Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus
Foto: Anne van der Woude

Natuurinclusief boeren voor behoud weidevogel – Boerderij

Aan de horizon gloort een betere toekomst voor weidevogels op boerengrond. Maar dan moet een aantal zaken snel veranderen, stellen betrokkenen.

Lopend langs zijn plasdras verheugt Jelle Zeilstra zich op de naderende komst van de vele weidevogels en eendensoorten op zijn percelen. “Ik vind het hier geweldig. Je beleeft wat en je ziet wat”, aldus Zeilstra, die boert in het Friese weidevogelkerngebied Idzega. Samen met zijn collega-melkveehouders lukt het hem de weidevogelpopulatie er stabiel te houden en zelfs licht te laten groeien.

Melkveehouder Jelle Zeilstra in het Friese Gaastmeer bij zijn ‘plasdras’. Hij heeft 12 hectare ingericht voor agrarisch natuurbeheer. – Foto: Anne van der Woude

Dat is niet overal aan de orde. Het gaat slecht met weidevogels in ons land. Populaties krimpen en het broedsucces is laag. De grutto, de nationale vogel, dreigt uit het boerenlandschap te verdwijnen. Waren er rond 1975 nog circa 120.000 broedparen, inmiddels zijn dat er minder dan 30.000. De populatie neemt ieder jaar met 6% af.

Verstedelijking en predatie worden vaak genoemd als oorzaken van de alarmerende afname van de weidevogelstand, net als ontwikkelingen in de landbouw. Intensief graslandgebruik is funest voor weidevogels. Ontwatering, de wijze van bemesting en vroeg maaien hebben hun weerslag op het bodemleven en het broedsucces.

Bekijk de fotoreportage: Melkveehouder met veel oog voor weidevogels

De inrichting van zogenoemde weidevogelkerngebieden helpt de weidevogels te overleven. Voor het in stand houden van populaties op boerengrond is meer inspanning nodig. Dat stelt hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma. Hij pleit voor een ecologisch herstel van landbouwgronden, met meer aandacht voor natuurlijke processen.

‘Inspanning betaald uit markt en GLB’

De Groningse melkveehouder Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur, de koepelorganisatie van alle 40 collectieven die zich bezighouden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ook hij is van mening dat de basiskwaliteit van het agrarisch gebied omhoog moet om weidevogels een kans te bieden. “We moeten sectorbreed meer aandacht besteden aan onze bodem en het verbeteren van de biodiversiteit.”

Datema wil minder grondbewerkingen en meer oud grasland, met een kruidenrijke samenstelling. Hij roept boeren op om langs slootwaterkanten kruidenrijke stroken aan te leggen. “Op die manier kun je langs sloten een soort van ecologische hoofdstructuur creëren.” Op plekken met (kansen voor) weidevogels is volgens Datema veel meer zwaar beheer nodig, met hogere waterstanden, kruidenrijk gras en plasdras. Hoe dat betaald moet worden? Deels vanuit de markt en deels vanuit Europa, stelt Datema. “Er is meer vraag naar weidevogelmelk. Dat levert een plus op. Boeren moeten daarnaast beloond worden via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.”

“Samen met 7 collega-melkveehouders bewijst Datema in het Groningse Noorderland dat het lukt om de weidevogelpopulatie stabiel te houden. Het bestrijden van vossen is een belangrijk onderdeel van het succes, zegt hij. “Daar wordt veel aandacht aan besteed. Voor het beschermen van weidevogels vragen wij nogal wat van onze jagers. Dat moet ook. Zonder predatiebeheer is het onbegonnen werk.”

Jagersvereniging: verruiming vossenjachtseizoen

Reinier Enzerink van De Jagersvereniging is het roerend met Datema eens. Volgens hem zijn het vooral vossen die de weidevogels bedreigen. “De vos heeft Nederland gekoloniseerd. Ons land telt er 120.000 en ze gaan hier niet van de honger dood.”

De Jagersvereniging pleit voor het geschikt maken van leefgebieden, het verlaten van maaidata om uitmaaien van nesten en kuikens te voorkomen én effectieve bejaging van roofdieren in alle potentiële weidevogelgebieden en hun omgeving. “Door te jagen met kunstlicht, in een straal van 15 kilometer rondom weidevogelgebieden, kan je het broedsucces al snel verhogen. Bejagen van vossen moet daarbij mogelijk worden vanaf september tot maart. Laat je de vossenproblematiek links liggen, dan zijn andere maatregelen nutteloos”, aldus Enzerink.

Theunis Piersma draait het juist om. “Laat je biotoopverbetering achterwege dan is vossenjacht dweilen met de kraan open. Ik pleit voor onmiddellijk stoppen met het gebruik van neonicotinoïden in het landschap, hogere grondwaterpeilen en kruidenrijke vegetaties die zich laten laten maaien.”

De vos is niet de enige rover. Zwarte kraaien, hermelijnen, reigers, buizerds, wezels en steenmarters lusten ook graag weidevogels. “Het succes van roofdieren demotiveert vrijwilligers. Dat aspect moet je niet onderschatten”, aldus Enzerink.

“Door te jagen met kunstlicht, in een straal van 15 kilometer rondom weidevogelgebieden, kan je het broedsucces al snel verhogen. Bejagen van vossen moet daarbij mogelijk worden vanaf september tot maart. Laat je de vossenproblematiek links liggen, dan zijn andere maatregelen nutteloos”

Broedmachines inzetten en grond kopen

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) richt een zelfstandige stichting op om agrarische grond op te kopen en in te richten voor weidevogels. Een ambitieus plan, waar veel geld voor nodig is. “Overschakelen op natuurinclusieve landbouw kost tijd. Wij willen op kortere termijn een bijdrage leveren en hopen op steun van onze 20.000 donateurs”, aldus bondsmedewerker Henk de Jong.

Het recente uitdelen van 1.500 geelgekleurde nestkappen aan loonwerkers en boeren past volgens hem bij de ambitie om weidevogels te beschermen. “Zo hopen we in de landbouw nog meer bewustwording te creëren, zeker bij ondernemers die nog niet aan natuurbeheer doen.”

De BFVW heeft daarnaast het initiatief genomen om de inzet van broedmachines te onderzoeken. De Jong: “Dat is geen structurele oplossing voor het probleem. Maar het kan helpen soorten in stand te houden.”

Hoogleraar Piersma ziet meer in een collectieve boerenaanpak, zoals in weidevogelgebied Idzega het geval is. “De gruttopopulatie stijgt er met 2 tot 3%. Dat is ontzettend knap. Het geeft aan dat er kansen liggen.” Als het aan hem ligt, is de werk- en denkwijze van de Gildeboeren in het gebied nog niet uitontwikkeld. “De precieze functies van percelen zijn nu nog te strikt gescheiden. Ik denk dat daar nog winst valt te behalen.”

Weidevogelkerngebied Idzega omvat 1.600 hectare. Er zijn straks honderden broedende weidevogelparen. Halverwege maart spot de fotograaf een tureluur.

Op de vraag of een hoogproductieve hightechlandbouw verenigbaar is met het behoud van weidevogels antwoordt Piersma stellig: “Nee, die landbouw is niet te verenigen met weidevogels en ook niet meer met de waarden van Nederlandse burgers, de enorme waarden van gezond land en voedsel en misschien niet eens met het behoud van de melkveehouders.”

 

Lees het artikel op de website van magazine Boerderij

Boerderij.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws