlijke rijkdommen elders op aarde. (blz. 17)
 • De natuur die we nog over hebben in Nederland, moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden krijgen planten- en diersoorten betere kansen. (blz. 17)
 • Natuurbeleid wordt weer de eerste taak en verantwoordelijkheid van het Rijk in plaats van die van provincies. (blz. 17)
 • De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, wordt in zijn geheel gerealiseerd tijdens de volgende kabinetsperiode. (blz. 17)
 • Robuuste verbindingszones tussen natuurgebieden worden op korte termijn aangelegd. (blz. 17)
 • De dieren in de Oostvaardersplassen krijgen meer natuurlijke beschutting en toegang tot een groter natuurgebied. Het Oostvaarderswold wordt zo snel mogelijk aangelegd om de Oostvaardersplassen met de Veluwe te verbinden, zodat dieren van gebied naar gebied kunnen trekken volgens hun natuurlijke behoefte. (blz. 17)
 • Natuurgebieden die het punt van onomkeerbare aantasting naderen, worden met voorrang hersteld. (blz. 17)
 • Activiteiten en projecten die ten koste gaan van bestaande natuur, mogen alleen doorgaan als ze aantoonbaar en essentieel bijdragen aan duurzaamheid op lange termijn. Opgeofferde natuur wordt vooraf in de directe omgeving gecompenseerd. (blz. 17)
 • Provincies krijgen een resultaatsverplichting voor natuurherstel met concrete termijnen en doelstellingen. (blz. 17)
 • De natuur wordt vrij van prikkeldraad. (blz. 17)
 • Staatsbosbeheer wordt niet geprivatiseerd, natuurgebieden van de overheid worden niet verkocht. (blz. 18)

Landschapskwaliteit en -onderhoud

 • Buitengewone opsporingsambtenaren en andere jachttoezichthouders mogen niet in dienst zijn bij de jachthouders op wie ze toezicht moeten uitoefenen. (blz. 10)
 • Preventief gebruik van landbouwgif wordt per direct verboden. Natuurlijke akkerranden, die de biodiversiteit bevorderen en aantrekkelijk zijn voor natuurlijke vijanden van ziektes en plagen, worden verplicht. (blz. 13)
 • Bouwen in het groen mag niet goedkoper zijn dan bouwen in versteend gebied. Als er al gebouwd wordt in het groen, komt er op kosten van de projectontwikkelaar natuur voor terug die in omvang driemaal zo groot is en van betere ecologische kwaliteit dan het gebied dat verloren gaat. (blz. 17)
 • Braakliggende terreinen worden actief ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Terreinen die nog niet worden benut, worden ingericht als bijen- en vlinderveldjes. Omwonenden worden actief betrokken. (blz. 22)
 • Het ministerie van Infrastructuur & Milieu wordt het ministerie van Duurzaamheid. Dit ministerie krijgt eenzelfde status als het ministerie van Financiën: het beleid van andere ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid. Dit ministerie van Duurzaamheid krijgt de verantwoordelijkheid voor Milieu, Klimaat, Energie, Ruimte en Natuur. (blz. 32)

Landbouw

 • De Partij voor de Dieren pleit voor het beprijzen van schaarse grondstoffen en producten die grote negatieve milieueffecten hebben, zoals hout, kolen en fosfaat. (blz. 5)
 • Jongeren zonder baan kunnen werken aan betere kansen op de arbeidsmarkt in werkgelegenheidsprojecten in onder meer de zorg en de biologische landbouw. (blz. 6)
 • Jaarlijks worden tientallen miljoenen euro’s uitgegeven aan zinloze en wrede bestrijding van zogenaamde ‘schadelijke dieren’, zoals ganzen, vossen en muskusratten. Ganzen worden op grote schaal vergast en jaarlijks sterven zo’n 100.000 muskusratten een zinloze en gruwelijke dood in een klem of verdrinkingsval. We moeten slimme, effectieve en diervriendelijke methoden ontwikkelen en inzetten om schade te voorkomen. (blz. 10)
 • Afschotvergunningen worden alleen door de landelijke overheid afgegeven, niet door provincies. (blz. 10)
 • Het vergassen van in het wild levende dieren, waaronder ganzen, wordt verboden.
 • Geen subsidie meer voor het gedogen van overwinterende ganzen en smienten. In plaats daarvan worden de dieren met niet-dodelijke middelen uit de productiegras- en wintertarwevelden geweerd, en gelokt naar aantrekkelijk gemaakte gebieden zoals waterrijke natuurterreinen, met klaver ingezaaide dijken en ongebruikte stroken langs onverharde wegen. (blz. 10)
 • Boeren krijgen alleen schadevergoeding als ze diervriendelijke methoden hebben gebruikt om schade te beperken en die niet hebben geholpen. (blz. 10)
 • De bestrijding van muskusratten wordt gestopt. Het geld dat hierdoor beschikbaar komt wordt besteed aan preventie en versterkte dijkbewaking. (blz. 10)
 • Afval trekt dieren aan. Zwerfafval en ondeugdelijk aangeboden afval worden actief bestreden. (blz. 11)
 • Er komen alternatieve nestgelegenheden voor meeuwen en duiven om overlast in het bewoonde gebied te voorkomen. (blz. 11)
 • Verwilderde katten worden niet gedood, maar gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggezet. Zo voorkomen we op diervriendelijke wijze dat verwilderde kattenpopulaties zich uitbreiden. (blz. 11)
 • We zullen minder dierlijke en meer plantaardige producten moeten eten in het belang van dieren, natuur en milieu, maar óók voor onze eigen gezondheid. (blz. 12)
 • In de prijs van voeding moeten alle kosten verwerkt zijn, ook de kosten om dieren, natuur en het milieu te beschermen en om de voedselveiligheid te garanderen. De kiloknaller verdwijnt uit de schappen. Voor alle producten wordt een eerlijke prijs betaald. (blz. 12)
 • De huidige gangbare veehouderij is onhoudbaar. We houden zoveel dieren voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur-, of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Megastallen, volksgezondheid en dierenwelzijn gaan niet samen. Daarom moet er een einde komen aan de bio-industrie. (blz. 14)
 • In ons land zijn de intensieve landbouw en de vee-industrie de grootste bedreigingen voor de natuur. Toch pakt de overheid deze problemen niet bij de wortel aan. Nederland houdt zich slechts aan het minimale beschermingsniveau dat Europa verplicht en probeert zelfs daar onderuit te komen. Dat moet veranderen. (blz. 18)
 • Rondom natuurgebieden wordt de vee-industrie versneld afgebouwd. (blz. 18)
 • Geen subsidies voor luchtwassers of emissiearme stalsystemen van de vee-industrie. Ook voor de vee-industrie gaat gelden dat de vervuiler betaalt. (blz. 18)
 • Grondwaterstanden worden niet langer aangepast aan de landbouw, maar aan de behoeften van de natuur. Zo krijgen verdrogingsgevoelige gebieden kans te herstellen. (blz. 18)
 • De vergunningplicht voor activiteiten in en rond beschermde natuur wordt weer volledig verankerd in de wet. In en rondom Natura2000-gebieden vinden geen mijnbouwactiviteiten (bijvoorbeeld gaswinning) plaats. (blz. 18)
 • Landbouwgif vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De overheid en de landbouw plaatsen waarschuwingsborden op percelen waar chemische bestrijdingsmiddelen zijn of worden toegepast. (blz. 26)
 • Er komt een ministerie van Voedsel en Landbouw. (blz. 32)

De mogelijkheden om het landschap te benutten

 • De hobbyjacht, vaak uitgevoerd onder het mom van populatiebeheer, moet stoppen. Elk jaar worden twee miljoen dieren doodgeschoten en nog eens talloze dieren aangeschoten. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. De jacht zorgt voor overpopulatie, want door het wegvallen van grote aantallen dieren worden het jaar daarna ter compensatie meer jongen geboren. Het uitzetten en bijvoederen van dieren verstoort het natuurlijk evenwicht. (blz. 10)
 • De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren zijn voortaan uitgangspunt van beleid. (blz. 10)
 • In het wild levende dieren worden niet gedood. Alleen bij dringende redenen, bijvoorbeeld als een dier ernstig lijdt of de volksgezondheid wordt bedreigd, kan een uitzondering gemaakt worden. Die beslissing komt in handen van de overheid na raadpleging van onafhankelijke deskundigen, evenals de verantwoordelijkheid voor een juiste, professionele uitvoering. Het doden van in het wild levende dieren door hobbyisten wordt verboden.
 • Het vangen van dieren uit het wild en de illegale jacht worden aangepakt met meer veldtoezicht en strengere straffen. (blz. 10)
 • Het organiseren van jachttoerisme in binnen- en buitenland wordt verboden, evenals het adverteren voor deze activiteiten. (blz. 10)
 • Faunabeheereenheden worden afgeschaft. (blz. 10)
 • Dieren mogen niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd. (blz. 10)
 • De overheid regelt de zorg voor in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt. De overheid helpt opvangcentra voor deze dieren zowel financieel als om verder te professionaliseren. (blz. 10)

Verkeersveiligheid

 • Er komen deugdelijke afrasteringen van wegen en dorpskernen voor zwijnen en herten. Op wegen in en rond natuurgebieden gaat bovendien een nachtelijke snelheidsbeperking gelden. (blz. 10)
 • Rond vliegvelden worden geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn. (blz. 10)

De Jagersvereniging in Den Haag

De Jagersvereniging behartigt de belangen van de Nederlandse jagers in Den Haag. Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Jagersvereniging de politiek gevraagd om jagers het vertrouwen te geven dat ze verdienen. Door het benutten van een aantal diersoorten, zoals ganzen, reeën en wilde zwijnen, weer op landelijk niveau te regelen zou veel administratieve rompslomp vermeden kunnen worden. Dit pleidooi van de Jagersvereniging vindt u in onze factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’

Lees het volledige verkiezingsprogramma van de PvdD

partijvoordedieren.nl
 • Delen:


Gerelateerd nieuws