Zon op
08:40
Zon onder
16:58
Nachtmodus

Contributie en verzekeringspremies voor 2020

De Jagersvereniging strijdt voor uw belangen! We vechten voor het behoud van de jacht en tegen onnodige, belemmerende regels die de overheid aan de jagers en wildbeheereenheden (WBE’s) wil opleggen. 

Wildbeheereenheid

Ook vechten we voor eenvoudige en effectieve faunabeheerplannen. We strijden voor het belang van de wildbeheereenheid als regisseur van jacht, beheer en schadebestrijding in haar eigen werkgebied. Onze medewerkers staan u bij met kennis, advies en ondersteuning op het gebied van communicatie, ecologie en juridische zaken. De Jagersvereniging doet dit door middel van haar vrijwilligers in commissies en werkgroepen, in de besturen van de provinciale afdelingen, in de ledenraad en in het landelijk bestuur. Heel veel werk wordt gedaan door onze vijfentwintig beroepskrachten, in dienst van het landelijk verenigingsbureau.

Contributie

Goede belangenbehartiging kost geld. Dat geld wordt door u bijeengebracht door middel van de contributie. Daarvoor krijgt u overigens meer dan alleen belangenbehartiging: ook het magazine De Jager en zaken zoals de websites en collectieve verzekeringen voor wildbeheereenheden worden uit deze contributie betaald. De contributie voor 2020 is op 24 september door de Ledenraad van de Jagersvereniging vastgesteld. De door de leden en de WBE’s gekozen afgevaardigden stemden in met een gemiddelde verhoging van de contributie van 2%. Daarmee blijven de inkomsten van de vereniging in de pas lopen met de uitgaven. Deze stijgen om de salarissen van de medewerkers van het verenigingsbureau in lijn te houden met de algemene loonontwikkelingen in Nederland. De contributie voor een algemeen lid komt daarmee op € 170,-. Gezinsleden, leden tot en met 25 jaar en tweede-jaarscursisten betalen € 85,-. De contributie voor wildbeheereenheden is vastgesteld op € 426,-.

Jongeren- en Jongjagerlidmaatschap

Met ingang van 2018 zijn twee nieuwe lidmaatschapsvormen ingevoerd: het jongerenlidmaatschap voor leden van 19 tot en met 25 jaar en het ‘Jongjagerlidmaatschap’ voor tweedejaars jachtcursisten (ongeacht leeftijd). Beide lidmaatschapscatergorieën betalen de helft van de volledige contributie voor een algemeen lid, ofwel € 85,-. Het doel van deze lidmaatschapsvormen is de instroom van jongjagers en jachtcursisten te vergroten en de nieuw ingestroomde leden voor de vereniging te behouden. De Ledenraad heeft besloten om deze contributiekorting te handhaven.

Factuur en incasso

De factuur voor de contributie ontvangt u in de eerste weken van november. In de eerste week van december wordt bij vrijwel alle leden de contributie geïncasseerd. Aon, de verzekeringspartner van de vereniging, neemt de facturatie van de premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering voor haar rekening. Zorg ervoor dat de contributie op tijd wordt betaald of kan worden geïnd, zodat Aon u tijdig het verzekeringsbewijs kan toesturen. U kunt dan zonder strubbelingen uw jachtakte verlengen. De premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering zal gelijk blijven.

Administratie

Het overgrote deel van onze leden heeft de vereniging gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren. Leden die geen gebruik maken van de automatische incasso wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Betaalt u nog niet via automatische incasso? Vul tijdig het machtigingsformulier op onze website in. Daarmee bespaart u de vereniging en uzelf administratiekosten. Als lid ontvangt u wekelijks onze nieuwsbrief, berichtgeving over actuele gebeurtenissen en uitnodigingen voor landelijk en regionale vergaderingen.

Jachtaansprakelijkheidsverzekering

De Jagersvereniging zorgt al tientallen jaren voor een goede collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden van de collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering zijn per 2017 in lijn gebracht met de wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast aan de huidige regelgeving voor financiële dienstverlening. Gewijzigd werd o.a. de omschrijving van gedekte gebeurtenissen. In de voorwaarden zijn de begrippen jacht-, beheer- en schadebestrijding nu duidelijk vastgelegd.

Dekking

Onze verzekering loopt al geruime tijd via de bemiddeling van Aon Verzekeringen bij assuradeur W.A. Hienfeld B.V. In de onderhandeling met onze tussenpersoon Aon is het ons gelukt om de premies voor het verzekeringsjaar dat begint op 1-4-2020 gelijk te houden. De premies zijn inclusief poliskosten en assurantiebelasting. De aanvullende verzekeringen benodigd voor het jagen in Frankrijk en België, worden pas per 1-7-2020 verlengd. De onderhandelingen daarover moeten nog plaatsvinden. Wij zullen u op een later tijdstip informeren over het resultaat hiervan.

Voor meer informatie over deze verzekering kunt u de website van Aon raadplegen. U kunt ook contact opnemen met Aon via telefoonnummer 071 – 3643100 (keuzemenu optie  6) of per e-mail via jagers@aon.nl.

Let op!!

De facturen voor de contributie en verzekeringspremies worden gescheiden verzonden:

  • de contributie via de Jagersvereniging

  • de verzekeringspremie via Aon

Aon verzekeringsbewijs

  • Delen:

Gerelateerd nieuws