Zon op
07:53
Zon onder
17:51
Nachtmodus

Opening jachtseizoen – column directeur in De Jager #13

Zaterdag 15 oktober opent het traditionele kleinwildseizoen. Daarmee blijft deze dag voor ons altijd een bijzonder moment.

Onder de nieuwe wet Natuurbescherming, die met ingang van 1 januari van kracht wordt, wordt van jachthouders verlangd dat zij de geschoten aantallen van zowel de wildsoorten als de soorten op de vrijstellingslijsten registreren en rapporteren. Wanneer een jachthouder hier niet aan meewerkt zal dit verstrekkende gevolgen hebben. In zo’n geval is de WBE bevoegd om dit lid te royeren en – zoals u weet – betekent royement uit de WBE dat de jachtakte niet kan worden verstrekt.

Alhoewel de nieuwe wet pas 1 januari aanstaande van kracht wordt, pleit de Jagersvereniging ervoor om al met ingang van 15 oktober de registratie actief op te pakken. Dat betekent dat WBE’s, jachthouders en jagers afspraken moeten maken over de aanlevering van gegevens. Om het melden van afschot in het kader van jacht en vrijgestelde soorten zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft NatuurNetwerk in samenspraak met de Jagersvereniging een speciale module in FRS ontwikkeld. Invoer van gegevens is één ding, het gebruik van deze gegevens en de borging in de registratiesystemen is een tweede. Dit werd op 6 september jongstleden dan ook uitgebreid besproken in de Ledenraad.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de privacy en de continuïteit van het FRS-systeem goed geborgd zijn. Ingevoerde gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Daar heeft de jager bij zijn eerste inlog akkoord voor gegeven. Gebruik voor andere doeleinden en het verstrekken van gegevens aan derden (niet-licentiehouders) kan niet zonder toestemming van degene die de gegevens heeft ingevoerd. Dergelijke verzoeken worden voorgelegd aan het LOF, het bestuurlijk overleg van FRS-licentiehouders. De Jagersvereniging behartigt ook in het LOF uw belangen.

Kortom: ga met ingang van 15 oktober met registratie aan de slag, zodat u uzelf, uw WBE en uw Jagersvereniging de mogelijkheid biedt om ervaring op te doen, zodat we op 1 januari klaar zijn om aan onze verplichtingen te voldoen.

Ik wens u allen een mooi jachtseizoen!

Noot van de redactie: deze column verscheen in nummer 13 van De Jager, die op 30 september bij onze leden werd bezorgd.

Laurens Hoedemaker

Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws