Zon op
08:36
Zon onder
16:23
Nachtmodus
We hebben 1737 resultaten gevonden voor ''.

Wat is er mogelijk bij acute faunaschade?

Aanvragen ontheffing: Indien u niet kunt volstaan met de bestaande vormen van jacht, vrijstelling, opdracht en ontheffing om (m.n.  acute) faunaschade te voorkomen of te beperken dan kunt u een ontheffing aanvragen bij de Faunabeheereenheid van de bewuste provincie (zie www.faunabeheereenheid.nl ) Schadevergoeding aanvragen: Als er ondanks preventieve maatregelen toch nog bedrijfsmatige land-, tuin-, of bosbouwschade […]

Is een kastval en vangkooi een toegestaan middel en voor welke diersoorten mogen deze dan gebruikt worden?

In artikel 3.9 lid 1 van het Besluit natuurbescherming worden de middelen genoemd die men mag gebruiken. Hierin worden de kastval en de vangkooi genoemd. Voor een kastval of een vangkooi worden verder geen eisen gesteld t.a.v. maten en materialen of gradaties in een grote of kleine val/kooi. Voor zoogdieren dienen deze enkel eenmalig te kunnen […]

Waar staat dat een jager verplicht is kadastrale nummers en/of een kadastrale kaart aan te leveren van zijn jachtveld en zo ja, waar is het te vinden dat de korpschef verplicht is hiervan een administratie bij te houden?

Een jager is niet verplicht kadastrale nummers en/of kadastrale kaarten aan te leveren bij de politie (uitspraak Arrondissementsrechtbank te Middelburg /95/523, 8 juni 1995). Wel moet duidelijk zijn welke gronden in de jachthuurovereenkomst/grondgebruikersverklaring zijn bedoeld. Bron: 101 vragen over jagen, vraag 6.12 Kadastrale kaarten (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

Mag een jachthouder aan anderen een zogenaamde “gastverklaring” verstrekken?

Ja. Een jachthouder mag, als hij tenminste een jachtakte heeft, aan anderen toestemming verlenen om het aan hem toekomende genot van de jacht met het geweer in diens gezelschap uit te oefenen. Deze toestemming kan schriftelijk worden gegeven, bijvoorbeeld volgens het model dat de Jagersvereniging daarvoor heeft opgesteld.  Ook de zogenoemde “buiten gezelschapsverklaring” is mogelijk. […]

Het is toegestaan om te jagen met levende lokeenden/duiven, mits ze niet zijn verminkt. Is een lokvogel kortwieken ook verminken?

Een lokvogel kortwieken (het wegknippen van de grote en kleine slagpennen aan één van de vleugels) is geen verminken, dus is een gekortwiekte lokvogel toegestaan. Leewieken (het laatste vleugellid waaraan de grote slagpennen groeien van één vleugel wegnemen) daarentegen is wel verminken en dus niet toegestaan. Artikel 3.21, lid 1, onderdeel e Wet natuurbescherming Bron: […]

Wat moet een jager regelen om buiten het jachtseizoen in zijn veld schade te bestrijden?

Voorbeeld: een jager heeft de jacht gehuurd rondom een boerderij. De boerderij is 84 ha groot en is eigendom van de boer die tevens ook de grondgebruiker is. Onlangs heeft de jager de jacht opnieuw gehuurd voor zes jaar met de standaard jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging. Moet de jager nu de boer toestemming vragen als […]

Mag een jager in een uitloper van zijn jachtveld buiten de cirkel met een straal van 350 meter (nog steeds in zijn eigen jachtveld) lopen met het geweer, drijven, met zijn jachthonden lopen?

Indien het een uitloper van het jachtveld van de jager betreft, dan mag hij hier met een niet geladen geweer lopen, hij mag het veld zelf of door drijvers uit laten drijven, zijn hond mag er naar wild zoeken, hij mag daar met fret en buidels jagen, ook mag dit gedeelte met een jachtvogel worden […]

In een jachtveld liggen enkele verharde wegen en er loopt ook nog een autosnelweg doorheen. Vormen deze wegen nu een scheiding in het jachtveld?

Als deze verharde wegen openbare wegen zijn en geen grindwegen, dan mogen ze niet meegerekend worden bij de berekening van de oppervlakte van het jachtveld. Ze vormen echter geen scheiding in het jachtveld, dit in tegenstelling tot een autosnelweg, die wel een scheiding vormt in een jachtveld. Artikel 3.12 Besluit natuurbescherming Bron: 101 vragen over […]